Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Udover bestyrelsen var der fremmødte repræsenterende 7 grundejere.

1. Valg af dirigent og referent
Kirsten Juul-Dam blev valgt til dirigent og Jesper Bach blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formandens beretning:
Det forgangne år har ikke budt på hverken de store overraskelser eller store nye tiltag. Foreningen er blevet kørt som det foregående år, med samme aftaler omkring græsslåning, grusning og snerydning.
Standarden på græsslåning har været acceptabel – i enkelte tilfælde har det været nødvendigt at præcisere hvorledes og hvilke områder der er indeholdt i entreprisen, men overordnet set, og prisen taget i betragtning, har arbejdet været gjort tilfredsstillende. Om entreprisen med samme gartner skal fortsætte i det forestående år, er op til den kommende bestyrelse. Vi har i det forgangne år haft et professionelt gartnerfirma til at sprøjte vores kantsten med en ’snake oil’, der eftersigende skulle slå det tilstedeværende ukrudt ihjel samt lægge sig i depot og forhindre senere vækst af ukrudt. Vores, dyrt købte, erfaring var at behandlingen såmænd var udmærket til at fjerne det ukrudt der allerede var groet op, men at der ikke gik lang tid førend nyt dukkede op. Vores konklusion har været at det kan vi gøre bedre. På hvert vænge, vil et bestyrelsesmedlem derfor sørge for ukrudtsbehandling.
Sommeren var meget varm og meget tør – det har beplantningen visse steder båret præg af. Således er der områder i buskadset mellem Sølvmågevej og Studsens areal der er gået ud. Bestyrelsen har været i kontakt med Kommunen omkring mulighed for genplantning. Det er ikke noget vi får kommunen til at gøre – en sådan tørke er force majeure, og mange planter må forventes at bukke under. Den gode nyhed er dog at Fjeldribs er utroligt sejlivede, og selvom den grønne del af planten er gået ud, kan vi forvente at den vil skyde fra bunden af i den kommende sæson. Af tørke årsager, er der også blevet sløjfet et par beplantede områder omkring regnvandsbassinet.
Mht. aftalen med Lindaa-Balle maskinstation om vinterrydning af veje, kan vi konstatere at vinteren har været mild, så der har været minimal belastning på vores grusnings og snerydningsbudget.
Bortset fra disse generelle driftsberetninger, bør vi nævne at der i det forgangne år er foregået byggeri på en af de grunde der har ligget ubebyggede – Sølvmågevej nr 60, velkommen til Anja, Kristian og Viktor. Der er således kun tre ubebyggede grunde tilbage i udstykningen. I byggeperioden har der selvfølgelig være tung trafik og lidt byggerod, men vi mener at overordnet set er byggeriet og den efterfølgende reetablering af arealer der under byggeriet tog skade foregået på en måde alle kan være tilfredse med.
Denne beretning er den sidste fra min side, da jeg af en række årsager har besluttet at trække mig fra posten. Så med tak for lån af formandstaburetten vil jeg ønske den kommende bestyrelse al det bedste for det forestående år.

3. Aflæggelse af regnskab
Henrik Juul-Dam gennemgik regnskabet, der resulterede i et overskud på ca. 18.000 kr. Der var ingen bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
Budgettet for 2010 blev vedtaget med et budgetteret resultat på ca. 12.000 kr.
Kontingentet blev fastholdt på 1000 kr. som i tidligere år, fordelt på 750 kr. til driften og 250 kr. til vejfonden.
Samtidigt blev det besluttet at overføre 100.000 kr. øremærket til vejfonden, da opsparingen her vurderes at være lidt lav, men også for at opnå en bedre forrentning af foreningens formue da vi kan binde pengene længere.

6. Valg af Formand
Claus Bischoff ønskede ikke at genopstille og der var ingen kandidater på valg til formandsposten. Hvervet med at vælge en formand blev overgivet til den kommende bestyrelse, der herefter vil konstituere sig selv og vælge en formand.
Generalforsamlingen takkede Claus for hans gode varetagelse af posten i etableringsfasen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Oluf Grønkjær accepterede ikke genvalg.
Kirsten Juul-Damm accepterede ikke genvalg.
Jesper Bach  accepterede genvalg  – og blev genvalgt.
Jens-Otto Kaae accepterede genvalg  – og blev genvalgt. (deltog  ikke på generalforsamlingen).
Bente genopstillede  – og blev genvalgt (deltog ikke på generalforsamlingen).
Jane K. Rasmussen accepterede genvalg – og blev genvalgt.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Lone Eriksen
Henrik Juul-Damm

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
Jacob Mouritzen accepterede genvalg som revisor – og blev genvalgt (deltog ikke på generalforsamlingen).
Uffe Byskov accepterede genvalg som revisorsuppleant – og blev genvalgt.

9. Eventuelt
Der var endnu engang diskussion om kvaliteten af græsslåningen på fællesarealerne. Det vil dog være op til den kommende bestyrelse at vælge en løsning.