Referat af bestyrelsesmøde

Til stede var: Oluf, Jesper, Andreas, Kirsten, Claus & Morten

1. Valg af referent: Morten Quist Andersen

2. Godkendelse af sidste mødereferat: OK.

3. Næste bestyrelsesmøde: Afholdes ved Jesper Bach d. 13. februar 2006

4. Henvendelse fra beboere:

a. Borgermøde på Studstrupværket. Bestyrelsen vil være repræsenteret af Oluf, Claus og Morten for at varetage grundejerforeningens interesser.

5. Økonomi:

a. Andelsforeningen: Der blev diskuteret rimeligheden af at andelsforeningen på Digesvalevej skal betale samme kontingent til grundejerforeningen som de øvrige medlemmer. Der blev foreslået at andelsforeningen i stedet betragtes som ét medlem der eksempelvis betaler 5 x det normale gebyr, og derved også kun har 5 stemmer til generalforsamlingen der afgives samlet. På denne måde vil hvert vænge af grundejerforeningen have ca. 10 stemmer/medlemmer. Andreas forelægger forslaget til Andelsforeningen.

b. Budget 2005/2006: Der blev diskuteret omkostninger/udgifter som skal medregnes i foreningens budget. Følgende blev nævnt:

i. Græsslåning

ii. Snerydning

iii. Gadefejer

iv. Slamsuger – Grundet erfaring fra andre grundejerforeninger vil vi påkræve at kommunen renser alle afløb og kloaker inden vi overtager vejene, således at vi ikke får problemer med forstoppede kloaker med byggeaffald.

v. Beplantning

vi. Forsikring

vii. Parcelhusejernes Landsforening (PL)

viii. Vejfond – Oluf undersøger med Studstrup grundejerforening som lige har fået foretaget vejforbedringer. Morten undersøger med PL om de ligger inde med aktuelle omkostninger på dette.

c. Revisor: Det blev besluttet at finde en revisor + revisor suppleant inden for foreningens egne medlemmer, da vi ikke finder det nødvendigt at benytte en ekstern. Morten forhører om der er nogen der er interesseret.

6. Vicevært/Gartner/Snerydning/fællesarealer/belysning:

a. Fællesareal: Der var enighed om at Kommunens ”fællesareal” der grænser op til skoven, ikke umiddelbart har vores interesse, da vi ikke finder det sandsynligt at det vil blive lejet ud til andre end os selv. Da der er tale om et fredet stykke jord, er det værste vi kan forestille os græssende køer eller heste. Claus undersøger derfor med Kommunen om vi evt. kan overtage arealet gratis, eller under hvilke forudsætninger arealet kan overtages.

b. Snerydning: Kommunen har pligt til at stå for snerydningen indtil Grundejerforeningen overtager vejene, men har tidligere oplyst at vi langt fra havde første prioritet, og derfor ikke vil kunne garantere snerydning samme dag som det måtte blive nødvendigt. Derfor overvejede vi at betale os fra at få vejene ryddet hurtigere. På baggrund af at kommunen allerede samme dag der var kraftigt snefald mellem jul og nytår fik ryddet vejene, har vi valgt ikke at betale os fra en evt. hurtigere snerydning.

7. Husorden: Udkast blev gennemgået. Claus tilføjer rettelserne til kommende bestyrelsesmøde. Kopi fremsendes til medlemmerne af bestyrelsen inden næste møde.

8. Opfølgning på udestående fra sidste møde:

a. Vedtægter: Udkast blev gennemgået. Claus tilføjer rettelserne til kommende bestyrelsesmøde. Kopi fremsendes til medlemmerne af bestyrelsen inden næste møde.

9. Udviklingskoncepter:

a. Logo/Brevpapir: Andreas taget kontakt til en der kan udarbejde et forslag til logo/brevpapir

10. Eventuelt: