Referat af generalforsamling i grundejerforeningen – Mågen & Svalen

Søndag den 23. april 2017

 1. Valg af dirigent og referentClaus blev valgt som dirigent og Kim som referent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  • Bestyrelsen havde overvejet at sætte skilte op for at nedsætte hastigheden på vejene – i mellemtiden har kommunen etableret hajtænder. Forhåbentlig hjælper dette – og der opfordres til generelt at sænke hastigheden på vejene.
  • Der opfordres til at flere deltager på vejdagene og ikke kun ”Tordenskjolds Soldater”. I år blev vi nødt til at få hjælp til at klippe hækken langs Sølvmågevej. Alternativet til ikke at hjælpe på vejdagene er, at vi betaler os fra en større del med deraf følgende forhøjet kontingent. Det er kun et par timer 2 gange om året. Det bør være muligt for flere at møde op til lidt arbejde og ”socialt samvær”.
  • Bassinet er ved at være tilgroet og vi indhenter tilbud på, hvad det vil koste at få fjernet en del rødder. Yderligere forhører vi os hos kommunen for at afklare, om de har en del af ansvaret for at holde bassinet frit – og dermed også om en del af regningen kan parkeres her.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2016Regnskabet blev godkendt og overskuddet på DKK 1.806,21 overføres til foreningens bankkonto.
 4. Indkomne forslagDer var ingen indkomne forslag
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidragBudget for 2017 blev godkendt og kontingentet fastholdes på DKK 1.250,- pr. enhed
 6. Valg af formandCharlotte Skovgaard, Sølvmågevej 46 er genvalgt som formand.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmerBestyrelsens medlemmer er genvalgt og består af:
  • Charlotte Skovgaard (Formand)
  • Martin Pallesen
  • René Juel Andersen
  • Lissie Marie Trust
  • Kim Dannesboe
  1. suppleant er: Ann Elkjær Staub
  2. suppleant er: Ida Marie Schaumann
 2. Valg af revisor og revisorsuppleantJacob er genvalgt som revisor og Susanne som er genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

 • Det blev foreslået at plante nogle træer på arealet ved flaskecontainerne.
 • Det er stadig en mulighed at sætte skilte op omkring hastig eventuelt kombineret med etnabohjælp skilt.
 • Bestyrelsen rykker kommunen for at færdiggøre asfaltarbejdet for enden af de 4 vænger.
 • Bestyrelsen forhører sig hos kommunen, om de kan udbedre/dræne bedre på stien baghusene på de 4 vænger.
 • For at eliminere/reducere skvalderkål er det forslået at lægge en fiberdug
 • Stien der er etableret ned til parkeringspladsen ved børnehaven er lidt stejl – bestyrelsenundersøger muligheden for at gøre den mindre stejl