Bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 3.april 2017

Referat

Deltagere: Inger Marie Martensen, Niels Dal, Niels Brag, og Hanne Skovgaard

Afbud: Kim Christensen og Anders Krabbe

Referent Hanne Skovgaard

1. Præsentation af bestyrelsen.

De nye medlemmer Niels Brag og Niels Dahl blev budt velkommen.

2. Budget 2017

Louise Thomasen deltog under dette punkt.

Som opfølgning på generalforsamlingen blev budgettet tilpasset vedtagne beslutninger.

Der lægges derfor op til at vi kommer ud med et underskud på ca.24.000 kr, primært pga. det lavere kontingent og på den måde formindsker foreningens formue.

Louise fik tak og blomster for hendes store indsats som kasserer de sidste 4 år.

3. Forslag om hundelegeplads

Lene Valentin har udarbejdet et brev til DONG som vi godkender og vil fremsende snarest.

4. Skt Hans fest

Der var på generalforsamlingen flere, der udtrykte ønske om bedre lydforhold, så alle kunne følge fællessangen. Vi vil også markere en ”fælles indgang” til pladsen ved hjælp af fakler, og hvor sangene vil blive uddelt.

Opgaver: Niels D. vil finde ud af, hvor vi kan låne/leje nogle højtalere

Fakler: Inger Marie sørger for dette, og vil sammen med Hanne uddele sange

Sange: Hanne får dem lavet

Markering af bålplads 3 uger før: Torben (Hannes mand)

5. Miljøudvalg

Bestyrelsen drøftede behovet for nedsættelse af et miljøudvalg. Vi finder det ikke aktuelt lige nu, da Aarhus Kommune netop har udsat næste høringsfase for opstilling af vindmøller.

Støjproblemer, der af 2 borgere blev nævnt på generalforsamlingen, er ikke umiddelbart et generelt problem, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt vil arbejde videre med.

6. Skal vi aktivt skaffe flere medlemmer?

Niels vil sammen med Louise se på teksten, der kommer på girokortene.

Samtidig fortsætter vi med at være opmærksomme på at nye tilflyttere får et velkomstbrev.

7. Kommende arrangementer

Forslaget om et fælles kaffebord blev drøftet. Hvis det kan holdes i det fri, bliver vi meget afhængige af vejret. Muligheden for, at det kunne arrangeres i teltet lørdag eftermiddag i sommerweekendfesten ville betyde, at der så i den weekend også var noget for den mere voksne del af borgerne i Studstrup. Niels D. vil se på muligheden for til arrangementet at spille.

Vi forestiller os det kunne være fra kl 14-16. Hanne vil tage kontakt til sommerfestudvalget med forslaget.

8. Kommende bestyrelsesmøder

4. september kl. 19 hos Niels Dal

20.november kl. 19 hos Inger Marie

Hanne Skovgaard