Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen ”MÅGEN og SVALEN”

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
a. Formandens beretning
b. Fællesarealsudvalget
c. Festudvalget
3. Aflæggelse af regnskab – kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Forslag fra Fællesarealsudvalget om anlægsinvestering
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud
7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer
9. Valg af revisor og revisor suppleant
10. Eventuelt

Ad.1)
 Til dirigent valgtes Susanne (Digesvalevej 3)
 Referent: Kirsten J-D (Sølvmågevej 18)

Ad.2)
a) Formandens beretning, se nedenfor
b) Punktet flyttes ned til punkt 5, hvorunder det rettelig hører.
c) Kirsten J-D meddeler, at udvalget nedlægges, idet interessen for ”lokale fester” ikke har været til stede. Måske er det nok med borgerforeningens aktiviteter i for- og eftersommeren.

Ad.3)
 Morten henviser til regnskabet på bagsiden af indkaldelsen og gennemgår kort dette.
 Regnskabet godkendes.

Ad.4)
 Ingen indkomne forslag

Ad.5)
 Jesper præsenterer udvalget. Han oplyser, at 73 % har besvaret spørgeskemaet angående fællesarealerne anlæg, et meget flot resultat. De fleste ønsker går på borde/bænke på fællesarealerne for enden af vængerne. Lidt lav beplantning omkring disse arrangementer, men ingen beplantning af vejrabatterne. På generalforsamlingen er der enighed om at se denne sommer an, inden de store investeringer sættes i gang, men der må bruges op til 5000 kr på forslag fra landskabsarkitekt. Med baggrund i arkitektens forslag, vil det således være lettere at indhente prisforslag for udvalget.

Ad.6)
 Morten fortæller, at tilbud om græsslåning af fællesarealer endnu ikke er helt på plads, men i budgettet regner man med det dyreste tilbud. Desuden er snerydning og indkøb af sne-stokke (til markering af rabatterne, så rydningen kan foregå uden for megen skade på rabatterne) til vængerne kommet til. Det vedtages, at bidragene igen i år er på 1000 kr (750 kr til drift, 250 kr til vejfond).
 Vi fortsætter endnu et år med at være medlem af Parcelhusforeningen. Kontingentet dækker forsikringsmæssigt bedre end det, vi ellers kan få andre steder. Og Parcelhusforeningen vil kunne være os behjælpelige i fald der bliver problemer med de sidste udbedringer af udstykningen.
 Der er bred opbakning til fejning af vejene for sand og snavs en gang om året efter vinterens ophør. Der rettes forespørgsel til Lindaa-Balle maskinstation, der er vores snerydder, om de vil påtage sig opgaven samt pris.
 Man bliver på generalforsamlingen enige om, at sætte 5000 kr af på budgettet til uforudsete udgifter.

Ad.7)
 Claus Bischoff genvælges enstemmigt som formand.

Ad.8)
 Janne er eneste medlem af bestyrelsen, der ikke ønsker genvalg, og i stedet vælges Kim, Digesvalevej 1. Resten af bestyrelsen genvælges.

Ad.9)
 Genvalg af revisor og revisor suppleant.

Ad. 10)
 Enkelte herboende i byen kører meget stærkt på Studstrupvej. Kommunen vil på trods af børn, der skal krydse vejen til børnehaven, ikke sætte skilte op. På det kommende bestyrelsesmøde tages problemet op, hvad kan vi gøre for at øge trygheden?

Formandens beretning:

Det forgangne år har været præget af to vigtige begivenheder – den ene berører primært os beboere på Digesvalevej og Sølvmågevej – det er færdiggørelsen og overdragelsen af udstykningen – den anden alle beboere i Studstrup og omegn – her tænker jeg på bioethanolsagen.

Lad mig starte med vores udstykning:
I begyndelsen af året kontaktede bestyrelsen adskillige gange kommunen for at få igangsat færdiggørelsen af udstykningen. Efter en noget sløv start kom kommunen og dens entreprenører dog godt efter det, og vi fik sat kantsten op – til stor glæde, tror jeg, specielt for de beboere der har lidt under at regnvand fra vejene havnede i deres haver. Godt var det i hvert fald, at vejene stod i rimelig færdig stand, da et meget vådt efterår begyndte at genere arbejdet. Uvist at hvilke årsager valgte entreprenøren af lave rabatter inden der blev lagt slidlag på vejene – hvilket betød at rabatterne led slemt under asfalt arbejdet. Vi overtog officielt vejene ved en afleveringsforretning den 19. december sidste år. Under afleveringsforretningen, hvor bestyrelsen havde indhentet professionel bistand fra et rådgivende ingeniørfirma, blev der ført referat over mangler – således at diverse lunker i belægningen, skæve lygtepæle og ikke mindst opkørte rabatter vil blive udbedret her i foråret når vejret er til det. Ses der bort fra disse skønhedspletter må det siges at udstykningen fremstod flot og er af et håndværksmæssigt godt arbejde. Bl.a. er der blevet anvendt en mere slidstærk og dyrere type asfalt en vanligt.

Jeg vil lige kort nævne et område hvor der vil blive foretaget en del forbedringer – det drejer sig om stierne:
Generelt var vi ikke tilfredse med kvaliteten af de to stier, der indgår i lokalplanen for udstykningen. Det drejer sig om stien der løber fra enden af Digesvalevej og over fællesarealet til engen samt den sti der løber langs med Studsen fra Sølvmågevej til cykelstien. De stier består i dag blot af stabilgrus udlagt mere eller mindre jævnt. Stierne vil blive etableret med stenmel og der vil blive etableret egentlige græsrabatter omkring stien langs studsen.
I forbindelse med færdigetableringen af udstykningen blev der desuden sløjfet en trædesti der var opstået grundet den store trafik mellem Sølvmågevej og Studsen. Trædestien blev dog af naturlige årsager hurtig etableret igen, men i en noget mere mudret udgave. Vi foreslog kommunen at etablere en egentlig sti – men da en sådan ikke foreligger som en del af lokalplanen kunne kommunen ikke tage ansvar for en sådan etablering. I samråd med kommunen og entreprenøren er vi derfor kommet frem til at når entreprenøren dukker op for at foretage de endelige færdiggørelser, vil de, mod en formentlig relativ beskeden betaling, forestå etablering af en sti med stabilgrus og stenmel mellem Sølvmågevej og Studsen.

Regnvandsbassinet er endnu ikke blevet overdraget grundejerforeningen – kommunen vil først sørge for at området bliver betydeligt pænere end det fremstår i dag. Således vil området blive planeret, der sås græs, der etableres bevoksning mod vejen og der bliver etableret enkelte klynger af buske. Endelig vil bassinet blive oprenset, så det vil fremstå med blankt vand i våde perioder – og med græs i de tørre. Så området kommer til at fremstå meget mere indbydende end det gør i dag. Til forhåbentlig stor glæde for os alle – både for de beboere der har deres baghave ud til bassinet, og for resten af udstykningen og byen, da det kan gå hen og blive et indbydende rekreativt område. Foranlediget af opfordringer fra beboere på Digesvalevej var bestyrelsen i dialog med ejendomsforvaltningen og byggemodningskontoret omkring etablering af et hegn omkring bassinet. Det har dog indtil videre ikke været muligt at få kommunen til at investere i en sådan etablering.

Med overtagelse af vejene fulgte også ansvaret for snerydning. Sidste vinter påtog kommunen sig denne tjans – det betød at ved de store snefald blev vores småveje nedprioriteret og dermed ryddet lidt senere end vi måske kunne have ønsket os. I år har vi entreret med Lindaa-Balle maskinstation – som også var lidt langsomme om at rykke ud, formentligt grundet at vi ikke var blevet indkørt i deres vante rutiner. Men det er vi nu.
Det voldsomme snefald og den efterfølgende snerydning har synliggjort et behov for markeringer af vejene, så sneskraberne ikke ødelægger rabatter og kantsten. Til det formål vil bestyrelsen sørge for at der bliver indkøbt et lager af snestokke, der så vil blive sat op i snefaldsperioder.

Græsslåning bliver også snart en relevant opgave. Dels af vores fællesområder for enderne af vængerne – men også af rabatterne. Vi har prøvet at vejre stemningen og er kommet frem til at udstykningen vil fremstå flottere hvis rabatterne holdes af en professionel i stedet for af de respektive grundejere. På budgettet er der afsat midler der svarer til hvad vi maksimalt kan forvente efter de indhentede tilbud at dømme.
Endelig vil bestyrelsen tage initiativ til at der i maj bliver afholdt en arbejdsdag med affaldsindsamling, lugning af buskadser, samt evt. reetablering af rabatter der ikke måtte blive udbedret af kommunen. Ved den lejlighed vil vi sørge for at der bliver fyret op i nogle grill og mulighed for lidt hyggeligt samvær.
Det er stadig usikkerhed omkring hvad der skal ske med engen – altså området mellem vores udstykning og Hjørret skov. Kommunen bliver noget lang i spyttet når vi kontakter dem for at høre hvad status er: Kommunen vil gerne finde en part der vil leje engen til et relevant formål – fx afgræsning med heste. Men det kniber vist lidt. De har tilbudt at vi kan leje den, og dermed pådrage os udgifter til såvel leje som vedligehold. For indeværende klapper vi hesten. Sidste års vedligehold af engen var fra kommunens side fuldstændigt uacceptabel! Det fik de også at vide og jeg er af den overbevisning at de vil gøre de bedre i år – såfremt vi da minder dem om det! Men bestyrelsen har gjort det klart overfor såvel ejendomsforvaltningen som byggemodningsafdelingen at engen trænger til en braklægningsfræser og regelmæssig pleje.
På et par bestyrelsesmøder har det været oppe at engen benyttes som affaldsplads for
haveaffald – det er selvfølgelig uacceptabelt. Haveaffald bør selvfølgelig brændes af, komposteres eller køres på genbrugsstationen.

Den anden større begivenhed var den, tør jeg sige endelige, eller er den foreløbige afslutning på Studstrupværkets bioethanolprojekt. I såvel vores lokalsamfund som i den danske presse har sagen haft stor bevågenhed. Borgerforeningens miljøgruppe leverede en stor indsats og ved et stort opsat borgermøde i det nye gymnasium i Egå blev det klart at sagen faldt ud til vores fordel. Miljøgruppen eksisterer endnu – og er parat til dåd endnu engang skulle nødvendigheden byde sig.

/Claus Bischoff