Referat af Mågen og Svalens Generalforsamling 22. april 2018

Søndag den 22. april 2018 kl. 09.00
i klubhuset, Studstrup stadion

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent (kim vil gerne tage referat og Claus vil gerne være dirigent), evt indkommende fuldmagter skal afleveres til dirigenten.

 • Claus blev valgt som dirigent og Kim tager referat. Claus konstaterede som en indledning at generalforsamlingen er indkaldt i forhold til gældende vedtægter og forskrifter.
 • Der blev ikke indleveret nogle fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Det har været et stille år med 3 bestyrelsesmøder samt et par vejdage.

I denne forbindelse har vi konstateret, at der trænger til en vældig oprydning i og omkring bassinet, hvilket vi har indhentet tilbud på. Vi ved ikke ikke helt hvornår oprydningen vil blive påbegyndt, men forventer her en gang i foråret.

Hækken langs Sølvmågevej har det ikke alle steder for godt, derfor har vi købt noget Gødning, som vi skal have givet den i dag på vores vejdag.

Bestyrelsen vil gerne igen i år opfordre alle til at deltage i vores vejdage, således vi altid har et pænt område, som kun kan være til glæde for os alle sammen.

3. Aflæggelse af regnskab for 2017

• Regnskab blev fremlagt og godkendt.

4. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, senest den 7. april 2018
Forslag indsendes til bestyrelsens e-mailadresse: maagenogsvalen@nullgmail.com eller afleveres i postkassen ved Sølvmågevej 46.

• Der var ingen indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.

• Budgettet blev fremlagt og vedtaget. Bidrag/kontingent fastholdes som nuværende.

 1. Valg af formand
  • Charlotte Skovgaard – Sølvmågevej ønskede ikke genvalg.
  • Ingrid Frandsen – Digesvalevej er valgt som ny formand.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer. Kim ønsker ikke genvalg.Lissie, Rene og Martin modtager genvalg. Derudover skal der (gen)vælges to suppleanter. 1. suppleant er: Ann Elkjær Staub 2. suppleant: Ida Marie Schaumann. Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • Lissie er genvalgt
 • Rene er genvalgt
 • Martin er genvalgt
 • Bente Hangaard – Sølvmågevej 14 er valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 • De 2 suppleanter Ida Marie Schaumann og Ann Elkjær Staub er genvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jacob er p.t. revisor og Susanne var revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg., af Jacob. Da Susanne er flyttet skal vi vælge en ny suppleant.

• Jacob er genvalgt som revisor
• Peter Staub er valgt som ny revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Følgende emner blev diskuteret/informeret om – Den ny bestyrelse kan vælge at tage emnerne op.

Forslag om kontingentnedsættelse eller fritagelse af kontingent til medlemmer af bestyrelsen:
Debat: beløb gør ingen forskel omvendt bliver der i mange sportsforeninger givet en form for erkendtlighed ifht. den arbejdsindsats, der ydes. Man kan eventuelt overveje at forhøje bidragssats for øvrige medlemmer således at foreningens indtægt er uændret.

Hjertestarter – Der hænger en hjertestarter på Digesvalevej 16 (hænger på skuret). Hjertestarteren er etableret incl. abonnement på service og vedligehold af Regnbuen. Der er også hjertestartere på klubhuset ved boldbanerne og 1 på kaløvigskolen.

Det blev foreslået at lave små børn på vejene skilt.
Der er plantet et Valnøddetræ for enden af Digesvalevej.