Studstrup Borgerforening referat fra generalforsamling 8. marts 2018

Dirigent: Birger Agergaard

Referent: Anders Krabbe

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

Der bydes velkommen til nye Studstrupborgere – dejligt at de deltager på generalforsamlingen.

Årsberetning

Studstrup er en by med mange aktive borgere. Nogle er medlem af den aktive løbeklub. Mange seniorer samles om onsdagen på Kaløvigskolen og laver gymnastik. Om sommeren mødes nogle til Yoga, og så er der mange aktiviteter i og på vandet med krabbefiskeri, surfing, kajakroning med videre. Stor tak til alle jer, der stiller jer i spidsen, giver instruktioner og sørger for at badebroen er klar til sæsonen. Og så er der alle dem, der nyder at gå ture i vores område, som aktive borgere også hvert år sørger for bliver holdt rent.

For børnene var både fastelavns- og julefest en succes takket være BAUs store indsats. Og sikke en tilslutning vi i 2017 oplevede Skt Hans aften. Vi skønnede at ca 300 kom og så bål. Vores opsætning af fakler, og uddeling af sange betød at folk samlede sig mere og flere sang med. Vi håber i år at få musikledsagelse, så det kan blive endnu bedre. Også dejligt at det i år var muligt at købe kaffe og kage af aktive skolebørn.

Politiske sager

Til valgmødet der blev afholdt i Midtpunktet i  Skødstrup op til kommunalvalget lovede politikere fra samtlige partier, at der selvfølgelig ikke vil blive opført vindmøller i et område, hvis der er stor lokal modstand, som vi jo her i Studstrup har vist med underskriftsindsamling. Århus Kommune forbereder nu at vindmøllesagen skal op i byrådet til foråret, og vi følger den tæt.

Bestyrelsen

Vi har afholdt 5 møder, der både har været konstruktive og hyggelige. Vi håber at det i aften lykkes at få nye med.

Nye tiltag

Jan Fjordside har sørget for at en ny tømmerflåde er under produktion, så den kan blive klar til badesæsonen.

Århus kommune har lovet at opsætte en bænk ved vandet ud for Præstekravevej.

Bestyrelsen stod for et nyt tiltag på sommerweekenden. Vi inviterede til fælles kaffebord, for de mere modne borgere, hvor deltagerne medbragte hjemmebagte kager, og de bedste og flotteste kager blev præmieret. Til kaffen sørgede Niels Dal for hyggemusik. Der deltog 24. Det var hyggeligt, og vi har mod på at prøve igen. Den fantastisk sommerweekend har Thomas lovet at fortælle mere om, så jeg slutter min beretning her.

Thomas Røjkjær berettede om en sommerweekend med stor tilslutning til alle aktiviteter. Til festen lørdag aften var der totalt udsolgt, og man måtte desværre sige nej til nogen. Et nyt tiltag var en glidebane, som både børn og voksne var begejstrede for. Der var også flere nye tiltag for teenagere, der blev taget godt imod.

Thomas roste hele holdet bag, og superflot med stor tilslutning til oprydningen om søndagen.

Af nye tiltag fik Thomas et forslag med tilbage om live band om eftermiddagen.

Thomas vurderer at det store telt inden for 1-2 år skal udskiftes.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Beretning fra Skødstrup Fællesråd

Studstrup Borgerforening er medlem af Skødstrup Fællesråd, der er område 8541 talerør til kommunen. Formanden sidder i byudviklingsgruppen under Fællesrådet, men stiller nu også op til repræsentantskabet for at Studstrup kan få en tydeligere stemme.

Det gælder f.eks. når sager, der ønskes drøftet med kommunen skal prioriteres. Og noget sker. I det forløbne år er der f.eks. lavet større venstresvingsbås på Grenåvej ved svinget til Ny Studstrupvej efter et ønske fra borgerne.

I det forløbne år er bl.a. de noget kaotiske trafikforhold omkring Skødstrup Skole diskuteret intenst.

Vi har i bestyrelsen haft fokus på trafikken på Skovlundvej. Trafikken her er øget pga flere biler fra Skødstrup og de mange kunder til Gartnergården. Vi ser nu også flere cykler og gående mellem Gartnergården og Grenåvej. Det skaber ofte farlige situationer med pludselige opbremsninger. Bestyrelsen mener, der bør være fartbegrænsning på vejen, og dette planlægges at  blive drøftet på næste møde mellem Fællesrådet og kommunen. I sidste måned blev en cyklist påkørt på Skovlundvej  og slemt kvæstet.

Generalforsamlingen var enige i, at vejstykket er farligt, og en cykelsti her vil være ønskelig.

Manglende optegning af vejmidterlinjen ved svinget ud for Margueritten har vi også henvendt os til kommunen om, desværre venter vi svar endnu fra det private firma, der har opgaven.

Ønsket om 40 km zone i Studstrup er også en sag, jeg håber kan komme op på næste møde med kommunen. Det forhindrer jo ikke, at vi uden skilte selv sætter farten ned til 40 km/t. Der er desværre fortsat nogle, der kører for stærkt gennem byen.

Privatisering af veje

Ved budgetforliget i 2014 vedtog Aarhus Byråd at privatisere 900 veje over de næste 20 år.

I en sådan proces skal berørte borgere varsles 4 år i forvejen. De første varsler kom i april 2017, og i januar i år kom så en liste over de næste 100 veje, og her er følgende veje i Studstrup med :

  • Engskovvej
  • Sanatorievej
  • Studstrupvej fra nr. 15 og nord på
  • Åstrupvej
  • Vibeengen vest for Ønskbækvej

Inden vejenes vedligeholdelse overdrages til grundejerne får kommunen udarbejdet en tilstandsrapport, der efterfølgende sendes til partshøring hos de berørte grundejere sammen med beslutning om den påtænkte omklassificering. Man vil herefter kunne gøre indsigelse over tilstandsrapporten samt til selve beslutningen. Det kan varmt anbefales, at berørte grundejere får dannet vejlaug i god tid. Hvorfor det er en god ide og hvordan dette gøres  kan man læse mere om på www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

Der er repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd den 12.april, hvor formanden opstiller som kandidat. Birger opfordrede til at man deltog i mødet ( se indkaldelse i ”8541”)

Kassererens beretning

Regnskab for 2017 viser et underskud på 5.000 kr., hvilket er et betydeligt mindre beløb end budgetteret. Dette skyldes dels at der ikke blev etableret hundelegeplads, at sommerweekenden blev billigere end forventet, og endelig en øgning i antallet af medlemmer.

Regnskab godkendes.

Budget og kontingent

Da det fortsat er bestyrelsens hensigt at nedbringe foreningens formue er der for 2018 budgetteret med et underskud på 25.000 kr. og kontingentets størrelse fastholdes på 250 kr.

Dette godkendes.

Valg til bestyrelsen

Den nye bestyrelse består nu af:

Formand       : Hanne Skovgaard

Kasserer       : Niels Brag

Medlemmer  : Inger Marie Tryde, Niels Dal og Anders Krabbe

Suppleanter : Kim Gibbart og Torben Baun

Revisorer genvælges

Indkomne forslag

Der var modtaget et forslag om at bestyrelsen skal bede kommunen lave vejsyn på den nordlige ende af Studstrup Strandvej på grund af huller i vejen. Generalforsamlingen afviser forslaget og henviser forslagsstiller til Strandejerlaugets generalforsamling.

Evt

Birger Agergaard er blevet redaktør for bladet ”8541”. Han opfordrer til at Studstrup ”brander” sig mere i bladet. Forslag og artikler er meget velkomne.

Der er taget kontakt til kommunen for at få en større affaldskapacitet ved badebroen, så det undgås at affaldet flyder.

Kommunen har lovet at opstille en eller måske flere bænke langs stranden i nordlig retning.

Det drøftes, hvordan vi kan få flere medlemmer i Borgerforeningen. Forslag om ”salgsbod” i sommerweekenden og udtrækning blandt medlemmer om sponsorgaver.

Der blev foreslået, at foreningen indkøber en måler, beboerne kan låne til måling af radon i husene. Bestyrelsen vil behandle forslaget på deres næste møde.