Referat fra generalforsamling i Studstrup Borgerforening

Studstrup Borgerforening

Referat fra generalforsamling 8.9.2021

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Birger Agergaard som dirigent, og  valgtes med applaus.

Referent Hanne Skovgaard

Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Da generalforsamlingen sidst blev afholdt  den 5.3. 2020, var der ingen af os, der havde den fjerneste anelse om, hvad der bare 8 dage senere skete – at landet blev lukket ned.

Alle restriktionerne betød, at det ikke var muligt at samles – så vi kunne hverken afholde Skt Hans Bål, sommerfest og julefest i 2020, og da det fortsatte i 2021 måtte vi udskyde generalforsamlingen et halvt år.

Men trods det er der faktisk sket en del i vores lille by det sidste halvandet år.

Opfølgning fra sidste generalforsamling:

Willi Noors forslag om at søge kommunen om øget biodiversitet på Fiskerhøjen blev der arbejdet videre med, og resultatet af første etape er nu synligt på Fiskerhøjen.

Kommentarer: Sanne mener at placering af vildengen er forkert. Efterlyser en større inddragelse af borgerne I processen

Poul Bechager, der udgør busudvalget, fik gennemført en ny undersøgelse af behovet for busforbindelse til Skødstrup/Løgten, og udarbejdede en fin rapport til kommunen, der dog har afvist forslaget.Men Poul vil fortsat forfølge sagen.

Eva Lise og Ole påtog sig på sidste generalforsamling at komme med ide til projekt, som mindre byer som vores kan søge økonomisk støtte til. De har nu udarbejdet et projekt om en”motionssti”. Forslaget er beskrevet i septembernummeret af ”8541”. De første 30.000 kr er sikret, og flere ansøgninger er ude.

Kommentarer: Der udtrykks bekymring fra flere beboere, der bor tæt op mod den trekant I skoven, hvor nogle redskaber tænkes placeret. Gruppen vil efter generalforsamlingen drøfte placering med beboerne.

Derudover  lykkedes det os at få 1000 blomsterløg af kommunen, som en gruppe borgere så fik gravet ned i rabatten sidste efterår. Resultatet kunne vi så alle nyde dette forår.

Og igen stod Anders Krabbe i spidsen for affaldsindsamling og Halloweenfest for børnene udendørs. Begge med stor succes.

Og opsætning og nedtagning af badebro kan vi igen takke en gruppe seje borgere for.

Et nyt telt fik vi indkøbt. Det blev så først ibrugtaget i år til sommerfestdagen.

Og det var så endda kun halvdelen der blev opsat. Det skal vi nok de næste mange år få stor glæde af. Ligeledes fik vi også investeret i en ny tømmerflåde – og takket være en flot redningsindsats fra Jan Fjordside har vi den stadig. ( den havde revet sig løs i stormvejr)

Sommeren 2020 bød dog også på flere udfordringer. Aldrig har der vist været så mange motionscyklister på vejene – og også gennem Studstrup. Det skabte

utrygge situationer, når de kom i høj fart, og desværre også et enkelt uheld.

Vi fik lagt henstilling på cyklisternes Facebook side om at vise hensyn, Men måtte også sande, at det var et problem rigtig mange steder, og problemet er aftaget I år.

Og også et gentaget problem med unge der fester og larmer på Fiskerhøjen

har vi drøftet både sidste år og i år. Problemet er ikke blevet mindre da der nu medbringes  Soundboxes. Men da området jo er offentligt er Borgerforeningens muligheder for at gøre noget meget begrænsede.

Og så har Aarhus Vandsportscenter nu etableret sig på Fiskerhøjen. Dette har vi overfor kommunen protesteret mod, da det skaber flere problemer i området og hos nærmeste naboer,

Ejeren er meget svær at kommunikere med. Kommunen  har i første omgang accepteret at der drives kommerciel forretning fra det offentlige areal. En anmodning til kommunen om et dialogmøde er afvist, men det seneste I sagen er nu at kommunens jurister vil se på om det er lovligt at drive kommerciel forretning fra en offentlig grund, så vi følger sagen.

Gennem efteråret og vinteren har flere sager optaget bestyrelsen. Pludselig lå der en konkret ansøgning om omsætning af solceller og det endda på et noget større areal end kommunen i første omgang havde udpeget. Det ville nu komme katastrofalt  tæt på enkelte husstande her i byen – og byen ville nærmest blive omringet af ”solcellemarker”.

Bestyrelsen afholdt online møder med de berørte husstande og udarbejdede

indsigelser til kommunen – ligesom de berørte husstande selv var meget aktive. Det resulterede i første omgang i  at flere arealer blev fjernet fra ansøgningen.

Kommentarer: Søren, der bor på Studstrupvej, og bliver nærmeste nabo til  det ansøgte solcelleanlæg fortalte om status pt. Sagen står stille I øjeblikket, men bliver fulgt tæt.

Ligeledes er planen om opførelse af 3 vindmøller på Vosnæsgårds jord også stadig i spil. Aarhus Kommune havde efter første høringsrunde taget muligheden af bordet, men det kom senere i spil igen. Hvor sagen er lige nu ved vi ikke.

Og endnu engang måtte vi som borgere til tasterne og protestere. Denne gang over planen om opførelse af en 35 meter hør mobilmast lige midt i byen. Heldigvis blev den plan dog hurtig afværget.

Så trods coronarestriktioner og aflysninger har det været et år med en del aktivitet. Og flere sager venter forude. Miljøstyrelsens planer om etablering af muslingebanker bl.a. i Århusbugten skal vi inden 30.9. have reageret på.

Studstrupværket har planer om opførelse af et demoanlæg, der ved at trække CO2 ud af skorstensrøgen og ved hjælp af en kemisk proces omdanne det til Methanol er i øjeblikket i høringsfase. Bestyrelsen har været til et orienteringsmøde om sagen.

Jeg har på Facebook og vores hjemmeside lagt en invitation fra Studstrupværket om et borgermøde. Jeg kan anbefale at tilmelde sig. Det er et spændende projekt.

For 4 år siden fik jeg et ønske om nedsat fart på Skovlundvej samt etablering af 40 km zone i Studstrup på prioriteringslisten fra Skødstrup Fællesråd til kommunen. Nu ser det endelig ud til at kommunen er kommet til dette punkt.

De har været ude at inspicere vejforholdene og meldingen fra formanden for Skødstrup Fællesråd er, at de ser positivt på vores forslag. Så vi venter spændt på en tilbagemelding.

3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd

Niels Dal er nu vores repræsentant I Skødstrup Fællesråd. Han fortalte kort om, hvilke planer og ønsker der I øjeblikket arbejdes med – f.eks. Etablering af en skaterpark.

I forbindelse med kommunalvalget  inviteres der til stort borgermøde I Midtpunktet den 11.10.

Kommentarer: Sanne Bjørn opfordrer ril at gøre spørgsmålene til politikerne på mødet mere generelle som f.eks. Hvad politikerne tænker om placering af større tekniske anlæg I forhold til befolkningstæthed og hensyn til natur

4. Kassererens beretning.

Regnskabet for 2020 viser et overskud på 24.670 kr, der mest skyldes at der pga coronarestriktioner ikke blev afholdt de sædvanlige aktiviteter.

Bestyrelsen besluttede at gøre 2021 kontingentfrit, da vi også her måtte aflyse flere arrangementer

Kommentarer: Da kontingent I år ikke opkrævesvil alle, der bruger PBS være smidt af.  Bestyrelsen skal derfor være ekstra opmærksomme på, hvordan man sikre stor tilslutning til Borgerforeningen næste år.

5. Kontingent og budget.

Da over halvdelen af året allerede er gået godkendes det foreslåede.

6. Valg af formand

Da Hanne nu træder af som formand, skal der vælges en ny. Men ingen kandidater melder sig.

Da Borgerforeningens fortsatte eksistens er betinget af, at der findes en ny formand besluttes det at

der inden for 3 måneder afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så forhåbentlig findes en ny formand. Hanne fortsætter indtil da.

Der skal de næste par måneder arbejdes hårdt på at finde en kandidat til posten.

Hanne modtager en afskedsgave fra Borgerforeningen samt en gave beboere I Studstrup har samlet ind til.

Stort tak.

7. Valg til bestyrelsen.

Både Anders Krabbe og Torben Baun genopstiller ikke. Tusind tak for deres flotte indsats.

Niels Dal genvælges. Torben Jensen vælges, og fratræder samtidig som revisor.

Da ingen andre kandidater melder sig, skal også valg til bestyrelsen på dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling.

8. Valg af revisorer.

Jan Nielsen fortsætter som revisor. Da ingen anden kandidat opstiller må dette valg også på dasorden til den ekstraordinære generalforsamling.

9.Valg af Webansvarlig.

Kristian Helkjær Lassen stopper. Vi siger tak for din mangeårige indsats. Anders Christensen vil gerne overtage posten – dejligt.

10.Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om at oprette et energiudvalg bliver positivt modtaget. Steen Carstens og Søren Tønder

udgør foreløbig udvalget.

Miljøstyrelsen har udpeget havområder, hvor der kan ansøges om omdræt af muslinger. Århus Bugt er et af områderne. Høringssvar skal indsendes senest 30.9. Steen Carstens vil udarbejde forslag til høringssvar.

11. Evt.

Ingen punkter.

Referent

Hanne Skovgaard