Referat af bestyrelsesmøde 17.11.14

 1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  1. Afviklingen af sommerweekenden 2014 er endnu ikke blevet evalueret – vi afventer at høre nærmere fra udvalget.
  2. Borgerforeningens forsikring dækker eventuelle skader på badebroen som følge af f.eks. påsejling.
 2. Økonomi, herunder hensættelser til badebro
  1. Det ser ud til, at der er blevet brugt 6.000 kr. mere end budgetteret på sommerweekenden, men det endelige budget fremlægges først på næste bestyrelsesmøde til januar – Louise følger op.
  2. Forslag om, at 50.000 kr. af foreningens nuværende beholdning øremærkes til investering i ny badebro om (forhåbentlig) mange år, samt, at der de næste 5 år hensættes 10.000 kr. årligt. På denne måde vil vi på kun 5 år have sparet sammen til en ny bro på nogenlunde ”smertefri” vis. Forslaget fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen til marts.
  3. For at sikre et fortsat højt medlemstal, sendes girokort ud til alle Studstrup-borgere til marts, men det kan evt. drøftes først på generalforsamlingen. Der sendes naturligvis ikke ud til de borgere, der udtrykkeligt har bedt om ikke at blive kontaktet af borgerforeningen.
 3. Opfølgning på repræsentantskabsmøde i Fællesrådet, herunder status på busundersøgelsen og byudviklingsarbejdet
  1. Lene deltog i repræsentantskabsmødet 13.11.14, hvor der var meget spændende nyt om udviklingen i hele 8541 – se formandens beretning og alle oplæggene via linket her.
  2. Formanden for Fællesrådet, Steen Hermansen, har i starten af november sendt et brev til Aarhus Kommune med resultatet af sommerens brugerundersøgelse af busbehovene til og fra Studstrup. I kommunens netop vedtagne budget er der desværre ikke afsat midler til at ændre den kollektive trafik førend 2017, så vi skal nok ikke regne med, at en eventuel forsøgsordning med buskørsel mellem Studstrup og Løgten-Skødstrup sættes i gang inden da. Til gengæld ændres ruten for linje 17 fra sommeren 2015, så den kører ad Grenåvej på strækningen fra Egå Brovej og hen til Bilbyen, hvorefter den fortsætter tilbage til Nordre Strandvej og videre ind til byen. Det bliver således muligt at skifte til en hurtigere blå bus, at komme til og fra bilværkstederne i Risskov samt at handle i forretningerne langs Grenåvej.
  3. Poul Bechager ønsker at udtræde af byudviklingsgruppen, men har tilbudt at fortsætte lidt endnu indtil en afløser er fundet – der arbejdes på sagen, da det er vigtigt, at Studstrup også er repræsenteret i dette arbejde. Og tak til Poul for det meget store arbejde, han har lagt i busundersøgelsen!
 4. Trafiksikkerhed
  1. Der er indgået aftale med ”Studsen” om, at deres parkeringsarealer kan anvendes af fodboldklubbens medlemmer og gæster på hverdage efter kl.17:00 og fredage efter 16:30. Kommunen sætter et skilt op i løbet af vinteren, og de ulovlige parkeringer ved boldbanerne er forhåbentlig snart fortid.
  2. Vores forskellige ønsker om fodgængerfelt ved Studsen, 40 km zone i hele byen og hajtænder ved sidevejene til Præstekravevej er bragt videre til kommunen af Fællesrådet ifm. indstillingen til anlægsprogrammet for 2015 – hele indstillingen kan ses via linket her.
  3. Knud Nielsen fra Vibeengen har også bragt budskabet videre til Østjyllands Politi og vi afventer nu en besigtigelse af forholdene.
  4. Der har for nylig været en alvorlig episode med uforsvarlig kørsel til og fra Studstrupværket. Værket har håndteret sagen fint, og deres kontaktoplysninger er blevet lagt på både hjemmeside og Facebook, så man hurtigt kan kontakte værket, hvis man oplever uforsvarlig kørsel.
  5. Der mangler lys i mange lygtepæle i byen. Lene undersøger, hvem der har ansvaret for, at det bliver bragt i orden på de mange private fællesveje.
 5. Fremtidig lokalesituation, både ift. arrangementer og til opbevaring af vores borde, da Kaløvigskolens egne lokaler ikke længere må bruges
  1. Låsene på skolen er allerede kodet om. Vi forventer dog fortsat at kunne låne stole, hvis vi skal bruge dem i salen – husk at give pedellen besked i god tid.
  2. ”Fristedet” i Skæring kan anvendes til foreningsarrangementer uden beregning, og der skal kun betales ca. 600 kr. for rengøring hver gang. Linje 17 kører lige til døren.
  3. Evt. kan det nyrenoverede klubhus ved boldbanerne bruges til mindre arrangementer – Kim undersøger og melder tilbage.
  4. Bestyrelsen besluttede, at udlejningen af borde desværre må stoppe, da vi er blevet bedt om at fjerne dem fra Kaløvigskolen. De 10 borde fragtes snarest muligt op på vores lager på gården, og det bliver derfor for besværligt at fortsætte med at leje dem ud.
 6. Tilbud om sundhedsforedrag
  1. Der var ikke rigtigt stemning for at tage imod tilbuddet om et gratis foredrag om ‘forholdet mellem livsvigtige fedtsyrer’ – Lene sørger for at takke pænt nej og sender evt. tilbuddet videre til løbeklubben.
 7. Tilbud om at deltage i projekt Nabohjælp – Knud Nielsen deltager på borgerforeningens vegne i borgermøde 25.11.14
  1. Knud Nielsen har lovet at være tovholder på projektet – han melder tilbage til Lene efter borgermødet om det videre forløb, bl.a. formidling på hjemmeside og på Facebook.
 8. Formidling af servicemeddelelser fra Studstrupværket
  1. På baggrund at en kritisk artikel i bladet 8541 for nylig ang. Studstrupværkets informationsniveau, blev vi enige om, at Lene kontakter værkets miljøkoordinator og beder hende sende os en beskrivelse af jævnligt forekommende aktiviteter. Beskrivelsen kan derefter lægges på vores hjemmeside, så man kan holde sig orienteret og undgå unødig ængstelse, f.eks. når der dampblæses på værket. Artiklen har i øvrigt været drøftet af borgerforeningens miljøgruppe, hvor der dog var enighed om, at Studstrupværkets informationsniveau generelt er godt, og at brug af hjemmeside og Facebook er den rigtige måde at kommunikere på i 2014.
 9. Affaldsindsamling på Studstrupværkets arealer ved fiskepladser
  1. Studstrupværket vil ikke opsætte skraldespande ved fiskepladserne, men vil i stedet bede deres gartner om at rengøre arealerne jævnligt i stedet.
 10. Eventuelt
  1. Børneaktivitetsudvalget (BAU)’s aflysning af juletræsfesten blev drøftet. Der var enighed om, at det havde været rart, hvis bestyrelsen var blevet orienteret først, men at det nok er tegn på, at de nuværende medlemmer trænger til aflastning eller måske afløsning. Lene kontakter de nuværende medlemmer for at høre, om de ønsker at fortsætte, og Kim vil prøve at hverve nye BAU’er ved den kommende julefest i ”Studsen”.
  2. Skilteskabet pynter ikke just midt i byen. Lene undersøger, om det kan repareres eller om vi skal have et nyt skilt.
  3. Der skal igen holdes en lille fest for alle de aktive i Studstrup – festen arrangeres på næste bestyrelsesmøde til januar.
  4. Skødstrup Fællesråd har taget initiativ til afholdelse  af en kæmpe Bier-fest til marts, hvor Studstrup  – ligesom de mange andre foreninger i området – er blevet tilbudt et bord til 42 personer. Festen bliver kun afholdt, hvis der pr. 1.12.14 er nok tilmeldte. Lene har prøvet at skaffe frivillige tovholdere fra Studstrup – de fleste ville dog helst nøjes med bare at møde op til festen og drikke øl, så vi må se, om det bliver til noget!  ☺