Mågen & Svalens Ordensreglement

Formålet med reglementet er at gøre opholdet i området så behageligt som muligt samt at bevare områdets grønne udseende, og dette bør tages i betragtning, hvis der opstår tvivl om forståelsen. Reglementet skal supplere, men på intet punkt ændre, de tinglyste servitutter, lokalplan nr. 647, deklaration til supplering af lokalplan nr. 647 samt de til en hver tid gældende bestemmelser i Århus Kommune, som under alle omstændigheder nøje må overholdes.

Færdsel/kørsel

Ved færdsel til og fra grundene og ved ophold på disse bør der vises hensyn overfor alle beboere. Færdsel med motorkøretøj skal ske med stærkt nedsat hastighed, max 30 km/t, således at fare for færdselsuheld, generende støj og støv undgås i størst mulig udstrækning.

Unødvendig benyttelse og afprøvning af knallerter og motorcykler etc. er ikke tilladt på området.

Parkering af trailers, campingvogne samt uindregistrerede køretøjer på fællesparkering er ikke tilladt.

Husdyrhold

For husdyrhold gælder de almindelige regler om, at parcellens ejere ikke må foretage sig noget, der er til gene for omgivelserne, især med hensyn til støj og hygiejne. Der må således ikke holdes duer og høns og lignende. Hunde skal holdes i snor på fællesarealer. Efterladenskaber fra husdyr skal fjernes af ejeren. Det skal være sikkert for børn og voksne at færdes på egne og fælles arealer i forhold løstgående husdyr.

Affald

Afbrænding af affald, bortset fra haveaffald er ikke tilladt. Det henstilles at tage hensyn til naboer.

Der må ikke henlægges affald, der ved lugt eller udseende kan virke generende for andre.

Støj

Ved brug af støjende maskiner som motorsave, havefræsere, plæne- og hækkeklippere skal der tages hensyn til naboer.

Grundene

Grundene skal ryddeligholdes, og græsset skal slåes så ofte, at ukrudt ikke spredes i området. Ubebyggede grunde skal jvf. lokalplan 647 holdes i sømmelig stand.

Hække og hegn

Hække og hegn skal plantes og holdes i overensstemmelse med det i lokalplan 647 foreskrevne.

Postkasser og skraldestativer skal anbringes på egen grund og ikke i rabatten.

Rabatter og veje

Vejarealet og rabatterne er tilskødet grundejerforeningen og eventuelle skader må derfor omgående anmeldes til foreningens bestyrelse.

Hvis der i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning, havearbejde og lignende opstår skader på fællesarealer, rabatter, veje, kantsten, belysning, kloak m.m. påhviler reetableringen den ansvarlig grundejer.

Rabatterne er grønne fortove og er ikke beregnet til parkering. Det påhviler grundejeren at ryddeligholde disse samt at slå græsset, inden ukrudt kaster frø.

Derudover påhviler det grundejeren, at ryddeligholde kørebanen mellem rabatten og vejmidten, dog ikke for sne, idet grundejerforeningen har en kollektiv snerydningsordning.

Ansvar

Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes for så vidt angår egen grund, uanset om man selv er bruger af den eller har overladt brugen til en anden. Eventuel udlejer er forpligtet til at gøre lejer bekendt med ordensreglementet.

Såvel grundejerforening som den enkelte grundejer er berettiget til at påtale overtrædelser af reglementet, og grundejerforeningens bestyrelse er berettiget til at afgøre, om den vil søge reglementets bestemmelser gennemført f.eks. ved retsligt søgsmål eller efter omstændighederne ved antagelse af arbejdskraft eller lignende og alle foreningens udgifter hertil kan kræves refunderet af den pågældende grundejer. Såfremt denne ikke 14 dage efter påkrav betaler, kan grundejerforeningens bestyrelse da lade sagen overgå til retslig inkasso med de der påløbne omkostninger for medlemmets regning.

Det påhviler foreningens bestyrelse ved forhandling med de tilstødende grundejerforeninger at søge gennemført et samarbejde om de bestemmelser, der kan sikre gensidig ro og fred i størst mulig omfang.

Ovenstående ordensreglement er gældende fra 21/3-2006 indtil et nyt måtte blive udfærdiget af bestyrelsen for Grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”.