Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen Mågen & Svalen på Kaløvigskolen

Fremmødt: 3 fra bestyrelsen og 4 medlemmer.

  1. Oluf Grønkjær blev valgt til dirigent.
  2. Henrik Juul-Dam aflagde formandsberetningen, der blev godkendt.
  3. Regnskab for 2012 blev forelagt af kassereren og godkendt.
  4. Der var ingen indkomne forslag.
  5. Det forelagte budget blev godkendt. Bidrag til foreningen på 1000 kr. pr husstand blev godkendt.
  6. Valg af formand. Lone Degn Eriksen ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen takkede Lone for det arbejde, hun har ydet for foreningen. Som ny formand valgtes Christina H. Therkildsen, Sølvmågevej 6.
  7. Til bestyrelsen genvalgtes: Henrik Juul-Dam, Jens-Otto Kaae, Jens Garsteen og fra “Regnbuebebyggelsen” Brian. Suppleanter blev Oluf Grønkjær og Ida Marie Schaumann.
  8. Som revisor genvalgtes Jakob Damgaard B. Mouritzen. Som suppleant valgtes Susanne Højriis Christensen.
  9. Eventuelt. Lidt snak om løst og fast! Referent: Jens Garsteen.

Beretning fra forkvinden for Grundejerforeningen Mågen og Svalen – generalforsamlingen den 06. marts 2013.

Det forgangne år har været et roligt år i Mågens og Svalens område set i forhold til det foregående, hvor vi havde den tvivlsomme fornøjelse af “bussagen”.

Vi havde også i 2012 et par arbejdsdage med et godt fremmøde fra beboerne. En af de ting, vi fik ordnet i 2012 var at få kørt flis på mellem hækplanterne mod børnehaven. Selvom der er kommet flis på er det dog stadig nødvendigt, at vi hjælpes ad med at få fjernet rævehaler og andet ukrudt fra hækken. Jeg håber på fortsat opbakning fra beboerne til vejdagene, der jo også giver en god mulighed for socialt samvær med naboerne.

Derudover har Jens og Jens Otto siden sidste generalforsamling gjort en fin indsats ved at sørge for, at huller og revner i vores veje er blevet udbedret inden skaderne er blevet for store.

Da jeg nu stopper arbejdet i bestyrelsen for Mågen og Svalen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til særligt Henrik, Jens og Jens Otto for det gode samarbejde vi har haft i bestyrelsesarbejdet. I er bestemt en stor gevinst for grundejerforeningen med jeres engagerede indsats og jeg er sikker på, at resten af beboerne i området sætter stor pris på jeres frivillige arbejde.

Tak på vegne af alle – også fordi i har mod på at fortsætte i bestyrelsen endnu.