Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen

Lørdag den 14. marts 2015

1. Valg af dirigent og referent

 • Claus blev valgt som dirigent og Kim som referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 • Bestyrelsen har kigget på om generalforsamling og afstemning sidste år blev korrekt gennemført og konklusionen er, at alt er foregået korrekt.
 • I starten af vinteren har der været lidt problemer med glatte veje og manglende grusning – det problem er der taget hånd om. Vi er bl.a. gået 1 grad om i beredskab, hvilket gør at foreningen ”besøges” lidt oftere/før mhp. grusning, når der er sæson for det.
 • For at reducere farten op af stikvejene kigges der på muligheden for at lave vejbump.

3. Aflæggelse af regnskab for 2014

 • Regnskabet blev godkendt og overskuddet på DKK 20.748,18 overføres til foreningens bankkonto.

4. Indkomne forslag

 • Der var ingen indkomne forslag.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag

 • Budget for 2015 blev godkendt og bidragssatserne fastholdes uændret.

6. Valg af formand

 • Charlotte Skovgaard, Sølvmågevej 46 er genvalgt

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Martin Pallesen
 • Henrik Juul-Dam
 • Lissie Marie Trust
 • Kim Dannesboe

1. suppleant er: Ann Elkjær Staub

2. suppleant: Ida Marie Schaumann

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Jacob er genvalgt som revisor og Susanne er genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

 • Der må ikke foretages beplantning på fællesarealerne.
 • Hvis der foretages beskæring/oprydning omkring regnvandsbassinet, skal beboerne i Regnbuen spørges først.