Referat fra generalforsamling

Efter velkomst til de 11 fremmødte, tog vi hul på dagsordenen.

1/  Dirigent: Claus, Sølvmågevej
Referent: Bente, Digesvalevej

2/ Bestyrelsens beretning blev fremlagt, findes sidst efter referatet. Der var en enkelt kommentar til punktet omkring henvendelse om ejendomsbeskatning, hvor der blev foreslået at de der evt. ville slå sig sammen kunne benytte sig af Rafn og Søn, som tog procentdel af besparelsen i gebyr.

3/ Regnskab blev fremlagt. Bemærkninger om renterne på konti, som ikke er høj. Spørgsmål om opkrævning ikke skulle fremsendes inden aflæggelse af regnskab. Dette gøres ikke, da opkrævning fastsættes ved generalforsamlingen.

4/ Ingen indkomne forslag.

5/ Budget for 2011 blev vedtaget, og kontingent blev fastsat til fortsat at være 1000 kr.

6/ Formanden modtog genvalg.

7/ Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt.

8/ Revisor og suppleant genvalgt.

9/ Medlemmerne af Mågen og Svalen opfordres til alle at sende deres e-mail til bestyrelsen, for lettere at kunne distribuere informationer mv. Dette gælder også alle beboere på Digesvalevej.
Der blev snakket løst og fast under evt., bl.a. om ændringer af rute 56, om vandhuller i skoven, Studsens skilt, cykelsti mm.

Formandsberetning til generalforsamlingen 2011
I april 2010 havde vi en fælles vejdag, hvor vi fik renset kloakker, fejet veje, samlet affald op og luget for ukrudt i hækken. Der var endda mange, der havde fejet deres del af vejen før vejdagen. Tak til alle beboere for et flot fremmøde og en god indsats. På baggrund af succesen sidste år, har bestyrelsen besluttet at gentage den i år den 09. april 2011 kl. 10.00.

Vedligeholdelsespligten i forbindelse med regnvandsbassinet: Grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten i forhold til at slå græs på arealet omkring regnvandsbassinet. Vedligeholdelsen af selve bassinet – herunder oprensning af bundsediment osv. Foretages af Aarhus Vand i den udstrækning, det er nødvendigt for at opretholde funktionen so regnvandsbassin en gang hver 10. – 20. år.  Tilsyn og vedligeholdelse af ind- og udløbsbygværker foretages af Aarhus Vand en gang om måneden. (Der er nok ikke være noget til hinder for, at beboere på vejdagen hopper i et par waders og foretager en manuel forskønnelse i mellemtiden. Der må ikke anvendes maskinkraft, da vi er erstatningsansvarlige, såfremt vi beskadiger regnvandsbassinet).

Jens har været i kontakt med kommunen om dræn på baggrund af våde stier ved skoven. Stisystemet i Hjørret skov er nu forbedret med dræn og stabilt underlag samt en ny bro, så man kan færdes nogenlunde tørskoet.
Jens Otto og Jens har gennemgået vores veje for revner og skader, så eventuelle skader ikke får lov til at udvikle sig.
Både sidste vinter og denne vinter har der været meget sne og også isslag et par gange. Generelt har det fungeret fint med entrepenørfirmaets vurdering af, hvornår de skulle komme. Der har været en situation, hvor der var meget glat som følge af isslag, hvor nogle desværre faldt, men det var en ekstraordinær vejrsituation. Grundejerforeningen har ansvaret for rydning og grusning af vores fællesveje. Hvis beboere oplever mangler ved vedligeholdelsen af vejene,  kontakter man et bestyrelsesmedlem (ikke entrepenørens medarbejder). Beboerne har selv ansvaret for rydning og grusning eller saltning af egen matrikel.
Bestyrelsen har modtage henvendelse fra en beboer i anledning af, at beboeren mente, at beboerne indbetaler en mulig for høj ejendomsskat som følge af, at det oprindelige fradrag for forbedringer måske er sat for lavt. Bestyrelsen mener ikke, at det er grundejerforeningens opgave at tage ejendomsbeskatningsspørgsmål op. Såfremt beboerne er interesseret i et kollektivt søgsmål og selv afholde advokatudgifterne dertil, vil bestyrelsen gerne samle op på henvendelserne og bringe de interesserede i kontakt med hinanden.
Bestyrelsen indhenter igen i år tilbud på græsslåning. Det forventes, at sidste års ordning med at hver stikvej selv har ansvaret for at fjerne ukrudt i hækken fortsættes. De, der endnu ikke har deltaget i dette opfordres til i den kommende sommer selv at være opmærksomme på, hvornår hækken trænger til at blive luget og sørge for, at det sker.

Der er møde i Studstup Borgerforening fredag den 18. marts kl. 19.00. Jeg vil gerne opfordre til at vi støtter Borgerforeningens arbejde og møder op. Der er punkter på dagsordenen til borgerforeningens møde, som berører os alle, f.eks. et forslag om at buslinje 56 nedlægges!
Jeg vil også opfordre alle beboere i Mågen og Svalen om at deltage i Borgerforeningens sommerfest i august. Det er en superhyggelig måde at møde sine naboer på og vi har mulighed for at få borde reserveret til Sølvmågevej og Digesvalevej, hvis der er nok, der tilmelder sig.