Bestyrelsesmøde d. 13.11.06 hos Oluf

Til stede: Kirsten, Janne, Claus, Jesper og Oluf
Ordstyrer og referent: Oluf

1. Valg af ordstyrer & referent (funktioner der normalt varetages af værten)
2. Godkendelse af sidste mødereferat
3. Dato for næste bestyrelsesmøde
4. Henvendelse fra beboere
5. Økonomi
6. Vicevært/gartner/snerydder/fællesarealer/belysning
7. Administration (revisor, kasserer)
8. Husorden (mangler/nye tiltag)
9. Opfølgning på udestående punkter (punkter fra sidste møde)
10. Udviklingskoncepter (nye tiltag i foreningen)
11. Eventuelt

1. standard.
2. sidste møderef. Godkendt.
3. næste møde indkalder Claus til
4. Claus er blevet kontaktet af Frits og Flemming ”Bamse” fra andelsforeningen, ang. Regnvandsbassinet. Claus har kontakt med Peter Trolle fra ejendomsforvaltningen. De vil ikke lave hegn om bassinet. Kommunen overdrager området opryddet, vi vil så efterfølgende tage stilling til, hvad vi kan bruge det til.
5. Kommunen har overført de 50.000- til vores konto.Claus har fået henvendelse fra Danbolig ang. Sølvmågevej 56, om vi havde nogle fordringer, den er nemlig til salg, han har oplyst, at vi har 2000,- til gode.Vi sender nu rykkere ud til de som skylder betaling til grundejerforeningen, der er stadig ca. 15 husstande der mangler at betale.
6. Mht. græsslåning 2007, skal vi til at have det på plads, Claus snakker med Gunner, som har tilkendegivet, at han ønsker at sørge for det.
Andreas snakker med ham som slår Andelsforeningens græs.
Oluf fremlagde tilbud på snerydning fra ”Linå Balle maskinstation” de rydder de andre veje i området, det blev vedtaget.
Jesper gennemgik Anlægsudvalgets store arbejde, stor ros til det.  Konklusion:  Rabatterne skal forblive med græs og urørte foreløbig. For enden af vejene, bliver der gjort forsøg med bord/bænke og lidt buske, men der er bred enighed om, at kommunens oplæg til at der skal være frit udsyn mod skoven fra alle huse bibeholdes.
7. Intet
8. Intet
9. Udestående punkter: Engen, vi har kontakt med kommunen, Claus er overbevist om, der sker ikke noget uden man kontakter os. Jesper vil gerne vi får sagen afklaret, vi følger op på sagen.
Claus orienterede om, hvor vi står inden det store møde på Egå Gymnasium d. 20-11. vi vil prøve at møde op alle mand.
10. Skal vi have ”legende børn” skilte op ved starten på vejene, foreløbig ikke.
Overtage vejene: det sker snart, ”Stokvad” er vores ”Ekspert” og er med.
11. Der blev snakket chikaner på Studstrupvej, Claus mener det er fuldstændig umuligt, glem det.