Studstrup Borgerforening – Generalforsamling den 7.3.2023 – referat

Bestyrelse: Formand Louise Gjerlev Jensen, Kasserer Michael Schram, Bestyrelsesmedlemmer Niels Dal, Lisbeth Vester Sørensen, Berit Schram og Torben Jensen

Der var 18 personer tilstede

1. Valg af dirigent og referent: Birger Agergaard blev valgt til dirigent og Torben Jensen til referent

2. Formandens beretning blev godkendt med applaus og med følgende kommentarer


Årsberetning Studstrup Borgerforening 2023

Året for borgerforeningen startede ved sidste generalforsamling – en generalforsamling som hverken bød på kampvalg eller mangel på kandidater. En af de ting som bekymrede os ved sidste generalforsamling var antallet af medlemmer. Kunne vi efter corona komme op på noget nær det antal medlemmer som førhen? Flere i borgerforeningen har gjort en kæmpe indsats herfor. Blandt andet er der delt flyers ud, reklameret ved borgerforeningens arrangementer og ikke mindst er der blevet stemt dørklokker. Alt dette har resulteret i at vi nu nærmer os at have samme antal medlemmer igen. Vi ønsker at være en borgerforening for alle Studstrups borgere og derfor arbejder vi hele tiden på at lave nye arrangementer – begivenheder som rammer flere grupper af borgere. Som eksempel har vi i år haft garagesalg og vi er i fuld gang med at planlægge en event for seniorerne. Alle ideer og ønsker er hjertelig velkomne, så giv os endelig besked hvis du savner et særligt arrangement.

Sidste sommer gik jeg og tænkte: ”Hvad skal jeg dog skrive om i næste årsberetning?” Det hjalp vores store nabo mig med at finde ud af. For vi kommer ikke udenom at dette år vil blive husket i Studstrup som det år hvor der var brand på Studstrupværket. Det år hvor mange måtte flytte ud af deres hjem. Genhusning, kulilte, giftig røg og forsikring var ord som vi alle pludselig brugte i dagligdagen. Studstrup blev nævnt i TV-avisen næsten hver aften og mange lokale borgere forsøgte at råbe myndighederne op og give udtryk for at røgen i flere dele af byen var massiv. Dette endte med en delvis evakuering af de mest sårbare. Jeg har været og er stadig i løbende dialog med Studstrupværket omkring et møde med dem. Ikke så meget om hvad der skete tilbage i efteråret, men jeg ønsker at sikre mig at der ligger en plan klar hvis noget lignede sker igen.

Heldigvis er der også sket andet i vores dejlige by det seneste år. Et af de forslag som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2022, var øget biodiversitet på Fiskerhøj. Willi lavede et stort og flot forarbejde sådan at vi kunne ansøge kommunen om et nyt stort bed samt flytning af stenene på græsarealet. Ansøgningen gik igennem og kommunen etablerede hurtigt bede, samt nye bænke og skraldespande.  Blomsterne kom fint op af jorden og sagen virkede afsluttet indtil det viste sig at kommunen ikke havde fået tilladelse i en anden afdeling af kommunen til at ændre beplantningen så tæt på havet. Derfor blev det gamle bed nærmest havet nedlagt og stenhøjen fjernet og fordelt i de nyanlagte bede. Jeg synes at kommunen er kommet med en god løsning som nu opfylder vores ønsker samt overholder de naturfredningsregler der er.

Derudover blev det også vedtaget at vi blandet andet ønskede en hastighedsnedsættelse i byen med særlig fokus på Præstekravevej. Vi nedsatte et udvalg til at tage sig af trafiksager men blev hurtigt klogere, da det viste sig at fællesrådet her var vores talerør til kommunen. Fællesrådet indsendte en samlet ansøgning på de lokale ønsker. For Studstrup var det i denne omgang ønske om en 40 km zone i hele byen og en nedsættelse af hastigheden til 60 km/t på Skovlundvej. Desværre kom der et afslag på ansøgningen omkring 40 km zonen. Kommunen kigger på muligheden for at sænke hastigheden på Skovlundvej.


I det kommende år kommer vi til at ændre på traditionerne omkring Sankt Hans. Det skal være en dag med mere end bare bål. Vi arbejder på forskellige tiltag for at gøre dagen til noget særligt. Børnebål, båltale, højtalere, grillpølser er bare nogle at de ting vi har på tegnebrættet. Sankt Hans er kun et blandt mange af de dejlige arrangementer vi ser frem til at have sammen med jer alle.

Til sidste skal der lyde en stor tak til alle som har bidraget til arbejdet med borgerforeningen i det forgangne år. Alle jer som har stået i spidsen for begivenheder for børn og unge og ikke mindst vores allesammens sommerfest. Tak til jer!

Kommentarer

Knud Nielsen (KN) (Trafikudvalget): havde ikke hørt at det er fællesrådet som står        for henvendelser vedrørende trafik og hastighedsgrænser i Studstrup og havde selv haft dialog med Aarhus Kommune (i følge aftale med SB) og kunne berette at der var afslag på 40 km grænse efter udført fartmålinger, men at kommunen ville klippe træerne i krydset Ny Studstrupvej/Studstrupvej. Det blev aftalt at formanden og KN vil samarbejde om henvendelser vedrørende henvendelser om trafik i Studstrup og dialogen med fællesrådet.

Peter Lauersen (PL) Præstekravevej: fortæller at der bliver kørt alt for stærk på        Præstekravevej og at børnefamilier på vejen vælger at fraflytte byen da det er for usikkert at have børn på vejen.

Formanden: trafikken i Studstrup er SB hjertesag og vi skal have intensiveret dialogen med fællesrådet.

Jan Nielsen (JN): det kunne være interessant at få indblik i fartmålingerne – hvad var den f.eks. højeste hastighed der blev målt? Og da målingerne blev foretaget var der mange håndværker biler på vejen til diverse byggeprojekter.

KN: Studstrupværket var meget lang tid om at informere om branden. Formanden tager det op med Studstrupværket under et forhåbentligt snarlig møde og spørger ind til      beredskabsplaner. Efterfølgende rapporteres der på FB og hjemmeside.

Formanden spørger generalforsamlingen om hvad man synes om Fiskerhøjen og de tiltag som kommunen har udført, herunder nye bede med vilde blomster. Bred tilfredshed, nogle efterspørger en bom ved skraldespandende. Formanden: kommunen vil fortsætte træhegne ned til bådpladsen, som så kan skrues af når vi holder sommerfest

Vedtægterne vedrørende indkaldelse til generalforsamling skal rettes til så de passer med hvordan vi nu indkalder til generalforsamling. Sættes på dagsorden til generalforsamling i 2024

3. Regnskab: – Kasserer Michael Schram: gennemgik regnskab for 2022 og budget for 2023 og begge blev godkendt med applaus

Kommentarer:

Badebroen diskuteres pt. med kommunen som eventuelt vil overtage ansvar og      vedligeholdelse. Bestyrelsen er positiv overfor dette, men vil insistere på at det så skal være en helårs badebro

Festen lørdag aften i forbindelse med sommerweekend er neutral i regnskabet, det vil sige at   indtægterne ved deltagelse, mad og drikke dækker udgifter.

4. Forslag til kontingent: forslag for 2023 på 350,- per husstand blev godkendt.

5. Valg: Louise (formand) og Torben Jensen blev genvalgt – revisorne Jan Nielsen og Hanne Skovgaard Jensen genvalgt.

6. Udvalg: Formanden takkede alle udvalgene for deres store arbejde gennem hele 2022

   Kommentarer:

BAU – børneaktivitetsudvalg mangler frivillige til arrangementerne

VAU – voksenaktivitetsudvalg mangler frivillige til St. Hans og senior events. Ulla og Birger bliver en del af udvalget

Miljøudvalg – sættes i bero

Trafikudvalget – Se ovenfor under formandens beretning

Energiudvalg – Generalforsamlingen nedsatte et udvalg til at se nærmere på planerne for    både solceller og vindmøller. Energiudvalget vil kommer med en indstilling om solcellerne            og vindmøllerne inden et borgermøde, hvor det besluttes, hvad der skal være Studstrup                   Borgerforenings høringssvar ved en eventuel lokalplanprocessen. Udvalget vil samarbejde           med Skødstrup Fællesråd.

St. Hans – formanden: I det kommende år kommer vi til at ændre på traditionerne omkring        Sankt Hans. Det skal være en dag med mere end bare bål. Vi arbejder på forskellige tiltag               for at gøre dagen til noget særligt.

7. Indkomne forslag: Nedsættelse af hastigheden i Studstup – som tidligere beskrevet arbejder SB / trafikudvalget på sagen, sammen med Skødstrup Fællesråd.

8. Eventuelt: Ingen kommentarer

Birger takkede forsamlingen for fremmøde og en god dialog