Referat af bestyrelsesmøde 12. januar 2015

 1. Børneaktivitetsudvalget (BAU), fastlæggelse af ny struktur/arbejdsform (Mette Findal Andreasen og Ida Schumann fra BAU deltog ved drøftelsen af dette punkt) 
  En del af vores flittige BAU-folk stopper i løbet af 2015 efter ”lang og tro tjeneste”, og hvis vi fortsat skal kunne holde julefest og fastelavnsfest og have sjove børneaktiviteter til den årlige sommerfest i Studstrup, er det tvingende nødvendigt, at vi snarest muligt får nye folk på banen! Gennem flere år har vi forgæves forsøgt at hverve nye folk til BAU vha. opslag på både hjemmesiden og på Facebook. Derudover har vi nævnt det ved alle tænkelige lejligheder, men desværre uden det ønskede resultat. Vi besluttede derfor, at vi nu i stedet vil prøve at ”headhunte” lokale ildsjæle, fortrinsvis dem med mindre børn, samt at tildele hvert af ovennævnte arrangementer en tovholder. Lene modtager gerne forslag til egnede kandidater, som hun derefter vil kontakte. Næste møde i BAU er 16. marts 2015 kl. 20:00 ved Mette Hylander på Præstekravevej 7, hvor interesserede meget gerne må møde op.
 2. Opfølgning på referat fra sidste møde
  Lene lovede at undersøge, hvem der har ansvaret for vejbelysningen på de mange private fællesveje i byen. Det er Aarhus Kommune, og manglende lys i lygtepælene kan indberettes via kommunens hjemmeside her.Skilteskabet (på hjørnet ved den gamle endestation), er blevet sat lidt i stand med bl.a. nye magnettavler med tilhørende magneter til diverse opslag.
 3. Økonomi
  Der er et nydeligt overskud i kassen, og det endelige regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i løbet af februar.
 4. Tilbud til borgerforeningen om sms-løsning til formidling af serviceinformation
  Louise undersøger tilbuddet nærmere mht. pris og funktionalitet, og Kristian vil prøve at undersøge egnede alternativer.
 5. Forslag om udpegning af nærområde til ældreboliger
  Der var enighed om, at sagen er lidt kompleks, idet ældre og/eller enlige i Studstrup vil være endnu mere afhængige af en god infrastruktur end erhvervsaktive børnefamilier og rørige og mobile ældre. Vi vil derfor gerne drøfte forslaget på generalforsamlingen for at afklare, om der er et reelt behov.
 6. Aktiv-festen arrangeres
  (Se punkt 7)
 7. Generalforsamlingen arrangeres
  Vi besluttede, at Aktiv-festen og generalforsamlingen i år afholdes i forlængelse af hinanden på samme dag, nemlig lørdag den 14. marts 2015. Vi kan ikke længere benytte Kaløvigskolens lokaler og prøver derfor, om arrangementerne kan flyttes til boldklubbens nyrestaurerede lokaler. Invitationer omdeles medio februar.
 8. Nabohjælp
  Lene har fået tilsendt infomateriale fra Det Kriminalpræventive Råd. Materialet vil blive omdelt på generalforsamlingen, hvor vores tovholder, Knud Nielsen fra Vibeengen, vil fortælle om projektet.
 9. Midttrafiks høring af omlægning af rute 17Der indsendes ikke et høringssvar på borgerforeningens vegne. I stedet har vi informeret om høringen på både hjemmesiden og Facebook, så borgerne selv kan indsende høringssvar.
 10. Evt.
  Da vores ønske om forbedret kollektiv trafik til og fra Studstrup er blevet sat på pause af Aarhus Kommune – indtil videre i et par år – trækker Poul Bechager sig fra Byudviklingsgruppen under Skødstrup Fællesråd. Jens Garsteen er dog stadig med i forretningsudvalget, og vil give besked, hvis der sker noget af interesse for os i Studstrup. I så fald har Poul tilbudt at deltage i relevante møder på borgerforeningens vegne.Anja kunne oplyse, at der generelt er færre busser, der holder i tomgang ved endestationen, og at der nu overvejende køres med nyere og mere støjsvage busser på linje 17.