Referat fra bestyrelsens møde

Til stede var: Oluf, Janne, Andreas, Claus, Morten, Jesper

1. Valg af referent: Jesper Bach

2. Godkendelse af sidste mødereferat: OK. Fremover omdeler vi ikke referaterne fra bestyrelsesmøderne, men lægger dem kun på nettet.

3. Næste bestyrelsesmøde: Afholdes hos Janne d. 6. marts 2006

3.1 Generalforsamling:

a. Tid og sted: Tirsdag d. 21. marts kl. 19-21:30 på Kaløvigskolen.

b. Indkaldelse: Skal omdeles inden 21. februar.

c. Vedtægter: Senest d. 7. marts skal vedtægterne omdeles.

d. Diverse opgaver: Claus reserverer skolen, samt forfatter en indkaldelse med dagsorden.

e. Der skal findes/udpeges en ordstyrer og referent inden generalforsamlingen. Andreas og Oluf undersøger et par kandidater.

4. Henvendelse fra beboere:

a. Ingen

5. Økonomi:

a. Andelsforeningen: Andelsforeningen har accepteret at blive optaget som ét medlem med 5 stemmer og betaler 5 x det normale årskontingent. På denne måde vil hvert vænge af grundejerforeningen have ca. 10 stemmer/medlemmer.

b. Revisor: Der ledes fortsat efter en revisor + revisor suppleant inden for foreningens egne medlemmer. Andreas undersøger om vi kan overtale Andelsforenings revisor.

c. Kontingent: Morten udleverede kontoudtog. Der mangler indbetaling fra Andelsforeningen samt fra 2 andre. De der har indbetalt fra Digesvalevej skal have kontingentet retur, jf. ovenstående aftale.

d. Budget 2005/2006: Vi gennemgik budgetoplægget punkt for punkt. Morten retter til og sender rundt.

6. Vicevært/Gartner/Snerydning/fællesarealer/belysning:

a. Arealet mod skoven: Claus har drøftet sagen med Århus kommune. Der er ingen konkrete planer, men arealet må ikke ændre karakter fra at være eng. (se bilag 1).

7. Husorden: Claus får indført rettelser/forslag fra sidste møde. Kopi fremsendes til bestyrelsen inden næste møde.

8. Opfølgning på udestående fra sidste møde:

a. Vedtægter: Claus fremsendte opdateret forslag til vedtægter rundt inden mødet. Det blev ikke gennemgået på mødet.

b. Borgermøde på Studstrupværket. Bestyrelsen var repræsenteret af Oluf, Claus og Morten. Der var generelt stort fremmøde, men politikere var ikke inviteret hvilket kan undre. Sagen går i offentlig høring i den kommende tid.

9. Udviklingskoncepter:

a. Logo/Brevpapir: Andreas viste det nye logo. Det vil vi bruge fremover ifm. Breve, referater o.l. Andreas laver en brevskabelon og overleverer 2 flasker vin til designeren som tak.

10. Eventuelt:

a. Trafik: Der er flere der har konstateret hurtigskørende biler på vores veje, hvilken vækker en del bekymring pga. områdets mange små børn. Der var forslag om at få sat skilte op, men i første omgang kunne vi hver især tage fat i de personer det drejer sig om og forklar dem bekymringen. Vi kan også tage det op ifm. den kommende generalforsamling.

b. Studstrup borgerforening: Mangler pt. en kasserer og et bestyrelsesmedlem. Desuden trænger Studstrup Idrætsforening til en saltvandsindsprøjtning (bestyrelsesmedlemmer), ellers er der fare for at den vil lukke, og at den mister timerne i hallen. Måske vi også kan tage dette emne op på generalforsamlingen, eller evt. sende en skrivelse rundt.

c. Udvalg: Forslag til kommende udvalg: Festudvalg, beplantningsudvalg, anlægsudvalg.

BILAG 1

Tirsdag d. 31/01-06

Naturforvaltningen

Niels Jørgen Friis, ang. Hjørret skov og mosen.

Kontaktede naturforvaltningen ang. engen mellem Hjørret skov og udstykningen Digesvalevej/Sølvmågevej. Viser sig at Naturforvaltningen ikke står for matrikel 3bn, ’Engen’, men i stedet for Hjørret Skov og arealet omkring søen (ca. 3,7ha nord for skoven). Fik lidt informationer om skoven. Fredsskov som med kommunal godkendelse skal ligge urørt hen. D.v.s. at der ikke vil blive ryddet selvplantede træer, buske m.m. Ej heller vil der blive fjernet vindfælder og det er ikke tilladt at sanke træ (hvorfor man selvfølgelig heller ikke kan få sankekort til skoven). Vil føre til mere varieret flora og fauna. I skoven er kun cykelstien og en ridesti, men til fods må man færdes overalt, døgnet rundt (til forskel fra privat skov). Det er tilladt at samle bær, svampe m.m. Der må ikke tændes bål.

Søen nord for skoven forpagtes bort til braklægning. Ifølge den seneste lovgivning omkring braklægning er det muligt at slå sådant et areal en gang hvert eller hvert andet år. Naturforvaltningen vil kontakte forpagteren for at få vedkommende til at gøre dette, da området ellers vil gå i skov. Ligeledes skal søen jævnligt renses igennem.

Ejendomsforvaltningen

Peter Chr. Trolle, ang. engen.

Engen, matrikel 3bn, er ikke lejet ud og kommunen har p.t. ingen planer med området. Kommune er interesseret i forslag til hvordan området, udgiftsneutralt, kan anvendes. E.g. til afgræsning, etc. Har lovet at ringe tilbage med videre information.