Studstrup Borgerforening – Generalforsamling 14. marts 2015

Referat

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og revisorer
 2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg
 3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd
 4. Kassererens beretning
 5. Kontingent og budget
 6. Valg til bestyrelsen – på valg er Anja Ruff Rasmussen (sekretær, genopstiller), Louise Thomasen, kasserer, genopstiller), Anne Røjkjær (suppleant, genopstiller), Ane Dybdahl (suppleant, genopstiller)
 7. Projekt ”Nabohjælp”
 8. Nedsættelse af kulturudvalg (foredrag, koncerter m.v.)
 9. Drøftelse af behov for udpegning af område til mindre lejeboliger
 10. Indkomne forslag
 11. Evt.

1. Valg af dirigent, referent og revisorer

Dirigent: Jens Garsteen

Referent: Anja Ruff

Revisorer:  Susanne Vig Nørkjær og Sven Klitnæs

2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg

Formandens beretning for 2014

Fortsat tæt samarbejde med Fællesrådet i løbet af året, bl.a. om spørgeundersøgelse ifm. ønsket om busforbindelse til  Løgten-Skødstrup + anlægsønsker til kommunen ift. forbedring af trafiksikkerheden i og omring Studstrup – beretning ved Poul Bechager.

Derudover har Fællesrådet hjulpet os med at få kommunen til at udskifte begge broer over vandløbene – beretning fra Fællesrådet ved Jens Garsteen.

Affaldsindsamling i foråret 2014 – flot deltagelse af bl.a. vores aktive Studstrup Løbeklub. Der er vist desværre basis for at gentage succesen i år. Affaldsindsamling Søndag den 19 april – der vil være  frugt og sodavand.

Sankt Hans blev afholdt på en lidt mere enkel facon uden forsanger og taler, men det gik fint med, at fodboldklubben havde deres lille kiosk. I 2015 vil det muligvis blive afviklet på en lidt anden facon, f.eks. med et lidt senere bål for de voksne og de større børn (og bålet skal vist være lidt større i år), og et snobrødsbål for de små lidt tidligere på aftenen.

Førstehjælpskursus v/ Hjerteforeningen – rigtig godt kursus i sommer med tilfredse deltagere.

Ny hjemmeside i luften. Lidt problemer i starten med studstrup-mailen, men de blev heldigvis hurtigt løst af Kristian, der passer siden, og gør det godt – tak for det.

Vi kan ikke længere bruge Kaløvigskolens lokaler, men har fået lov til at bruge klubhuset her til møder og generalforsamlinger, men ikke til fester. Der arbejdes også på andre løsninger.

Sommerweekenden blev igen flot afviklet ved Thomas’ faste styring og med hjælp fra de mange frivillige – beretning ved Thomas Frandsen Røjkjær:

Weekenden arrangeres i fællesskab med BAU + løbeklub + weekend udvalget.

Godt vejr igen sidste år, og det er der som regel.

Ekstra dyrt sidste år, da maden var lidt dyrere. Derudover havde vi en gammel regning ved Euro Spar, der skulle betales. Der vil være lidt reparation på teltene i år.

Det kan være en udfordring at tiltrække hjælp til aktiviteterne og få folk til at give en hånd. Dejligt at se, at  mange mødte op og gav en hånd, også mange af de nye i Studstrup.

Det forelås at drosle lidt ned på aktiviteterne i sommerweekenden, da vi ikke er så mange til forberedelserne.

Til de frivillige, der hjælper med at sætte teltet op, er der pølser og sodvand/øl. Dem, der hjælper med at  tage teltet ned igen, får frokost på Marguritten.

Stole skal lejes igen i år.

Dato: Altid 3 weekend i august.

Nabohjælp

Knud Nielsen har på borgerforeningens vegne, deltaget i et godt informationsmøde om nabohjælp. Der er allerede taget hul på projektet – beretning ved Knud Nielsen.

Badebroen kommer naturligvis op igen ved hjælp af Steen Carstens og hans seje ”vandmænd”, og Steen har også sørget for, at den inden da, har fået træbeskyttelse, så den kan holde til vejr, vand og vind hele sommeren. I år kommer der også et skilt op, der fortæller, at broen ejes og vedligeholdes af borgerforeningen. På skiltet vil der også blive noteret  et par regler ifm. brug af broen, bl.a., at det ikke er tilladt at fortøje både til broen. Vi vil også prøve, om vi kan få sat et skilt op ved slæbestedet vedr. reglerne for brug af vandscootere.

Børneaktivitetsudvalget – BAU

BAU har været i krise, og de arrangementer, der er blevet gennemført i årets løb, er blevet det med hiv og sving, og ved brug af ”Tordenskjolds soldater”.  Der var således ikke ressourcer og overskud til at holde juletræsfest. Heldigvis ser det ud til, at nye friske folk er kommet på banen – dejligt.

Miljøgruppen

Det har været et stilfærdigt år for Miljøgruppen, men fortsat med god information fra Studstrupværket om deres forskellige aktiviteter. Fra det forløbne år kan nævnes:

 • På vores opfordring overvejer værket i øjeblikket en sms-løsning, som vi som naboer, kan tilmelde os, så vi får direkte besked om tiltag, der vil berøre os som naboer.
 • Ombygningen til biomasse er i gang, og i sommer var vi en lille gruppe, der havde fornøjelsen af et interessant besøg med rundvisning på værket.
 • Miljøgruppen deltog i et møde med Aarhus Kommune om planlægning for vind og sol, men vi meldte tilbage, at det nok var mere relevant for mindre landsbyer, der ikke lige havde deres ”eget” kraftvarmeværk i baghaven.

Beretning fra formanden godkendt.

Trafikudvalget

Busprojektet, v/ Poul Bechager:

Studstrup Borgerforening og Skødstrup Fællesråd har sammen prøvet at etablere en lokal busforbindelse mellem Studstrup og Løgten-Skødstrup.
Den er desværre ikke kommet med i den kommende justering af køreplanen for 2015, men måske har vi chancen igen inden for de næste 2 år.

Der er dog en mindre justering af linje 17, som kan have interesse for omstigning til linjerne 12, 100, 120 og 123 – den træder i kraft søndag den 28. juni 2015.

Trafiksikkerhed, v/ Poul Bechager:

Afsluttede opgaver
Trafikken fra Værket er ifølge “Trafik og Veje” bedre sikret i krydset Studstrupvej / Ny Studstrupvej efter etablering af bedre skiltning og rumlestriber.

Planlagte opgaver:

Se vedhæftede indstillinger til Århus Byråd – Studstrup opgaverne har prioritet 7.

Knud Nielsen:

Højrevigepligten på Præstekravevej respekteres af de færreste  (kan give en betinget frakendelse af kørekortet).

Der er derfor indsendt et forslag, som er imødekommet af et udvalg i kommunen, nemlig ubetinget vigepligt i hele Studstrup. Det skal være ensartet i hele byen, og som udgangspunkt kommer vi selv til at betale for opmaling og skilte.

Kommunen er dog villig til at indgå et kompromis: tre steder på Præstekravevej betales af kommunen, så skal vi selv betale resten. Knud arbejder videre med afklaring af, hvilke veje der skal hajtænder ved.

Indlæg: meget generende for trafikafviklingen om morgenen, at forældre holder parkeret ved bussen.

Derudover arbejder vi på at få indført 40 km zone i hele Studstrup, da vi er et lukket område, og således kan opfylde kravene til området.

Poul og Knud vil sammen tage til møde med Teknisk udvalg.

3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd, Jens Garsteen

Fællesrådet har ca. 50 medlemsforeninger, der betaler 400 kroner om året for medlemskab. Der er to årlige repræsentantskabsmøder og den daglige drift varetages af et forretningsudvalg. Fællesrådets formand er Steen Hermansen.

Vi arbejder i øjeblikket på at forbedre organisationen, fordi arbejdet bliver mere og mere tidkrævende for udvalgets medlemmer, og der er mange opgaver, som vi gerne vil have fokus på og have Aarhus kommune til at gå mere aktivt ind i.

Vi har nedsat nogle arbejdsgrupper, der bl.a. skal arbejde med infrastrukturen i området, med de grønne områder, fritid, sport og kultur, med børn og unge, med ældreområdet og erhvervsområdet. Disse arbejdsgrupper skal koordinere deres arbejde, og det foregår i byudviklingsudvalget.

Det ser alt sammen fint ud på papiret, men det er et generelt problem at finde engagerede, – gerne yngre mennesker, – der vil afse tid til at indgå i dette vigtige arbejde.

Fællesrådet har nogle visioner for området Skødstrup-Løgten-Studstrup.

 • Befolkningsudviklingen går mod 10-12.000 indbyggere inden for de kommende år.
 • Byen er rigeligt lang i nord-sydgående retning med Grenåvej som eneste færdselsforbindelse. Derfor ønsker vi en udvikling i øst-vestlig-retning.
 • De vigtigste lokalplaner lige nu er Løgten Østervej, hvor 136 af de 139 grunde nu er solgt.
 • Lokalplan 994 mellem Lauridshøj og kirken har været i høring og vil snart blive byggemodnet. Der forventes ca. 60 boliger på området. Der er også en udstykning af området ved Fakta.
 • Vi ønsker også flere arbejdspladser i 8541-området, så man ikke skal køre så langt.
 • Vi ønsker, at kommunen bliver bedre til den langsigtede planlægning, så der er jord til udstykninger og institutioner svarende til behovet.
 • Der bør etableres en vejstruktur, så alle veje er sikret så meget som muligt for både bløde og hårde trafikanter. Der bliver etableret en cykelsti fra Hornslet til Løgten, men hvordan vejforbindelsen mellem Hornslet og Løgten over Kirkholtvej kan etableres er slet ikke på kommunens tegnebræt.

Fællesrådet har længe påtalt de trafikproblemer, der er på Ny Studstrupvej, og som vil stige voldsomt, når de nye bebyggelser etableres.

Stisystemet er vi ved at kigge nærmere på. Nu bliver der en stiforbindelse på østsiden af jernbanen, så der bliver en sikrere adgang fra nordbyen til skole, bibliotek og lokalcentret. Det vil sikre skolevejen for mange børn og få byen til at hænge bedre sammen.

Det ser ud til, at der bliver en underføring under jernbanen fra denne sti over det trekantede areal og op til skoleområdet. Her ønskes hastigheden på Grenåvej nedsat til 40 km / timen.

Fællesrådet ønsker ikke en yderligere udbygning af Studstrupværket, før der er etableret bedre adgangsforhold til værket. Ligesom de højspændingsledninger, som krydser vort område bør nedgraves, så de ikke generer områdets rekreative karakter.

Også vejbelysningen har vi set på. Vi ønsker mere ensartethed, og vi ønsker at Studstrup knyttes bedre til Skødstrup – Løgten, hvis der kommer belysning mellem de to byområder.

Vi har fokus på at få en differentieret boligmasse, som kan tiltrække en varieret befolkning. Det er vigtigt, at ældre kan blive i nærområdet, når de flytter fra en større til en mindre bolig. Derfor bør der bygges flere et-plansboliger af størrelse 100 – 120 m2.

Løgten bycentrum trænger hårdt til en modernisering. Det ser ud til, at området kun kan bære enkelte supermarkeder og ingen specialbutikker. Men det kan måske ændre sig, når byen bliver noget større. Det er træls at se på gamle, faldefærdige huse og på tomme butikker på Grenåvej. Kommunen anbefaler, at der bygges i højden mange steder i Aarhus. Det vil sikkert også ske i området ved Siloetten.

Der er blevet arbejdet ihærdigt med en bedre busforbindelse fra Studstrup, men nogen ideel løsning har vi ikke opnået. Jeg har taget nogle brochurer med angående flexbusordningen, som måske kan have interesse.

Krydset ved Ny Studstrupvej har fællesrådet ikke beskæftiget sig med.

Endelig er der blevet arbejdet meget på at forbedre udsigten fra store dele af byen. Bane Danmark har ryddet et stort område langs Grenåbanen. Det håber vi, at kommunen følger op på, så de arealer, kommunen råder over også tager hensyn til områdets særligt attraktive karakter.

4. Kassererens beretning

Budgettet balancerer.

Sommerfesten blev dyrere end den plejer, da flere små regninger var dyrere end sidst.

Juletræsfesten blev aflyst og dermed sparet.

Næste år:

 • Fastholde budget på sommerweekend  og BAU.
 • Forslag om at sende girokort ud til alle igen, da der stadig er 20 % , der ikke har betalt, set i forhold til sidste år. Evt.  skal der laves en kampagne for flere medlemmer. 8541 bliver læst meget, så måske kan der skrives kort om Borgerforeningen og at man skal huske at betale sit kontingent.
 • Kommunen har betalt badebroen, men vi har ansvaret for vedligeholdelsen af broen og og for anskaffelse af en ny bro, når denne ikke kan mere (forventet levetid ca. 15 år). Derfor øremærkes noget af formuen til badebroen. Forslag vedtaget.
 • Hjertestarter kurset i sommer var en succes, der kan evt. gentages. .

5. Kontingent og budget

Kontingentet på 325,- fastholdes.

Budget godkendt

6. Valg til bestyrelsen – på valg er Anja Ruff Rasmussen (sekretær, genopstiller), Louise Thomasen, kasserer, genopstiller), Anne Røjkjær (suppleant, genopstiller), Ane Dybdahl (suppleant, genopstiller)

Kandidaterne Anja, Louise og Anne genvalgt uden kampvalg.

Revisorer Susanne Vig Nørkjær og Sven Klitnæs genvalgt.

7. Projekt ”Nabohjælp”, v/Knud

Nabohjælp møde i Stakladen v/ Trygfonden.  Gode råd til at sikre hjemmet; undgå høje hække, sæt tænd og sluk ure til, osv. Gå ind på hjemmesiden www.nabohjælp.dk og få flere gode råd.

Som tovholder melder man sig til på hjemmesiden – der kommer mail/sms, hvis naboer har ferie, så man kan hjælpe og holde øje. Man registrerer sin ferie og hjælpere får besked. Og man kan give hinanden besked om status.

Vi kan få skilt på vejen med ”nabohjælp”, men for at få et skilt, skal vi være mere/flere aktive på nabohjælp.

8. Nedsættelse af kulturudvalg (foredrag, koncerter m.v.)

Mulighed for foredrag eller arrangementer i gymnastiksalen. Der er stole på skolen + vores egne borde.

På Rosenbakken og i Skødstrup Kirke sker der mange ting, som kan være en kulturel mulighed.

Ingen melder sig – vi lader muligheden stå åben, hvis nogen synes det er interessant.

9. Drøftelse af behov for udpegning af område til mindre lejeboliger

Drøftelse af, om der er behov for et område med mindre boliger, som henvender sig til ældre eller enlige forældre. Det er vigtigt, at ældre kan blive i nærområdet, når de flytter fra en større til en mindre bolig, og at børnefamilier kan forblive i området, også efter en eventuel skilsmisse. Jens Garsteen tager sagen videre til Fællesrådet.

10. Indkomne forslag

Alice Iversen, Digesvalevej 26: “Gadelys på Ny Studstrupvej”

Der er mange, der går eller cykler op til Fakta i Skødstrup, ligesom der er mange unge mennesker, som cykler frem og tilbage mellem Studstrup og Skødstrup til sport.

Se under beretning fra Fællesrådet.

Jørn Bank Jørgensen, Præstekravevej 44

Forslag om, at borgerforeningen undersøger, om det er muligt at etablere en græsrabat på den sydlige side af Præstekravevej.

Et forløb med et smalt fortov inderst ved skel, samt en græsrabat med træer yderst mod vejen kunne have følgende fordele:

 1. Et grønnere, pænere og mere harmonisk vejstykke.
 2. Flytning og omlægning af fortovet vil medføre, at fliserne kommer til at ligge jævnt.
 3. Et mere børnevenligt og sikkert fortov på afstand af vejen.
 4. Et generelt kvarterløft, som rigtig mange i Studstrup vil få glæde af.

image00

Det siger sig selv, at en gennemførelse af forslaget koster penge. Det bør derfor undersøges, om Aarhus Kommune og f.eks. Realdania vil være med til at give hovedgaden i Studstrup et løft.

Forslagsstiller blev anmodet om at undersøge, om ejerne af de berørte ejendomme er interesserede, og hvem der i så fald skal betale.  Forslaget kunne evt. sendes til kommunen med anmodning om deres bemærkninger til projektet.

Anne Røjkjær, Ønsbækvej: Forslag til at belønning af formanden og kasseren for indsats.

Anerkendelse af bestyrelsen for deres arbejde, som dog skal bibeholdes frivilligt og ulønnet.

Kim Gibhart, Præstekravevej: Forbedring, forskønnelse af Fiskehøj

 • Mere sand på stranden
  • Kommentar: stor omkostning at fylde op, ingen garanti for at det bliver på stranden og man må faktisk ikke ændre på kystlinjen
 • Redskaber til aktiviteter, som i Egå (Tangkrogen) evt. basket-net
 • Nye borde, bænke sæt
 • Etablere  bål/ grill plads.

Kim vil gerne gå videre med det – med flere frivillige.

11. Evt.

Sankt Hans: Bålet må gerne være større i år, og der må gerne være mere end ét.

Ane: Loppemarked for hele byen i de enkelte indkørsler (som i Todbjerg).

Skovsti ved værket har brug for renovering – der er bevilget stenmel til stierne til foråret.

Vi er altid åbne for nye forslag og frivillige. ☺

Bilag: Indstilling fra Skødstrup Fællesråd til anlægsprogrammet for 2015
image01