Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen

Lørdag den 05. marts 2016

1. Valg af dirigent og referent

 • Claus blev valgt som dirigent og Kim som referent.
 • Der var 20 stemmeberettigede til stede, svarende til 50% af de samlede stemmer – Generalforsamlingen var dermed berettiget til at foretage vedtægtsændringer.
 • Der var medbragt nogle fuldmagter – en del af disse var ikke gyldige jf. vedtægterne. Følgende er gældende vedr. fuldmagter jf. §17 stk. 3: ”Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.”
 • De medbragte fuldmagter gyldige såvel som ikke gyldige opbevares hos bestyrelsen som en del af referatet.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 • Det har været et roligt år – hvor vi bl.a. har haft stor succes med at holde vejdag ifbm. generalforsamling. Derfor har bestyrelsen foreslået en vedtægtsændring, således at vi ikke skal holde generalforsamling i marts men blot inden 01. maj. Så er vi lidt mere sikre på vejret, når vi kombinerer generalforsamling og vejdag.
 • Vejdag i forlængelse af generalforsamlingen blev udskudt pga. vejret – ny dato for vejdag udsendes snarest.
 • Vi har været nødt til at lave dræn ved regnbuen, da der stod vand ind i privathaver.
 • Vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvor mange huller og hvilke revner, der er i vejen, således at vi kan få det repareret.

3. Aflæggelse af regnskab for 2015

 • Regnskabet blev godkendt og overskuddet på DKK 14.864,82 overføres til foreningens bankkonto.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen var blevet bedt om at redegøre for ejerforhold ifht. fliseareal ”Regnbuen” herunder også ansvar for vedligehold og snerydning.

Regnbuen har ejerskabet af flisearealet, det indebærer også, at Regnbuen står for al vedligeholdelse af flisearealet herunder også eventuel udskiftning/reparation.

Der er usikkerhed/divergerende holdninger til, hvem der har ansvaret for snerydning – deklarationerne på arealet kan tolkes på forskellig vis. Hidtil har ”Mågen og Svalen” stået for og betalt for snerydning. Hvorvidt det også skal gælde for fremtiden drøftes mellem bestyrelserne hos Mågen og Svalen samt Regnbuen.

Resultatet af disse drøftelser fremlægges på næste års generalforsamling.

Skal alle enheder betale samme kontingent

For at der skal være stemmelighed mellem de 4 vænger (3 sølvmåger og 1 Digesvale incl. Regnbuen). Er det tidligere besluttet at medlemmerne hos regnbuen samlet kun kan stemme med 5 stemmer til gengæld betaler medlemmerne hos Regnbuen et mindre kontingent, som samlet svarer til de 5 enheder. Det blev drøftet hvorvidt medlemmerne hos regnbuen skal betale samme kontingent som de øvrige enheder mod at de fik samme stemmer pr. enhed – dvs. stemmeantallet skulle øges fra 5 til 18 stemmer.

Forslaget blev nedstemt.

For at alle skal betale samme kontingent stemte: 6

Imod (kontingentfordeling bibeholdes) stemte: 16

 

Der er foreslået en vedtægtsændring – at paragraf 13 stk. 3 skal udgå.

Forslaget blev trukket tilbage – Paragraf 13 stk. 3 fremstår således uændret.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag

Budget for 2016 blev godkendt og bidragssatserne hæves pr. enhed til DKK 1.250,00. De DKK 250,- ekstra

pr. enhed hensættes til vejfonden.

Der var 17 stemmer for en kontingentforhøjelse og 3 imod en kontingentforhøjelse.

6. Valg af formand

 • Charlotte Skovgaard, Sølvmågevej 46 er genvalgt

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Efter mange års solid indsats i bestyrelsen, har Henrik Juul-Dam valgt at udtræde af bestyrelsen. Vi siger tusind tak for indsatsen.

Ny i bestyrelsen er René Juel Andersen

Bestyrelsen består af:

 • Charlotte Skovgaard (Formand)
 • Martin Pallesen
 • René Juel Andersen
 • Lissie Marie Trust
 • Kim Dannesboe

1. suppleant er: Ann Elkjær Staub

2. suppleant: Ida Marie Schaumann

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Jacob er genvalgt som revisor og Susanne er genvalgt som revisorsuppleant.

9. Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår at §15 stk. 1 ændres fra ”Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned” til ”Ordinær generalforsamling afholdes inden den 01. maj.

Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og 0 imod.

10. Eventuelt

Det blev foreslået at lave et serviceeftersyn/revision af foreningens ordensreglement.

Mos er på hastig fremmarch på fællesarealerne – det blev foreslået at sprøjte fællesarealerne mod mos samt gøde disse for at reducere mos.

Der er efterhånden opstået en sti gennem beplantningen ved hegnet mod ”Studsen” og ned mod busstoppestedet. Det blev foreslået, at lægge grus eller lignende her for at gøre ruten mere farbar.

Bestyrelsen behandler og tager stilling til de indkomne forslag ved næste møde.