Mågen og Svalen, referat af bestyrelsesmøde d. 21.02.07 hos Morten

Tilstede: Kirsten, Claus, Jesper, Oluf og Morten

1. Valg af ordstyrer & referent (funktioner der normalt varetages af værten)
2. Godkendelse af sidste mødereferat
3. Dato for næste bestyrelsesmøde
4. Henvendelse fra beboere
5. Økonomi
6. Vicevært/gartner/snerydder/fællesarealer/belysning
7. Administration (revisor, kasserer)
8. Husorden (mangler/nye tiltag)
9. Opfølgning på udestående punkter (punkter fra sidste møde)
10. Udviklingskoncepter (nye tiltag i foreningen)
11. Eventuelt

Ad. 1: Morten varetager begge funktioner
Ad. 2: Godkendes
Ad. 3: 21. marts kl. 20.00 hos Jesper
Ad. 4: Der er igen modtaget klager vedr. Sølvmågevej 56 for misligholdelse af ordensreglementet.
Ad. 5: Morten har lavet regnskab for 2006, samt budget for 2007. Regnskabet bliver sendt til revisoren for godkendelse. Da vi blev enige om at vi ikke ønsker at gør brug at det tidligere modtaget tilbud på græsslåning fra Ingolf Rasmussen indhenter Andreas tilbud på græsslåning af samtlige fællesarealer (inkl. rabatterne) fra den gartner der benyttes i Regnbueparken. Claus indhenter tilbud på samme fra Gunnar. Derefter medregnes det bedste tilbud i budgettet.
Da der desværre stadig er beboere der har restance til grundejerforeningen gøres der et sidste forsøg på at indkræve pengene uden inkasso. Claus tager kontakt til Fritz Dahl fra Regnbueparken og Jesper tager kontakt til Sølvmågevej 56. Morten forsøger at få kontakt til ejerne af den ubebygget grund Sølvmågevej 14 som ligeledes ikke har betalt både startkapital og kontingent for 2006.
For at åbne et bedre afkast på foreningens formue tager undersøger morten mulighederne for bedre renter ved forskellige pengeinstitutter.
For bedre at sikre indbetaling af kontingent til tiden bestilles der Girokort i banken som senere vil blive omdelt.
Ad. 6: Som nævnt indhenter Andreas tilbud på græsslåning af samtlige fællesarealer (inkl. rabatterne) fra den gartner der benyttes i Regnbueparken. Claus indhenter tilbud på samme fra Gunnar.
Ad. 7: Regnskab sendes til revisoren for godkendelse, og Morten checker om revisor samt revisor suppleant modtager genvalg.
Ad. 8: Claus tilføjer i ordensreglementet at grus/ral/skærver skal fjernes fra vejbanen.
Ad. 9: Jesper mailer brev rundt vedr. Overtagelse af vejene som efterfølgende bliver omdelt til beboerne.
Ad. 10: Foreningen har fået ny mailadresse: maagenogsvalen(snabela)gmail.com
Ad. 11: Generalforsamling – Claus laver indkaldelse til generalforsamlingen som bliver afholdt d. 28. marts 2007. Efter et år med meget lidt aktivitet I festudvalget foreslår vi at dette udvalg nedlægges. Janne modtager ikke genvalg så der skal findes et nyt emne. Claus finder en ordstyrer til Generalforsamlingen, og Oluf en referent.
Jesper informerer på generalforsamlingen om anlægsudvalgets arbejde I 2006 samt projekter for 2007.