Referat af bestyrelsesmøde 11. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde 11. maj 2015

1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • tilbud om sms-løsning til borgerforeningen; Louise ser på sagen til næste gang.
 • skilt til badebro; Lene kontakter Steen Carstens ang. tekst og bestilling.

2. Økonomi

 • status og reaktioner på opkrævninger af kontingent; som besluttet på generalforsamlingen, er der blevet sendt opkrævning af kontingent ud til alle i byen. Nogle få har ikke brudt sig om dette, og de er derfor blevet slettet af listen, så de ikke vil blive opkrævet igen.drøftelse af budget til sommerfest; festudvalget vil gerne holde prisen pr. deltager i aftenfesten på højst 200 kr. og der bliver derfor behov for en mindre budgetforhøjelse. Louise kontakter Thomas Røjkjær og aftaler de nærmere detaljer.

3. Opfølgning på generalforsamling og aktiv-fest

 • opfølgning på projekt ”Nabohjælp”; der er ca. 40 foldere tilbage fra generalforsamlingen, og de vil blive omdelt sammen med invitationen til sommerfesten, primært til de veje, der støder op til skoven og hvor der tidligere har været forsøg på indbrud. Hvis flere kommer med i projektet, vil vi få mulighed for at få sat et ‘Nabohjælp’-skilt op ved indkørslen til Studstrup.
 • forskønnelse af strandområdet; Kim arbejder videre med projektet og vil prøve at få andre idémagere og praktiske grise med. Kim vil også undersøge ved kommunen, hvor meget vi egentlig må gøre dernede, f.eks. opsætning af en stor fælles grill.

4. Skødstrup Fællesråd

 • drøftelse af forslag til fortsat deltagelse i byudviklingsgruppen; både Poul Bechager og Jens Garsteen er trådt ud af byudviklingsgruppen og Studstrup har derfor ingen fast repræsentant i gruppen længere. Lene har derfor accepteret et forslag fra gruppen om at blive holdt orienteret pr. mail om gruppens aktiviteter, så vi kan se, når Studstrup-forhold er på dagsordenen, og således fortsat have mulighed for deltagelse og indflydelse på udviklingen i 8541.

5. Sankt Hans-fest 2015 arrangeres;

 • Kim og Ane er tovholdere.
 • Lene har allerede søgt og fået bevillingen, så fodboldklubben igen i år kan lave en bod med øl, sodavand og slik.
 • Lene og Ivar forventer at kunne stå for musikanlæg og sang ved bålet.
 • Studstrupværket har været så venlige at tilbyde, at arrangørerne må hente kvas i skoven, hvis bålet ser ud til at blive for lille.
 • Det vil blive lavet et tidligt snobrødsbål for de mindste børn (gerne med BAU som medarrangører) og et traditionelt stort bål for de voksne og større børn lidt senere.
 • Louise sørger for at lave plakaten og sende den til print samt til Lene til videre formidling i 8541.

6. Trafik

 • P-forhold ved boldbanerne; hvis problemerne fortsætter, vil vi tage fotos og poste opslag på Facebook med venlige, men bestemte formuleringer om, at der ikke må parkeres ulovligt, men at der i stedet kan parkeres ved Studsen eller op ad Ny Studstrupvej (Kristian undersøger i den forbindelse, om der kan oprettes en bestyrelsesgruppe på Facebook, så det ikke bliver det enkelte medlem, der udtaler sig).
 • ubetinget vigepligt i Studstrup; Knud Nielsen har sendt en fin oversigt til kommunen over de nuværende vigepligtsforhold i byen. Vi afventer nu en tilbagemelding ift. hvor meget det skal gøres, hvem der skal betale og hvad det vil koste.
 • evaluering af sikringen af krydset ned til Studstrupværket (skal der gøres yderligere? f.eks. rydning af flere rabatter og/eller opsætning af ‘Fuldt stop’-skilt; Knud Nielsen vil besigtige forholdene og undersøge, hvad der kan gøres.

7. Lokalesituation

 • Studstrupværket har været så venlige at tilbyde, at borgerforeningen må låne deres lille sommerhus for enden af Studstrup Strandvej til mindre arrangementer. Lene laver en aftale med miljøkoordinator Steinunn Skuladottir om besigtigelse af lokalerne, gerne inden sommerferien.  Indtil videre er det desværre ikke lykkedes at skaffe nye lokaler til opbevaring af telt, dansegulv m.v., så vi må fortsat opbevare vores ting på gården, hvor vi har dem nu.

8. Omrokering i bestyrelsen

 • Anja har desværre været nødt til at melde fra til bestyrelsen pga. arbejde. Det er derfor aftalt, at suppleanterne Ane og Anne deltager lidt på skift i stedet. Derudover vil bestyrelsesmøderne fremover blive holdt på nogle af de lokale spisesteder, så vi kan mødes – og blive færdige – lidt tidligere end vi plejer, og samtidig slippe for at forberede traktement til mødet. Denne beslutning er taget på baggrund af generalforsamlingens opbakning til, at der bruges lidt flere midler på bestyrelsesmøderne, men at der til gengæld fortsat ikke gives honorar for selve bestyrelsesarbejdet.

9. Evt.

 • Der har været en episode, hvor nogle unge mennesker har hærget strandarealet ved Fiskerhøj. Enighed i bestyrelsen om, at der ikke skal flere skilte op, men at det må være forældrenes ansvar at tale med deres børn om rimelig adfærd.