Studstrup Borgerforening Referat fra generalforsamling 5.3.2020

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Birger Agergaard som dirigent og Anders Krabbe som referent.

Begge valgtes med applaus.

Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Der er mødt flere nytilflyttede op, som bydes velkommen.

Bestyrelsen præsenteres : Hanne Skovgaard ( Formand), Niels Brag ( kasserer), Niels Dal (medlem), Torben Baun (medlem), Anders Krabbe (medlem)

2. Formandens beretning – herunder nyt fra Skødstrup Fællesråd.

Jeg vil starte min beretning med en kort opfølgning på et par sager vi drøftede på generalforsamlingen sidste år

Her  blev det vedtaget at afholde et førstehjælpskursus med brug af hjertestarter. Med flot indsats fra Trine Carstens og Lene Valentin blev det  med succes gennemført i foråret 2019 med 16 deltagere på holdet.

Vi fortalte også sidste år om en henvendelse til kommunen om  bla. flere borde/bænke og en krible/krable bro ved fiskerhøjen. Dette har kommunen afvist af økonomiske grunde, men et lille hegn, så parkering på græsset hindres blev det dog til.

Et af formålene for Studstrup Borgerforening er at arbejde for og varetage fælles lokale interesser for borgere i Studstrup og rådgive og vejlede myndigheder i forhold, der angår vores nærområde.

I 2019 blev kommunes plan for vedvarende energi så sendt i høring for 2. gang. Glædeligt var det at se, at plan om opstilling af store vindmøller ved Studstrupværket var pillet ud af planen. I stedet indeholdt planen et forslag om opstilling af vindmøller på Vosnæsgårds jorde ligesom et forslag om etablering af en stor solcellepark mellem Studstrup og Løgten. 

Det var fantastisk at opleve det engagement mange borgere udviste med både underskriftindsamlinger og udarbejdelse af høringssvar. At vores område var særligt aktive kunne ses på et borgermøde Århus Kommune inviterede alle borgere i Århus til. Af de ca 120 borgere, der deltog i mødet var ifølge min optælling små 20 % her fra byen – imponerende. 

Vi håber nu at kommunen i næste revision af planen vil tage vores indsigelser alvorligt. Der vil efter kommunens plan komme en ny høringsfase efter sommerferien og endelig beslutning træffes sidst på året.

I ”8541” har vi kunnet læse om Muslingefiskeren, der harligget ude i bugten og skrabet havbunden for muslinger. Her besluttede en næsten enig bestyrelse at være medunderskriver af en henvendelse til miljøministeren sammen med andre lokale foreninger rundt om bugten og udtrykke vores bekymring for havmiljøet, idet trawlfiskeriet ødelægger bundfavnaen og dermed dyrelivet.

Det med engagement fra byens borgere ses i mange sammenhænge. Hvert år står Anders Krabbe for at organisere affaldsindsamling, og hvert år er tilslutningen stor for at deltage. Imponerende var det også at se, hvor hurtigt vores gader efter nytårsaften var rene igen. Her skal 2 piger vist have en særlig tak.

I 2019 var der igen fin opbakning til vores sociale arrangementer for børn – det gælder både fastelavn, juletræsfest og som noget nyt også at samle de uhyggeligt klædte børn til varm kakao inden de gik rundt og spredte skræk og rædsel. Der blev vist skabt grobund for en ny tradition.

I 2019 kunne vi så igen brænde bål til Skt Hans, og endda i tørvejr, så der kom mange. Og endelig skal jeg ikke glemme sommerfesten, som jo fik en ny kvinde i spidsen – nemlig Sanne Bjørn –for et hårdt arbejdende festudvalg, der igen formåede at skabe nogle vellykkede arrangementer både dag og aften.

Som Borgerforening er vi medlem af Skødstrup Fællesråd. Og her har jeg en plads i repræsentantskabet. Fællesrådet dækker hele 8541 området,  er talerør i forhold til kommunen, og vi drøfter forhold, der har betydning for udvikling af området – bl.a. trafikale forhold. Det har i jo bl.a. kunnet læse i vores fantastiske lokalblad, ”8541”, hvor Birger jo er redaktør. Vi deltager også i forskellige fora under kommunen. Bl.a. sidder jeg i et fora, der ser på forebyggelse af indbrud.

Men direkte henvendelse til kommunen kan også give resultat. En borgerhenvendelse om manglende oversigt, når Studstrupvej ved Præstekravevej  skulle krydses resulterede i en forlængelse af fortovet og et mere skarpt hjørne, der forhåbentlig har betydet at biler ikke kommer så hurtigt om hjørnet. Godt gået.

Vi besluttede sidste år at udskifte vores gamle telt. Efter sommerweekenden solgte vi  derfor vores gamle telt ( og fik faktisk 7500 kr for det ). Vi kigger derfor på nyt telt – en opgave Torben Baun og Sanne Bjørn fra festudvalget arbejder med.

3. Godkendelse af regnskab og budget

Der er nu 220 medlemmer ud af 350 husstande. Der kom flere forslag til at få nye medlemmer: Pjece med årshjul for aktiviteter lægges hos lokale ejendomsmæglere,

fornyet henvendelse til husstande, der ikke er medlem, lokke med 1 års gratis medlemskab.

Regnskab blev fremlagt og godkendt. Der var budgetteret med et underskud på 44.000 kr ( der nedspares), men underskuddet blev på kun 31.000 kr. 

Rasmus undrer sig over en lidt høj udgift til Webhotel. Dette vil Niels og Rasmus se nærmere på.

4. Kontingent og budget

Budget vedtages med uændret kontingent.

5. Valg af kasserer.

Niels ønskede at stoppe, men da ingen andre er opstillet, accepterer Niels et år mere

og det aftales at bestyrelsen ved førstkommende møde aftaler, hvordan opgaverne kan fordeles, så Niels har færre opgaver.

6. Valg til bestyrelsen

Anders Krabbe genopstiller og bliver genvalgt med applaus.

Kim Stærke vælges som suppleant

7. Valg  af revisorer.

Jan Nielsen og Torben Jensen genvælges.

8. Indkomne forslag.

Willi Noors foreslår at Borgerforeningen tager kontakt til Aarhus Kommune mhp at forbedre og udvikle Studstrup Strandpark som levested for vilde planter og insekter.

Der er bemærkninger om området er egnet pga de mange sommeraktiviteter og om 

kombinationen af badende børn og øget insektliv er ønskelig.

Der er forslag om at se på området ved pumpestationen på Præstekravevej som en mulighed for ”vild natur”

Generalforsamlingen vedtager at Willi i samarbejde med bestyrelsen tager en drøftelse med kommunen ommuligheder.

Poul Bechager foreslår at genoptage arbejdet for at der etableres en busforbindelse mellem Studstrup og Skødstrup. Poul har allerede set på mulighed for etablering af en sådan linje. Der blev i 2014 lavet en spørgeskemaundersøgelse af borgernes interesse for en sådan linje, hvor der var besvarelse fra 153 husstande. Poul ønsker generalforsamlingens opbakning til at der laves en ny undersøgelse. Den vil koste ca. 1500 kr. Dette godkendes af generalforsamlingen, men der opfordres til at spørgeskemaet tjekkes af fagperson før udsendelse. Poul har fået lovning på hjælp fra Louise til opgørelse af resultater fra undersøgelsen, som derefter forelægges for bestyrelsen inden det videresendes til kommunen. 

9. Busforbindelse til Skødstrup

Hvis den opmærksomme læser savner information om hvilken skæbne de 153 besvarelser fik i 2014 vil Jeg gerne supplere referatet med følgende oplysninger.

I 2014 sad undertegnede i Fællesrådets infrastrukturudvalg, som repræsentant for Busudvalget i Studstrup Borgerforening, Busudvalget havde i foråret 2014 lavet en underskriftindsamling, vedr. busforbindelsen.

Formanden for fællesrådet tilbød en net baseret undersøgelse, som ville give mange flere informationer til kommunen, end en underskriftindsamling.

Resultatet skulle ha’ været afleveret til kommunen inden sommerferien, men blev først igangsat 2 Juli og afsluttet 13 august.

Resultatet af de 153 besvarelser blev derfor afleveret for sent og kom aldrig til politikernes kendskab. Nu laver Studstrup Borgerforening selv en netbaseret undersøgelse, som afleveres til rådmanden i teknik og miljø Benjamin Simsek (V) senest 20 juni med kopi til Gert Bjerregaard (V).

Poul Bechager Pedersen

10. Evt.

Tobias gør opmærksom på at børneaktivitetsudvalget (BAU) har brug for nye kræfter, 

da flere nu har store børn. Så hermed en opfordring til småbørnsforældre.

Eva Demant fortæller at Nordeafonden har en pulje,som små byer kan ansøge om støtte til konkrete projekter om det gode udeliv. Eva, Lise og Ole indgår i et udvalg under Borgerforeningen, der kan komme med ideer til projekter, og ansøge om midler. Dog skal projekter, der opnår støtte først godkendes af generalforsamlingen inden der igangsættes noget.

Småbroerne på vej mod Vosnæs er nu igen i fare for at blive vasket væk. Der er lavet henvendelse til kommunen om dette.