Vedtægter

Vedtægter for Studstrup Borgerforening

§ 1 Navn: Studstrup Borgerforening stiftet den 23. april 2002

§ 2 Målsætning for Studstrup Borgerforening.

Foreningen, der er upolitisk, har til formål:

 1. At arbejde for og varetage fælles lokale interesser for borgere i Studstrup by og nærområde.
 2. At rådgive og vejlede myndigheder i forhold, som angår Studstrup by og nærområde.
 3. At medvirke aktivt til at fremme arrangementer der tjener til oplysning, styrkelse af socialt sammenhold og almen underholdning i samarbejde med områdets øvrige organisationer.

§ 3 Foreningens medlemmer.

 1. Alle borgere (og virksomheder) med fast adresse i Studstrup by og nærområde kan blive medlem.
 2. Det er frivilligt, om man vil være medlem.
 3. Medlemskab tegnes for et år af gangen.
 4. Betaling af kontingent sker helårligt og opkræves 1 gang årligt snarest efter Generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent og regnskab

 1. Borgerforeningens årlige kontingent fastsættes af den årlige Generalforsamling.
 2. Der udbetales ikke refusion af indbetalt kontingent.
 3. Kontingent er for husstanden.
 4. Indbetalt kontingent giver ret til at opstille til Bestyrelse, stemmeret på den årlige Generalforsamling med 1 stemme, desuden ret til, på enhver tid, at få indsigt i bestyrelsens arbejde. Endelig er det ethvert medlems ret at indgive forslag, i henhold til paragraf 2 om Borgerforeningens formål, til bestyrelsen og Generalforsamlingen.
 5. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.
 6. Kassereren fører foreningens regnskab og modtager indbetalingerne, dog således at indbetalinger sker til bankforbindelse. Udbetalinger sker i henhold til vedtagne budgetter og kræver underskrift af såvel formand som kasserer, dog kan bestyrelsen bemyndige kassereren at have en mindre kassebeholdning.

§ 5 Generalforsamlingen er Borgerforeningens øverste myndighed.

§ 6

 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på et af bestyrelsen vedtaget tidspunkt og sted.
 2. Meddelelse om generalforsamling udsendes skriftligt med 3 ugers varsel. Den skal indeholde årsregnskab, dagsorden for generalforsamlingen samt navne på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
 3. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 4. Dagsorden på Generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og budget.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  7. Eventuelt.
 5. Alle valg afgøres af stemmeflertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog minimum 2/3 af stemmerne. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.
 6. Medlemmer som er forhindret i personligt fremmøde kan afgive skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem.
 7. Bestyrelsen udsender skriftligt referat snarest efter generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten hvis ¼ af Borgerforeningen skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen – eller hvis et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. Begæring skal indeholde motiveret dagsorden

§ 8 Borgerforeningens ledelse varetages af bestyrelsen efter generalforsamlingens retningslinier.

§ 9 Bestyrelsens sammensætning og opgaver:

 1. Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges direkte, mens bestyrelsen selv konstituerer de øvrige poster. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig. Suppleanter vælges dog kun for et år ad gangen.
 3. Genvalg til alle poster kan finde sted.
 4. Bestyrelsen forpligter sig til at varetage borgerforeningens interesser og må ikke på vegne af foreningen påtage sig forpligtelser ud over foreningens formål, ligesom der ikke må indgås aftaler, der kan bringe foreningen i økonomisk gæld overfor tredjemand.
 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved mindst 4 medlemmer
 6. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
 7. Bestyrelsen udarbejder protokol for sit arbejde.
 8. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, eller når tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, som kan tildeles økonomisk kompetence – betinget af at alle budgetaftaler overholdes. Det kan f.eks. være udvalg for børn og unge eller festudvalg.

§10 Revisorerne vælges for en to-årig periode. De skal senest 4 uger før generalforsamlingen modtage og revidere seneste års regnskab, så det er godkendt/klar til udsendelse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§11 Opløsning: Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§12 Ved foreningens opløsning fordeles evt. overskydende midler efter generalforsamlingens beslutning.

Skriv et svar