Referat fra generalforsamling 15.marts 2017

Dirigent: Birger Agergaard’

Referent : Anders Krabbe

Det vedtages at indsendte forslag flyttes op som punkt 5 på dagsorden, så de behandles inden kontingentfastsættelse og budget

1. Formandens beretning

Foråret 2016 blev en lidt hektisk tid for den nye bestyrelse. Århus Kommune udsendte plan for opstilling af store vindmøller i høring. I planen indgik opstilling af 2 Store vindmøller på arealet foran Studstrupværket altså meget tæt på bebyggelsen her. Heldigvis bor der nogle aktive mennesker her i Studstrup, som gjorde et stort stykke arbejde med deltagelse i møder og udarbejdelse af høringssvar og indsamling af underskrifter. Vi vil derfor benytte lejligheden her til at takke særligt Thomas Nykrog, Søren Ellegaard og Claus Jacobsen for jeres store arbejde. Sagen afventer nu behandling i byrådet inden næste høringsfase påbegyndes.

Udover truslen om store vindmøller kom også en plan for etablering af en ny lufthavn, der også ville berøre vores by med støj fra lufttrafik. Her blev en underskriftindsamling også iværksat, men heldigvis blev der ikke brug for yderligere før planerne blev taget af bordet igen.

Vi bor i skønne omgivelser, som vi skal værne om. Og affald pynter ikke. Heldigvis har vi i Studstrup aktive borgere. Nogle af dem bruger hvert år en formiddag på at indsamle affald til glæde for os alle. Ligeså er der friske folk, der hopper i det kølige vand og opsætter badebroen, og nedtager den igen efter sommeren, så alle kan nyde et frisk havbad. Tak.

De traditionelle arrangementer er blevet afholdt med stor succes. Til Skt. Hans bålet var vi mange, der mødte frem, og trods regn lykkedes det da at få ild i bålet. Sommerfesten var også lidt udfordret af vejret, men blev trods det en rigtig god oplevelse for børn og voksne. Ligeså julefesten, som denne gang havde professionel optræden.

Men ingen arrangementer uden en gruppe ildsjæle til at få det hele til at køre, så tusind tak til sommerfestudvalget og børneaktivitetsudvalget for jeres store arbejde. BAU ser dog gerne flere medlemmer, så arbejdet kan fordeles på flere hænder. Så hermed en opfordring om at melde sig på banen.

Ud over de faste arrangementer vil bestyrelsen i år planlægge en kaffe/kage eftermiddag, hvor der vil være konkurrence om bedste og flotteste kage. Et arrangement vi håber kan tiltrække folk i alle aldre.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Beretning fra Skødstrup Fællesråd

Skødstrup Fællesråd er et upolitisk bindeled imellem borgerne i Løgten-Skødstrup området og Århus Kommune.

Skødstrup Fællesråd bliver inddraget ved udarbejdelse af lokalplaner, ændring af trafikforhold og udvikling af byområder.

Skødstrup Fællesråd sætter også selv initiativer i gang, som har til formål at fremme trivslen i lokalområdet.

Da det er talerør i forhold til Århus Kommune, er det vigtigt at Studstrup er medlem, men også at vi deltager aktivt.

Vi har derfor valgt, at jeg som formand sidder i byudviklingsgruppen under Fællesrådet. 8541 er et hastigt voksende område, med flere og større udstykninger, hvilket derfor udfordrer de trafikale forhold. Dette har gruppen drøftet med Århus Kommune, som kigger på flere forbedringer. I år vil krydset Ny Studstrupvej og Grenåvej ( ved Fakta) blive forbedret i forhold til venstresving. Og der arbejdes med at finde en løsning, på krydset Kirkeholtvej/Løgtenvej

Af særlig interesse for os i Studstrup er en mulig adgang til den kommende letbane med kollektiv busdrift.

3. Kasserens beretning

Regnskab for 2016 viser et overskud på godt 12.000 kr. Det er fremkommet idet sommerfesten blev ca. 5000 kr mindre og penge afsat til aktivitetsfest blev ikke brugt. Det har ikke været bestyrelsens hensigt at skabe overskud. Vi skal sikre, at der er penge til evt. reparation af badebro og festtelt, så en henlæggelse på 50.000 kr vil være passende.

Det foreslås bla. at bruge lidt flere penge på Skt Hans fest, med bedre lydforhold og mere fællessang. Andre forslag efterlyses.

Der er i øjeblikket ca. 190 medlemmer. Der foreslås en bod stillet op til sommerfesten, der ”reklamerer” for medlemskab.

4. Indkomne forslag

Hundelegeplads:

Som forslagsstiller viste Lene Valentin et kort over området hvor hundelegepladsen kan laves

Ivar vil stå for det praktiske – og være tovholder på projektet.

Lene fremlagde pris på ca. 5000,- for indhegning af området, hvilket man mente var lavt sat.

Hegnet skal være 140 cm højt (1000,- / meter?)

Afstemning viste, at der var flertal for gå videre med forslaget ( 17 for, 5 imod og 6 blanke).

Forslagsstillere skal konkretisere projektet så bestyrelsen efterfølgende kan rette henvendelse til DONG. Der var flertal for, at der i budgettet afsættes 10.000 kr. til projektet ( 19 for, 2 imod og 7 blanke

Kontingentnedsættelse.

Forslagsstiller Jens Otto Kaa fandt at formuen i Borgerforeningen var blevet for stor, og der derfor skulle ske en nedsættelse af kontingentet, således at der blev mulighed for både aktivt og passivt medlemskab.

Forslag: nedsæt kontingent til 100,- passiv og 200,- aktiv

Bestyrelsens svar var, at et differentieret kontingent er meget svært at administrere, men ser gerne at foreningens formue over de næste år bliver lidt mindre. Bestyrelsen foreslog derfor en kontingentnedsættelse fra 325 kr.  til 250kr. Flere gav udtryk for at en kontingentnedsættelse var unødvendig, men ved en afstemning blev kontingentnedsættelsen vedtaget med 16stemmer for og 12 imod.

5. Budget 2017.

Med kontingentnedsættelsen vil der ske en nedsparing på ca. 15.000 kr.

Der hensættes 10.000 kr til hegn omkring evt. hundelegepladsen

Der hensættes 60.000 kr til evt. reparation af badebro.

Der hensættes et mindre beløb til oprettelse af miljøudvalg

6. Valg til bestyrelsen.

Louise Thomasen har valgt ikke at genopstille. Stor tak til Louise for hendes flotte indsats som foreningens kasserer de sidste 4 år.  Ligeledes   genopstiller Kristian Helkjær Lassen heller ikke, men han har lovet at fortsætte som foreningens Webredaktør, hvilket vi er meget glade for.

Niels Brag blev valgt som ny kasserer. Niels Dal blev nyt bestyrelsesmedlem. Anders Krabbe og Ane Dybdal blev genvalgt som suppleanter.

Foreningens revisorer blev genvalgt

7. Vedtægtsændring.

Vedtægternes § 4stykke F er ikke i overensstemmelse med praksis i dag med brug af Netbank. Den nye formulering lever op til nye lovkrav for foreningernes brug af bank.

Følgende ændring blev vedtaget:

  • 4 stykke F: I forhold til banken er kassereren fuldmagtsberettiget og formanden er tegningsberettiget.

8. Nabohjælp

Knud Agerbæk ? Kunne fortælle at tilslutning til Nabohjælp nu er oppe på 118 husstande.  Der er bestilt skilte, der opsættes ved start af Præstekravevej, ved krydset Præstekravevej/Ønsbækvej samt ved indgang til skoven ovre fra DONG.

9. Evt.

Spørgsmål om bom ved slæbestedet. Formanden oplyste, at kommunen ikke foreløbig vil sætte lås på bom, men håber bommen vil virke præventiv i forhold til at begrænse brug af slæbestedet.

Der køres for hurtigt på Præstekravevej og Ønsbækvej. Der var ønske fremme om, at fartgrænsen bliver 40 km/t. Da dette kan være en langsommelig sag at få igennem hos kommune og politi, skal der derfor lyde en  opfordring til at alle om at nedsætte hastigheden til 40 km/t, og derigennem passer på hinanden.

Der blev gjort opmærksom på generende støj fra motorvejen og  fra skibe, der kommer med træpiller til Værket. Dette ønskes der opmærksomhed på. Da vi også snart kan forvente en ny høringsrunde om placering af vindmøller, vil bestyrelsen arbejde på at få nedsat et miljøudvalg.

Anders erindrende alle om affaldsindsamling den 2.april.

Flere har efterspurgt etablering af en børnelegeplads. Lovkravene til en sådan indebærer, at formanden for Borgerforeningen bliver personligt ansvarlig og tilsynspligtig i forhold til børns sikkerhed på en offentlig legeplads, så derfor siger bestyrelsen nej til forslaget. Der er jo mulighed for at bruge Studsens legeplads i weekenden, og bestyrelsens har af Kaløvigskolens leder fået oplyst at skolens legeplads vil blive renoveret, og være åben udenfor skolens åbningstid.