Bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 21. november 2017

Referat

Deltagere: Inger Marie Martensen, Niels Dal, Niels Brag, Kim Christensen og Hanne Skovgaard
Afbud: Anders Krabbe
Referent Hanne Skovgaard

1. Opfølgning
Etablering af hundelegeplads : Da Studstrupværket ikke kunne love, at vi kan bruge pladsen kontinuerligt, er det for usikkert et projekt, og forslagsstillerne har valgt at trække forslaget. Jan Fjordside har fået opgaven at bestille en ny tømmerflåde med trappe.

Bestyrelsen vil fremover anbefale, at der ved forslag om større projekter er mindst 4
forslagsstillere

2. Generalforsamling
Hvor det var dejligt at se så mange deltagere til generalforsamlingen sidste gang. Men det betød, at vi sad tæt i det mindre lokale. Kim har været i kontakt med Kaløvigskolen, men her er det ikke muligt at låne et egnet lokale. Så vi booker igen det sædvanlige lokale. Datoen bliver den 8.3.

Opstilling til bestyrelsen:
Hanne genopstiller
Inger Marie genopstiller
Kim genopstiller som suppleant
Anders Krabbe genopstiller som suppleant
Niels Dahl og Niels Brag er ikke på valg.

Kandidater til bestyrelsen søges

Niels Brag vil finde kandidater til revisorposten

Birger er spurgt om han igen vil være dirigent, og det er OK. Og en referent skal udpeges (Hanne)

Spørge Thomas Røjkjær om han vil fortælle lidt om sommerfesten under beretningen (Hanne)

Sammen med indkaldelse til generalforsamling vil vi hæfte et velkomstbrev ved.

Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen endnu.

3. Tilbagemelding fra Skødstrup Fællesråd
Der er nu etableret en større venstresvingsbås på Grenåvej til Ny Studstrupvej. Der er endnu ingen afklaring om trafikforholdene ved Kirkholtvej.

Det afholdte møde med kommunalpolitikkerne før valget blev en succes med cirka 400
deltagere. Det var dejligt at høre, at samtlige politikere forsikrede, at hvis der er stor lokal modstand mod opstilling af vindmøller, så bliver de ikke opsat. Vi følger sagen, når den skal drøftes i det nye byråd.

4. Henvendelse fra borgere.
Fra Lene Valentin har vi modtaget et spørgsmål ang. manglende vejmidterstriber på
Skovlundvej ved svinget nærmest Grenåvej. Vi har sendt det videre til Aarhus Kommune og det firma opgaven er udliciteret til. Har endnu ikke modtaget svar.
Bestyrelsen drøftede de mange udfordringer, der efterhånden er kommet på Skovlundvej. Trafikken er øget dels pga flere beboere i Skødstup/Løgten, der nu benytter Skovlundvej, og dels Gartnergården, der betyder at mange biler skal ind og ud af parkeringspladsen, og ved særlige begivenheder, der trækker mange kunder, parkeres på Skovlundvej. Der er krydsende cyklister ved ophøret af cykelstien og gående til og fra Grenåvej, der tvinges ud på vejen pga meget våde grøftekanter, og kan være vanskelige at se i mørke. Bestyrelsen mener ikke vejen længere egner sig til en fart på 80 km i timen. Hanne vil tage problemet op i byudviklingsgruppen under Skødstrup Fællesråd.

Anders er kommet med et forslag om opstilling af bænk ved stranden ud for Præstekravevej. Bestyrelsen støtter ideen og Hanne melder tilbage til Anders, der vil kontakte kommunen.

5. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 16.1. kl 19 hos Niels B. Præstekravevej 8