Referat fra Mågen og Svalens Generalforsamlingen 15.03.2012

Efter Lone Degn Eriksens velkomst til de 18 fremmødte valgtes Jakob Mouritsen til ordstyrer og Jens Garsteen til referent.

Pkt 2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt. Der blev spurgt til det hensigtsmæssige ved at være medlem af Boligejernes Landsforening. Svaret er, at man bl.a. opnår billigere forsikringer herved.

Pkt. 3. Kasserer Henrik Juul-Dam aflagde foreningens regnskab, der blev godkendt.

Pkt. 4. Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag. Budgettet for det kommende år blev vedtaget. Det er stort set uændret.

Alle husstande har betalt kontingent på 1000 kr. for 2011. Bidragsstørrelsen fastsattes uændret.

Pkt. 6. Det besluttedes at holde vejdage lørdag den 14. april kl. 10 – 12 og torsdag den 23. august kl. 19 – 21. Dagene bedes reserveret.

Pkt. 7. Bestyrelsen modtog genvalg og består af følgende: Lone Degn Eriksen, Henrik Juul-Dam, Jens-Otto Kaae og Jens Garsteen.

“Regnbuens ” bestyrelsesmedlem har hidtil været er Bente. Da hun er flyttet fra Studstrup, blev Ronni Kronholm Sølvsten, Digesvalevej 24 nyvalgt: tlf. 28 38 16 98.

Som 1. suppleant valgtes Oluf Grønkjær og som 2. suppleant valgtes Ida Schaumann.

Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes hhv. Jakob Mouritsen og Susanne Højriis Christensen.

Pkt. 8. Eventuelt. Repræsentanter for “Regnbuen” fremførte et problem med sumpet område i nærheden af vandreguleringsbassinet. Der er indhentet tilbud på dræning af området. Man bad “Mågen og Svalens” bestyrelse om at se på sagen.

Beretning fra forkvinden for Grundejerforeningen Mågen og Svalen – generalforsamlingen den 14. marts 2012.

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling blev bestyrelsen lagt ned af den famøse “bussag”.

Sagen startede sidste forår med, at en kvik Studstrup-borger i forbindelse med offentliggørelsen af Midttrafiks nye buslinjer havde opdaget, at Midttrafik havde tegnet en busholdeplads og et busskur ind på Grundejerforeningens grund ved siden af børnehaven.

Ingen havde rettet henvendelse til Grundejerforeningen om køb af arealet – hverken Århus Kommune eller Midttrafik. Samtidig konstaterede vi, at man ville omlægge busruten i Studstrup, således at bussen med endestation på vores grund – ikke længere skulle køre ned i Studstrup by. Man var faktisk gået så vidt, at man havde haft arbejdet med at få etableret en holdeplads i udbud og en entrepenør – der bød som den eneste – havde fået opgaven.

Vi kom i kontakt med Borgerforeningens nedsatte busudvalg og gjorde fælles front på de punkter, vi var enige om. Mange beboere i den ældre del af Studstrup by var meget kede af at få længere til busstoppestedet. Især børn og gangbesværede kunne en flytning af stoppested til os være et problem for.

Samtidig var vi i Mågen og Svalens bestyrelse enige om, at vi ikke havde lyst til hverken at se på et busskur i vores “baghave” eller at have støjende busser til at holde i tomgang på vores areal.

Dertil kom, at vi kunne se, at man ikke alene havde tænkt sig at annektere vores areal ved siden af børnehaven, men tillige at lave en forbindelsesvej, således at bussen ville køre ud fra arealet i bunden af Sølvmågevej. Vi var naturligvis ikke interesserede i, at børn og kæledyr skulle undvige busser på vores vej, ligesom vi heller ikke var interesserede i den slitage af vores private fællesvej, som kontinuerlig daglig bustrafik uundgåeligt ville medføre.

Stadig var Grundejerforeningen ikke blevet kontaktet og en busudvalgskollega var i øvrigt mødt op til den offentlige udlicitering af opgaven, hvor Århus Kommunes repræsentant ikke rigtigt vidste, om han overhovedet måtte være til stede!

På baggrund heraf gjorde bestyrelsen på daværende tidspunkt indsigelse mod planerne og samtidig begærede vi aktindsigt i alle sagens dokumenter fra Århus Kommune, som var planlæggerne af holdepladsen og ruteomlægningen (det var ikke Midttrafik).

Derudover påpegende vi det juridiske problem i manglende partshøring af de berørte borgere.Vi fik aldrig den ønskede aktindsigt.

På bagkant forsøgte Århus Kommune derefter at partshøre nogle få ejendomme ved siden af den planlagte busholdeplads. Et håbløst forsøg på at redde en proces, der var kørt skævt fra starten af. Samtidig var kommunen presset af tidspunktet for, hvornår den nye holdeplads skulle være etableret.

Det stod hurtigt klart for kommunen, at Grundejerforeningen ikke var sindet at sælge arealet ved siden af Studsen. Det er i øvrigt skæbnens ironi, at foreningen ved oprettelsen i 2004 ikke ønskede at medtage dette areal fra kommunen under Grundejerforeningen, men at kommunen dengang pålagde Grundejerforeningen at overtage arealet – formodentlig for at spare omkostninger til græsslåning. Det blev også klart for kommunen, at hvis de ville have vores grund, måtte de ekspropriere den og at vi i så fald ville klage såvel over denne afgørelse, som over sagsbehandlingen til Tilsynet med kommunerne og ombudsmanden.

Der er nok ingen tvivl om, at kommunen ved planlægningen af den nye holdeplads på vores grund, svævede i den vildfarelse, at grunden var kommunens og stor var overraskelsen, da man fandt ud af, at det var den ikke. Man kan så undrende spørge sig selv om, hvorfor teknisk forvirring ikke ved alle planlægningsprojekter vedrørende arealer starter med at undersøge ejerforholdene.

Kommunikationen mellem Århus Kommune og Grundejerforeningen har igennem hele forløbet været næsten ikke eksisterende. Når rådmand og teknisk udvalgsmedlemmer er blevet sat på som kopimodtagere af vores e-mails, har vi dog fået et svar.

Pludselig konstaterede vi, at kommunen var gået i gang med at bygge et skur og en holdeplads på et areal, de har i forvejen i Studstrup – i øvrigt et forslag som både busudvalg og Grundejerforening har bakket op om fra starten. Århus Kommune glemte i øvrigt også at skrive til os, at man nu ikke længere havde vores grund i spil som en mulig endestation. Så meget for god forvaltningsskik.

Som I sikkert er bekendt med fortsætter diskussionerne om busserne i den anden ende af Studstrup, hvor der utvivlsomt er nogle, der stadig ønsker busserne hen hvor peberet gror…eller i det mindste op til os. Jeg vil derfor opfordre alle til så vidt muligt at komme til generalforsamlingen i Borgerforeningen den 22, så vi alle kan blive opdaterede.

Arbejdsglæden i bestyrelsen bliver selvfølgelig lidt mindre, når enkelte beboere stiller spørgsmål ved bestyrelsens indsats og sagsbehandling.

Resten af det forgange år er gået vanligt. Der har været 2 arbejdsdage og det gentages igen i år. Der holdes vejdag lørdag den 14. april kl. 10-12 og “vejaften” torsdag den 23. august kl. 19-21. Igen i år forventer bestyrelsen at alle stiller med mindst en repræsentant pr. husstand.