Referat af bestyrelsesmøde 5. maj 2014

Deltagere: Lene, formand – Louise, kasserer – Kristian – Kim – Anja – Anne, suppleant.

Afbud: Ane, suppleant

Præsentationsrunde og konstituering af bestyrelsen

Anja blev valgt som referent/sekretær.

Opfølgning på generalforsamlingen

Steen Carstens ang. stige til pontonen (afventer svar)

Skraldespand og hundeposer ønskes opsat ved Kaløvigskolens strandstykke – Natur og Miljø skal kontaktes (afventer)

Røde Kors og Hjerteforeningen er kontaktet ang. kurser – se pkt. 5.

Grønmosegård skal kontaktes ang. evt. brug af deres fælleshus, hvis vi ikke længere kan bruge Kaløvigskolen (afventer svar fra Eva Rygaard før videre kontakt formidles) – se pkt 8.

Børneaktivitetsudvalget skal styrkes – hvordan kan vi hjælpe?

Stiller A skilt op efter Sankt Hans om ønske om flere frivillige til opgaverne

Vi kan få fotos på hjemmesiden af dem der allerede er i udvalg, bestyrelse (evt. hjælp fra Stig)

Brug hvemkommer.dk til arrangementer og opgave uddeling. Her kan opgaverne deles op, så det er nemt at byde til

Kim spørger Mette Findahl om fremmøde til Sommerfest planlægningen

Trafiksikkerhed og kollektiv trafik – status

Kommunen har lovet sikring af krydset inden sommerferien.

Spørgeskema udarbejdes af Poul og Steen Hermansen, da kommunens udspil ikke kan bruges.

Planlægning af kurser i førstehjælp og brug af hjertestarter

Drøftet tilbud, og vi valgte et arrangement på 1½ time med plads til 25 til en lørdag i juni. Der vil blive sat opslag op og information om tilmelding.

Planlægning af Skt. Hans mandag den 23.

Louise er tovholder, Kim hjælper til.

Hjemmesiden – status på omlægningen og på overdragelse af webmaster-opgaven

Kristian er i gang med at bygge en ny hjemmeside op, som vil være klar i forsommeren.

Den ny hjemmeside vil blive med link til facebook, ”værd at vide”, information om udvalg, aktivitetskalender. Og den gamle hjemmeside vil blive kopier med over.

Fremtidig brug af lokaler på Kaløvigskolen

Lene er i kontakt med lederen Eva Rygaard, og de ved endnu ikke, hvordan det ender. Aarhus Kommune, Sport og Fritid, har meddelt, at det rent faktisk kun er gymnastiksalen, som vi har lov at låne, og at skolen selv må disponere over deres lokaler. Servicelederen Egon Schmidt, mener dog, at det kun er et spørgsmål om tid, førend udlånet af skolestuen må stoppe, da køkkenet faktisk kun må bruges af folk med hygiejne-bevis.

Vedligeholdelse af broerne over bækkene

Aarhus Kommune, natur og Miljø, er kontaktet med anmodning om at de overtager vedligeholdelsen af broerne, da broerne forbinder marguritruten – afventer svar.

Kaj Kjeller bevilges penge til materialer for vedligeholdelse af den lille bro ved hans grund, hvis kommunen ikke vil stå for vedligeholdelsen

Evt.

Efter affaldsindsamlingen, har Lene kontaktet Studstrupværket for at høre, om de vil opsætte et par store skraldespande ved fiskepladsen, da der ligger store mængder affald efter de mange lystfiskere. Gerne med tydelige pictogrammer.

Poul deltog i repræsentantskabsmødet 24.4.14 – ikke noget nyt derfra.

Nye lokaler til opbevaring af telt m.v. er ikke afklaret. Evt. afsøgning i Nordbyen på større ejedomme/ gårde som kunne have ca. 30 m2 til opbevaring. Lene har påtaget sig opgaven.