Referat af bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 6.1.16

Til stede: Louise Thomasen, Kim Gibhart Christensen, Ane Dybdahl, Kristian Lassen og Lene Valentin

Sørensen

Afbud: Anne Røjkjær,

1. Opfølgning på seneste referat:

Hjemmesiden; Kristian rydder op og opdaterer www.studstrup inden generalforsamlingen. Der laves også henvisning til Studstrup-gruppen på Facebook.

Lagerlokaler; Borgerforeningen er opsagt i hidtidige lagerlokaler pr. 31.12.15, men har venligst fået lov at beholde hemsen til opbevaring af festteltet. De øvrige ejendele er nu flyttet til ny lagerplads på gården ved Åstrup. Disse ting skal dog sorteres i løbet af foråret med henblik på udsmidning eller evt. flytning til DONG’s sommerhus (service, glas m.v.), hvis vi får lov til det – Lene undersøger.

Det er besluttet, at vi indtil viderer tilbyder ½ års husleje (1.250 kr.) for den nye lagerplads, og at vi tilbyder 1.000 kr. til den gamle lagerplads for fortsat lån af hemsen.

Juletræsfesten; det var et godt arrangement med ca. 50 deltagere. Overskuddet af julegodter m.v. blev efterfølgende kørt til Ebeltoft og doneret til det lokale flygtningecenter.

P-forhold ved boldbanerne; intet problem p.t., men det kunne være godt, hvis trænerne kunne informere alle spillere ved sæsonstart, så problemerne ikke opstår igen. Kim kontakter boldklubben.

Ubetinget vigepligt ved ”småvejene” i Studstrup; vi var blevet stillet i udsigt, at der i løbet af efteråret ville blive etableret ubetinget vigepligt ved ”småvejene” i byen. Dette er dog ikke sket endnu, så vi håber, det i stedet bliver til foråret.

Sikkerhed ved krydset v. Studstrupværket; på borgerforeningens opfordring, har kommunen ryddet en del budskads ved krydset med deraf følgende øget sigtbarhed. Der arbejdes fortsat på også at få etableret hastighedsbegrænsende tiltag, da rumlerillerne ikke ser ud til at virke.

2. Økonomi

Det er lidt vært at få alle medlemmer til at betale de 325 kr. det faktisk koster at være medlem, da mange har lavet en fast betalingsaftale på de oprindelige 300 kr. Vi opfordrer naturligvis til, at man indbetaler det korrekte beløb, men vil ikke for nuværende forfølge sagen yderligere.

For hvert år, bruges der flere og flere penge på sommerweekenden. Louise laver det endelige regnskab klar til det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, der må beslutte, hvilket beløb, der fremadrettet skal kalkuleres med til sommerweekenden.

3. Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd den 5. November 2015; Lene deltog på borgerforeningens vegne. Der blev bl.a. informeret om modstand mod ny lufthavn ved

Thomasminde, behov for flere ældreboliger, ny cykelsti fra Hornslet og meget andet. Se beretningen på side 3 i bladet 8541, november-udgaven 2015.

4. Der findes to hjertestartere i Studstrup ved hhv. klubhuset ved boldbanerne og ved Kaløvigskolen.

De skal være registreret ved Tryg, så man hurtigt kan finde dem i nødstilfælde. Kim tjekker op og sørger for, at de er korrekt registreret.

5. Der har været flere indbrud i Studstrup i løbet af vinterhalvåret. Vi opfordrer til, at man venligt, men bestemt, konfronterer ukendte folk i byen og spørger, om man evt. kan hjælpe dem med noget, hvis deres adfærd giver anledning til undren. Derudover opfordrer vi også til, at man går sammen med sine naboer om at etablere nabohjælp, gerne formaliseret via systemet af samme navn – se mere på www.nabo.dk

6. Aktiv-fest; det blev besluttet, at dette årligt tilbagevendende arrangement aflyses indtil videre pga. for ringe tilslutning i de foregående år. Hvis arrangementet efterspørges, vil vi dog overveje, om det evt. skal afholdes i løbet af efteråret 2016.

7. Generalforsamling 2016 afholdes onsdag den 16. marts kl.19:00 i klubhuset ved boldbanerne.

Indkaldelsen og regnskabet skal være omdelt senest 3 uger inden, så vi satser på at hyre vores sædvanlige bude til omdeling i weekenden 20.-21. februar 2016.

Følgende genopstiller ikke: Lene Valentin Sørensen (formand,), Anja Ruff Rasmussen (medlem)

Anne Røjkjær (suppleant).

Følgende genopstiller: Kim Gibhart Christensen (medlem) og Ane Dybdahl (suppleant).

Louise Thomasen (kasserer) og Kristian Lassen (webmaster) er ikke på valg i år og fortsætter således frem til næste generalforsamling 2017.

Det aftaltes, at vi alle forsøger at hverve nye kandidater (formand, medlem og suppleant) inden næste bestyrelsesmøde 23. februar 2016, og at Lene i den forbindelse laver opslag på både Facebook og hjemmesiden.