Referat fra generalforsamling 12.3.2019

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Birger Agergaard som dirigent og Anders Krabbe som referent.

Begge valgtes med applaus.

Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning – herunder nyt fra Skødstrup Fællesråd.

2018 blev ikke noget skelsættende år i forhold til mere politisk rettede sager, der angår Studstrup.

Det er dog nu slået fast, at der ikke bliver opstillet vindmøller ved Studstrupværket. Men en mulig placering af vindmøller på Vosnæsgårds jorde er forsat en mulighed som Århus Kommune ser på. Det bliver sendt i høring på et tidspunkt, og vi følger sagen.

At ting kan ændres, når vi står sammen viste sagen, hvor Midttrafik pludselig ændrede afgangstid for skolebussen, så det kneb for børnene at møde til tiden. En hurtig reaktion fra forældrene betød, at det blev ændret igen.

Jeg blev valgt ind i repræsentantskabet for Skødstrup Fællesråd, og kan dermed være med til at sikre, at Studstrups interesser også bliver fremført. Ønsket om hastighedsnedsættelse på Skovlundvej kom derfor med på listen over ønsker til kommunen. Afdelingen for Teknik og miljø har så desværre valgt at arbejde videre med 3 andre ønsker for trafikregulering i 8541 området i år, så det har lidt lange udsigter.

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i år og de har været både konstruktive og iderige.

Vi vil i år bl.a. drøfte med Århus Kommune om muligheden for at få sat nogle udendørs motionsredskaber op, og om området med sand ved stranden kan blive udvidet lidt, ligesom forslag om krible-krable bro (en mindre sidebro, børnene kan fiske krabber fra og hvor kajakroere kan lægge til) og flere borde og bænke vil blive drøftet med kommunen.

Der vil på badebro og tømmerflåde blive sat skilte på at færdsel er på eget ansvar.

Vi kan vist godt alle blive enige om at vi bor et dejligt sted omgivet af smuk natur.

Det trækker nye tilflyttere til. I 2018 blev der solgt ca. 20 huse. Og vi byder selvfølgelig de nye Studstrupborgere velkommen.  

2018 blev et år vi nok husker særligt for den fantastiske sommer med mange ugers sol og varme. Fiskerhøjen, badebroen og tømmerflåden blev flittigt brugt. Men den megen tørke betød også at vores Skt. Hansaften vil blive husket som helt speciel – nemlig uden bål. At mange alligevel valgte at troppe op – få en kop kaffe og hyggesnak med naboen synes jeg vidner om, at vi gerne vil fællesskabet her i byen. Det ses også til øvrige arrangementer. Og ligesom de foregående år skal der lyde en kæmpe stor tak til alle de engagerede og flittige borgere, der yder en flot indsats for at skabe de bedste rammer for både fastelavn, sommerfest og julefest. Thomas Rojkjær takkede af som koordinator, men vi er så så heldige at Sanne Bjørn har sagt ja til opgaven.

Sanne var tilstede på generalforsamlingen og præsenterede sig selv. Alle var enige om at det er glædeligt, at Sanne vil overtage stafetten og fortsætte det fantastisk gode arbejde.

Ikke alle tilbud tiltrækker lige mange. Vores kaffe/kage hygge i teltet i forbindelse med sommerfesten kom der kun få til, ligesom der kom lidt færre til julefesten. Er det tilfældigt eller har arrangementet ikke den store appel, eller er tidspunktet forkert?  Bestyrelsen har drøftet dette samt muligheden for nye aktiviteter.

Min årsberetning vil jeg gerne afslutte med at vi gerne vil bede forsamlingen om at komme med kommentarer og ideer til aktiviteter. Hvad er der lyst og interesse for?

Herefter var der en lille ”summepause”   hvor deltagerne på generalforsamlingen havde lejlighed for at drøfte forslag og ideer.

Af ideer blev der nævnt at et arrangement i kvartalet er passende.  Der blev drøftet om julefest i december er for meget i en i forvejen travl måned for mange.

Andre forslag var:  Halloweenfest, et foredrag, bog arrangement, vin – eller kaffesmagning. Vedr. Halloween  var der forslag om, at alle kunne mødes efter at børnene havde været ude at gå til en kop kakao. Måske et slags optog med alle de flotte kostumer.  Bestyrelsen takkede for mange gode forslag og arbejder videre med dem

Herefter udspandt der sig en debat om trafikale problemstillinger:

Er grusgraven / kørslen med jord permanent på Skovlundvej permanent?

Bliver cykelstien ført videre op til Grenåvej

Midterstriben op imod Grenåvej mangler

Bestyrelsen arbejder stadig generelt på at få gjort strækningen fra Studstrup til Grenåvej mere sikker, men det tager tid og kommunen prioriterer benhårdt.

3. Godkendelse af regnskab og budget

Regnskab blev fremlagt og godkendt

Budget for 2019 blev fremlagt og godkendt. En af de større poster er nyt telt til sommerfesten, som vil blive indkøbt til efteråret.

Medlemstallet i borgerforeningen er stadig i fremgang, hvilket er super flot – vi er flere end 200 medlemmer. Det blev drøftet hvorledes vi kan få endnu flere med – evt. Facebook, mobilepay, skilte mv.

4. Valg til bestyrelsen.

Både Niels Brag, Niels Dal og Torben Baun genopstillede og blev valgt.

Kim Gibbart genopstillede ikke og udtrådte af bestyrelsen efter mange år og bestyrelsen takker Kim for en flot indsats. Henrik Andersen- Dal ønskede at indtræde i stedet, og blev valgt.

5. Valg af revisorer.

Sven Klitnæs og Susanne Nørkjær ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen takker for deres indsats.

Som nye revisorer blev Jan Nielsen og Torben Jensen valgt.

6. Indkomne forslag.

Lene Valentin havde indsendt følgende forslag :

At Borgerforeningen tilbyder at afholde endnu et førstehjælpskursus med brug af hjertestarter.

Der var bred tilslutning til forslaget, og Lene og Trine vil indhente tilbud på kursus til forelæggelse for bestyrelsen.

Bestyrelsen modtog få timer før generalforsamlingen endnu et forslag. Da det blev vurderet akut var der enighed om at behandle forslaget.

Det drejede sig om, at man samme dag var blevet gjort opmærksom på, at hjertestarteren ved klubhuset ikke længere var i drift, da der ikke var indgået en serviceaftale. Forslaget var, at Borgerforeningen i fællesskab med fodboldklubben skulle finansiere serviceaftalen.

Henrik, der er formand for Skødstrup Idrætsforening, meldte dog straks, , at det skulle Idrætsforeningen tage sig af, og efterfølgende har vi modtaget besked om, at hjertestarteren nu er i drift igen. Vi takker.  

7. Evt.

Et hjerteløbehold blev foreslået ligesom der udarbejdes en oversigt over placering af hjertestartere i området.

Gymnastik for + 60 år hver onsdag på Kaløvigskolen er en stor succes med mange deltagere.  

Når vejret er godt er der store problemer med at folk parkerer på græsset på Fiskerhøjen. Et lavt hegn kan overvejes. Kommunen fjernede det sidste, da det var råddent

Affaldscontainer (kapacitet) Anders har tidligere haft kontakt til kommunen vedr. dette og prøver igen.

Evt. Forespørgsel om at det skal koste noget at bruge slæbestedet (det sidste gratis slæbested i kommunen)

Evt. Forespørgsel om at nedlægge slæbestedet og henvise til Kaløvig Bådhavn