Referrat af Generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lone
Referent: Ronni

Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Vi har haft et roligt år med 2 vejdage, hvor det fremadrette vil være ønskeligt med en lidt større opbagning, dog kan alle være forhindret hvorfor der så opfordres til at man tager en tørn på et andet tidspunkt. Husk at de enkelte huse selv har ansvaret græs og ukrudt ud for deres huse samt opfordres til at give et nap med snerydningen, hvis der mangler lidt.
Græsslåningen på fælles arealerne er blevet varetaget af Leif fra Digesvalevej og har været yderste tilfredsstillende.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på asfaltering af vejene ved ARKILD, de oplyser en holdbarhed på 20-30 år og en pris på nuværende tidspunkt på 76 kr per m2. med vores areal på 5.000 m2 svare det til 380.000 kr.

Ved første generalforsamling blev regnbueparken(de røde huse på digesvalevej) tilbudt et samlet medlemskab for hele foreningen på 5.000 kr. og 5 stemmer, dette blev gjort for at skabe ligevægt på vejene med ca. 10 stemmer på hver vej. Dette tilbud accepterede regnbueparken på daværende tidspunkt. Bestyrelsen har været i tvivl om denne ordning var lovlig, hvorfor vi har rettet henvendelse til parcelhusejernes landsforening, konklusionen fra deres jurist var at det var lovligt at lave differentieret kontingent og stemmeret hvis der var en god begrundelse herfor.

Der forekommer løbende enkelte henvendelser fra medlemmer, der ønsker at bestyrelsen griber Ind, når der sker overtrædelser af foreningens “ordensreglement” eller ved mindre uenigheder mellem naboer. Bestyrelsen fastholder, at ordensreglementet er vejledende og ikke har nogen Juridisk gyldighed, bestyrelsen kan/vil kun gribe ind, når der er tale om evt. risiko for ødelæggelse eller beskadigelse af foreningens ansvarsområde. Bestyrelsen vil ikke agere som opsynsmænd.
Vores formand Christina har forladt bestyrelsen, pga. øget arbejdspres.
Vi takker for indsatsen.
Alle opfordres til at gennemlæse vedtægter, og holde deres i mail opdateret ved kasserne så foreningen kan udsender meddelelser til medlemmerne.

Aflæggelse af regnskab for 2013
Alle medlemmer har betalt til tiden og der har ikke været ekstraordinerer udgifter.
Regnskabet er godkendt.

Indkomne forslag
Der har ikke været nogle indkommende forslag

Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.
På generalforsamling blev der stemt om nedenstående ændringer i budgettet, stemmefordelingen blev A: 8 stemmer fra de til stede værende B: 10 stemmer fra de til stede værende C: 2 stemmer fra de til stede værende.

På baggrund af afstemningen sker der ingen ændringer i kontingentet.

Alle bolig-enheder, dvs. 35 parcelhuse og 18 rækkehuse, betaler ens kontingent, 1000 kr., jf. vedtægterne § 10.
Der betales efter samme differentierede model som har været gældende siden foreningens start, dvs. parcelhusene betaler 1000 kr. og rækkehusene betaler samlet 5000 kr. og har tilsvarende begrænset stemmeret (5 stemmer). Jf. § 10 og 13
Der betales efter samme differentierede model som i forslag B, men kontingentet sænkes til 800 kr. Til gengæld skal alle boligenheder betale 400 kr. årligt til konsolidering af vejfonden.

Valg af formand
Charlotte Skovgaard blev valgt som ny formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalgt: Jens Otto, Henrik og Ronni.
Nyt bestyrelses medlem: Martin (Sølvmågevej 2)
suppleant: Kim (Sølvmågevej 8)
suppleant: Ida

Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalgt Jacob som revisor og Susanne revisorsuppleant.

Eventuelt
Der forekom en mindre diskussion omkring hvordan vi kunne sikre der var penge nok til ny asfalt og hvordan en evt. opkrævning til ny asfalt skulle forgå. Diskussionen blev lukke med at dette måtte bestyrelsen arbejde videre med og nye tiltag skulle bringes op på fremtidige generalforsamlinger.