Mågen og Svalen, referat af bestyrelsesmøde d. 21.03.07 hos Jesper

Til stede: Kirsten, Andreas, Claus, Jesper, Oluf, Morten

Formålet med mødet var at forberede generalforsamlingen d. 28/3, hvorfor vi fulgte generalforsamlingens agenda, og ikke den sædvanlige.

1. Dirigent og referent. Susanne (digesvale vej 3), har lovet at varetage en af rollerne. Andreas og Morten prøver også at finde et par alternativer.

2.  Bestyrelsens beretning.
a) Overtagelse af veje og fællesarealer.
b) Juletræer, haveaffald, sten, jord o.l bortkastes i skoven, hvilket er uacceptabelt. (bør det på under eventuelt ?)
c) Festudvalget (Kirsten)
d) Beretning fra fællesudvalget tages under pkt. 5 (Jesper)

3. Regnskab. Ingen bemærkninger.

4.  Indkomne forslag. Ingen.

5. Fællesarealudvalget. Jesper præsenterer det hidtidige forløb, og vil anmode generalforsamlingen om en ramme på 60.000 kr. til anskaffelse af anlæg.

6. Budget og bidrag. Næste års kontingent anbefaler vi er 1000 kr.(750 til drift og 250 til vejfond) som i år. Vi sigter generelt mod at opbygge en formue på ca. 100.000 som buffer, svarende til ca. 2 års kontingenter.
Der mangler følgende budgetposter (ift. det udsendte budget)
– Kontorhold. 7*200 kr. til hver af medlemmerne til diverse kontorhold. (ialt 1400 kr)
– Fejning af veje pga. vinterens påkørte rabatter. (kan i år indeholdes i de. 60.000 kr)
– Snestokke?

7. Valg af formand. Claus modtager genvalg.

8. Valg af medlemmer. På nær Janne modtager de øvrige genvalg.

9. Revisor og revisorsuppleant. Modtager de genvalg???

10. Eventuelt.
a) Engen. Hvad er beboernes holdning til sagen ?

Andet/ Diverse forberedelser til generalforsamlingen
a) Andreas køber 2 kasser øl og 2 kasser sodavand.
b) Vi mødes alle 30 minutter før generalforsamlingen. (dvs. 18:30). Husk at informere dem som tager sig af dirigent/referentrollen).
c) På næste bestyrelsesmøde kan vi forsøge at plotte det kommende års aktiviteter ind i en kalender. (bestyrelsesmøder, generalforsamling, arbejdsdage mm.)

Næste møde.
Claus indkalder til næste møde som opfølgning på generalforsamlingen.