Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Udover bestyrelsen var der fremmødte, repræsenterende 8 grundejere.
1. Valg af dirigent og referent
Claus Bishoff blev valgt til dirigent og Jesper Bach blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
• Bestyrelsen besluttede den 30. april 2009, at beboerne selv skal slå græs foran eget hus, og der blev omdelt brev til alle herom. Det har i langt de fleste tilfælde fungeret fint.
• Bestyrelsen har indkøbt sprøjte og ukrudtsmiddel og Jens-Otto og Henrik har et par gange i løbet af sommeren sørget for sprøjtning af kantsten for ukrudt, hvilket er nødvendigt, for at kantsten og ukrudt ikke ødelægger asfalten. Jens- Otto har lagt et stort arbejde i at sørge for de grønne områder og herunder at skaffe hjælp til opgaverne. Det må venligst erindres at være valgt til bestyrelsen for grundejerforeningen IKKE betyder, at man skal personligt skal udføre opgaverne med vedligehold af grønne områder, sprøjtning af kantsten og fejning af veje.
• På baggrund heraf har bestyrelsen taget initiativ til en fælles vejdag, som vi håber, at alle vil støtte op om. Vejene er nu fulde af grus efter vinteren, og der kommer ikke en maskine og fejer for os. Konceptet er, at hvis alle fejer foran egen dør, om man så må sige – er indsatsen for hver enkelt husstand begrænset, og det kan måske oven i købet være en god lejlighed til at være social med sine naboer. Husk derfor at komme lørdag den 10. april kl. 10 – foreningen giver et rundstykke og en øl bagefter.
• Gunnar og Jens-Otto lugede ukrudt ved bedene/buskene mod børnehaven i 2009. Hvordan disse områder skal passes fremadrettet vides endnu ikke, men områderne er ikke omfattet af den aftale, der indtil nu har været vedrørende græsslåning.
• Der har i 2009 været problemer med ukrudt og græs på de ubebyggede grunde ikke er blevet slået (ofte nok) med ukrudtsgener til naboerne til følge. Den ene grund er nu solgt og forventes snart bebygget, hvorfor det må formodes, at der ikke længere er problemer med manglende slåning af denne. For så vidt angår øvrige ubebyggede grunde har bestyrelsen besluttet, at man ikke længere vil bruge tid på at rykke de ubebyggede grunde vedr. græsslåning. Fra foråret 2010 vil grundene blive slået på ejernes regning, såfremt de ikke selv sørger for det.
• Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen modtaget klager over en matrikel indenfor grundejerforeningens område vedrørende hønsehold, opbevaring og kørsel med ukendt substans, manglende græsslåning og rod til gene for naboer. Bestyrelsen har sendt et brev til ejeren om at berigtige forhold vedrørende græsslåning samt hønseholdet, der er i strid med vedtægterne. Forholdene vedrørende hønsehold er endnu ikke bragt i orden. Bestyrelsen arbejder videre med at få forholdene bragt i orden og søger nærmere rådgivning ved Parcelhusejernes Landsforening.
• Bestyrelsen har besluttet at ordensreglementet sættes på dagsordenen til den nye bestyrelse med henblik på vurdering af, om det trænger til revision på et eller flere punkter.
• 2009 blev året hvor Profiber rullede ind i Studstrup til glæde for nogen og til stor gene for andre.
• Derudover blev 2009 året, hvor Sølvmågevej vandt vejfodboldturneringen i Studstrup. Det ville være rart at se en gentagelse i indeværende år.
• Jeg vil gerne slutte af med at spørge Jens-Otto om der er noget information vi har glemt vedrørende de grønne områder og herefter overlade ordet til Henrik vedrørende foreningens økonomi. Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2009 og budgettet for 2010.

3. Aflæggelse af regnskab
Henrik Juul-Dam gennemgik regnskabet, der resulterede i et overskud på ca. 24.753 kr. Der var ingen bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde foreslået en honorering på 10.000 kr/år til bestyrelsen. Bestyrelsen trak selv foreslaget tilbage inden afstemning.
Der var ikke indkommet andre forslag.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
Budgettet for 2010 blev vedtaget med et budgetteret resultat på ca. 10.000 kr. Kontingentet blev fastholdt på 1000 kr. pr. husstand som i tidligere år.

6. Orientering ved bestyrelsen
a) Vejdag.
Der afholdes vejdag lørdag d. 10. april kl 10 hvor grundejerforeningens område friskes op. Der henstilles til at den enkelte grundejer møder op til dette arrangement, der forventes at vare ca. 2 timer.
b) Dræning af natursti.
Den kommende bestyrelse vil i den kommende periode  undersøge mulighederne og pris for at dræne de værste stykker af den natursti der vender ud mod engarealet ud mod skoven.
7. Valg af Formand
Lone Degn Eriksen, der i den forgange periode har været grundejerforeningens kontaktperson, blev valgt til formand for grundejerforeningen Mågen og Svalen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jesper Bach og Jan Krag Rasmussen ønskede ikke genvalg.
Jens-Otto Kaae accepterede genvalg  – og blev genvalgt.
Henrik Juul-Damm accepterede genvalg – og blev genvalgt.
Bente Møller accepterede genvalg – og blev genvalgt (deltog ikke på generalforsamlingen).
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Jens Garsten, Digesvalevej 7 blev valgt til bestyrelsen.
Oluf Grønkjær, Digesvalevej 9, blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Ida Marie Scumann, Sølvmågevej 34, blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til løbende at optage andre i bestyrelsen efter behov.

9. Valg af Revisor og revisorsuppleant
Jacob Mouritzen accepterede genvalg som revisor – og blev genvalgt (deltog ikke på generalforsamlingen).
Susanne Kristensen, Sølvmågevej 38, blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Da grundejerforeningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, skulle vi alle modtage deres medlemsblad. Såfremt man ikke modtager dette bedes man kontakte grundejerforeningen på maagenogsvalen(snabela)gmail.com