Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere: Oluf, Claus, Kirsten, Janne, Morten, Jesper og Andreas.

Ad 1) Referant: Andreas

Ad 2) Godkendelse af sidste referat.

Ad 3) Næste møde hos Oluf, evt. medio oktober.

Ad 4) Ang. overtagelse fra kommunen af vejene på Sølvmågevej og Digesvalevej. Claus har fået adresse på Tri-consult a/s, der har rådgivet og gennemgået Paracelforeningen Digesvalevejs huse og fællesarealer. De vil blive hyret til at gennemgå de forskellige veje, og derved sikre, at vejene er i ordentlig stand inden overtagelse.

4.1 Det bliver påpejet, at rabatterne på paracelforeningens side af Digesvalevej ikke er ens. Hvis disse tilhører kommunen, vil blive påpejet kommunen inden overdragelse.

Ad 5) Kommuen skulle udbetale 50.000 til opstart i grundejerforeningen. Morten skriver et brev og rykker efter disse.

5.1 Manglende indbetalere til Grundejerforeningen vil af Morten få tilsendt et brev om indbetaling af 1000 kr til opstartsgebyr, samt en regning til Andelsforeningen på 12.000.

Ad 6) Claus har kontaktet de “tomme grunde” ang. fældning/slåning af disse.
Yderligere vil kommunen blive kontaktet ligeledes ang. fældning/slåning af stykket mod skoven.
I samme omgang vil Claus høre, hvad det vil koste Grundejerforeningen at overtage området og derved selv skulle holde bevoksningen nede.

6.1 Oluf påpeger et eventuelt behov for kompostbunker, da flere beboere er set tømme sække osv. med haveaffald ud over kommunens område langs skoven.

6.2 Jesper, der er i Fællesareal-udvalget, har til sinde at kontakte samtlige beboere ang. deres ønsker for brug af fællesarealerne. Hvoraf der til Generalforsamling vil blive fremstillet et eller to til vedtagning.

6.3 Oluf har kontakt til snerydder. Det er i orden til kommende sneperiode.

Ad 7) Intet nyt

Ad 8) Intet nyt

Ad 9) Opfølgning på skiltning. Der vil blive sat nr. skilte op på vejene. “Børn leger” og “Blind vej” skilte skal vi selv investere i, hvis det bliver vedtaget.

9.1 Kirsten påpeger at der står poser med hunde efterladenskaber rundt omkring i Studstrup. Hvilket kunne være et tegn på manglende affaldsspande.

Ad 10)
Kirsten har taget kontakt til festudvalget, men har ingen respons fået. I første omgang er opbakning til at ringe sammen om onsdagen, hvis vejret skulle blive godt den følgende lørdag, for der at mødes til en pilsner og lidt boldspil eller hvad man lyster.