Generalforsamling ”Mågen og Svalen ”

1: Valg af dirigent og ref. :
Kirsten ordstyrer og Oluf Ref.

2: Bestyrelsens beretning for det forløbende år:
A) Formandens beretning – B) Fællesarealsudvalgets beretning

A) Formandens beretning  (Claus)
2006 var for bestyrelsen et relativt krævende år, der dikterede hyppige bestyrelsesmøder hvor mange beslutninger blev truffet. 2007 har været vores første år hvor dagsordnen mere har været på drift end på overtagelse og opstart.

Således har vi i 2007 fortsat vores aftale med Lindaa-Balle maskinstation om snerydning og grusning. De har rykket ud når det har været påkrævet, hvilket heldigvis ikke har været så ofte. I et enkelt tilfælde blev der ved en fejl anvendt en forkert grusblanding, hvilket blev bemærket af mange. Maskinstationen har beklaget fejlen og vi vil ikke blive opkrævet for den grusning.

Vi har i 2007 indkøbt 50 snestokke til opstilling, selvfølgelig afhængigt af vejret, typisk fra december til marts. De ser måske ikke for kønne ud, men snestormen i marts 2007 viste at når så betydelige snemængder falder, er det meget svært for sneskovlen at finde vejen. Det gik lidt ud over vores rabatter, som formentlig i en årrækker er temmelig sårbare. Snestokkene har derudover også en funktion i at mindske opkørsler i rabatter forårsaget af lastbiler, m.m.

Mht. græsslåning, har vi i 2007 haft en aftale med en havemand, der hurtigt og billigt har slået vores grønne områder. Nogle gange måske også for hurtigt. Bestyrelsen har i hvert fald fået tilbagemeldinger om et par uheld, spændende fra utilsigtet hækklipning til en skade på bil og hus forårsaget af udkast fra maskinen.

I 2008 skal der udføres en hel del mere havearbejde end hidtil. Vi har overtaget regnvandsbassinet, hvor der skal passes græs og hvor der er flere bede der skal luges., vi skal have luget i bedene over mod Studsen og vi skal have givet kantstenene gift, så asfalten ikke lider skade af ukrudt.

Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på dette, og det er i den forbindelse muligt at vi finder en ny ordning også mht. græsslåning. Ligeledes må vi forudse at vi i 2008 skal have blæst vores kloaker igennem. Det er derfor åbenlyst at der i 2008 skal afsættes en hel del flere midler til vedligehold end hvad vi hidtil har set.

Mht. regnvandsbassin, har vi kontakt med naturforvaltningen for at få et aktiveringssjak ud for at ordne det. Spildevandsafdelingen rydder nemlig ikke sådanne bassiner førend bevoksningen hæmmer funktionen.Vi har valgt ikke at indstille kontingent forøgelse i år. Men vi må forudse at det til næste år kan være nødvendigt at hæve kontingentet for at følge med de øgede omkostninger til pleje af området samt afsættelse af midler til vejfond.

B) Fællesudvalgets beretning
Jesper fortæller om arbejdet i fællesarealsudvalget. Man har undersøgt, hvad det vil koste at etablere en lovlig legeplads: 150.000- mange penge, og man har derfor sat arbejdet i bero.

Rene fra Digesvalevej 6 udtrykte udtilfredshed med dette og var bl.a. interesseret i at opstille en permanent basketballkurv for enden af Digesvalevej. Længere diskussion. Generelt var holdningen blandt de fremmødte at der ikke var behov for/interesse i at anlægge fællesfaciliteter. Der var forståelse for at rækkehusene på Digesvalevej ikke har mulighed for på deres mindre grundarealer at have egne legeredskaber. Men der blev også interesse i at bevare fællesarealerne uden permanente legeredskaber. Der blev gjort opmærksom på at arealerne selvfølgelig må anvendes til leg, sport, m.m., blot der ikke opstilles permanente redskaber (transportable fodboldmål, basketkurve, m.m. må derfor gerne anvendes på områderne).

3: Aflæggelse af regnskab.
Morten fremlægger regnskabet. Det store overskud er udtryk for vores billige græsslåning.

Regnskab – godkendt

Ejer / andelsforeningen på Digesvalevej har generalforsamling efter vores, så de kommer ikke med nogen stemmer. Rene vil tage fat i problemet .

4: Ingen indkomne forslag

5: Forslag om vedtægtsændringer.
Det blev foreslået, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Forslaget trækkes tilbage, da der ikke er tilstrækkelig medlemmer til stede, for der kan laves en vedtægts ændring.

Gunner vil have forslaget stilles igen til næste år.

6: Vedtagelse af budget, og vedtagelse af kontingent
Budgettet godkendt.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet bibeholdes på 1000, – (hvoraf 250 går til vejfonden), men gør opmærksom på kontingent forhøjelse til næste år for at sikre vejfond samt forudset større fællesudgifter til græsslåning, lugning, m.m.
Godkendt.

7: Valg af formand.
Formanden genvalgt

8: Valg af medlemmer.
Andreas fraflyttede Studstrup i vinter. Morten (kasserer) fraflytter Studstrup umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal derfor suppleres med to medlemmer. Det var ikke muligt på forhånd at finde frivillige til bestyrelsen og ligeledes var der ingen tilstede til generalforsamlingen der ønskede at indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen fik derfor mandat til om muligt at finde en suppleant. Det vil være ønskværdigt om der kan suppleres med formand eller medlem fra andels/ejerforeningen på Digesvalevej.

9: valg af revisor.
Jacob fortsætter som revisor.
Uffe fortsætter som revisorsuppleant

10: Eventuelt.
Rene mente regnvandsbassinet skulle tømmes. Det bliver det ikke.
Rene vil gerne have en ”Petanque” bane ved søen.

Vi disk. : halv blank sø og resten skal have lov til at gro til med siv og så opsætter vi et hegn langs denne del af søen.