Referat af Mågen & Svalens Generalforsamling 13. april 2019

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen

Afholdt lørdag den 13. april 2019, kl. 09.30
i klubhuset, Studstrup stadion
Bestyrelsen kontaktes på maagenogsvalen@nullgmail.com

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent

Leif Trust blev valgt som dirigent. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

2. Formanden aflagde beretning. Hovedpunkterne i beretning var følgende:

 • Det har været et stille år. Vi har gennemført et par vejdage.
 • Vi har drøftet forslag om frugttræer på det kommunale område ved skoven – med penge fra et kommunalt projekt – SMAG PÅ ÅRHUS. Der var ikke så meget opbakning, så indtil videre er det lagt på hylden.
 • Vejene var ved at slå revner igen, så vi har fået dem udbedret.
 • Vi har haft kontakt til Århus kommune angående rensning af regnvandsbassinet; men afventer besked fra dem, hvornår de har påtænkt at gøre dette så vi kan få beskåret beplantningen og få ryddet op ved bassinet.
 • Skilte til Sølvmågevej og Digesvalevej om nedsat hastighed er bestilt – og de vil blive sat op på de eksisterende skilte – Rene vil rykke for bestillingen. 
 • Alle blev opfordret til at deltage i vores vejdage, således vi altid har et pænt område, som kun kan være til glæde for alle.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

 • Regnskabet blev aflagt og enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

 • Der var ingen forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud

 • Budget blev fremlagt og godkendt enstemmigt.

6. Valg af formand

 • Søren H. Therkildsen blev valgt ind i bestyrelsen og blev samtidig valgt som ny formand for denne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Ingrid Frandsen og Bente Hangaard modtog ikke genvalg og udtrådte derfor af bestyrelsen. Ann Elkjær Staub er fraflyttet og udtrådte derfor også af bestyrelsen.
 • Alle blev opfordret til at overveje deres mulighed for at tage en bestyrelsespost i det kommende år, men interessen herfor blandt det fremmødte var spinkel.
 • Søren H. Therkildsen blev nyvalgt formand i bestyrelsen.
 • Lissie Marie Trust, Rene Juel Andersen, Martin Hørmann Pallesen blev genvalgt og nyt medlem Jane Elsborg til bestyrelsen.
 • Ida Marie Schaumann og Bente Hangaard blev valgt til suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 • Jacob er revisor. Peter Staub er fraflyttet og fratrådte derfor som revisorsuppleant. Som ny revisorsuppleant blev Henrik (fra Sølvmågevej) valgt.  

9. Eventuelt (under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning)

 • Vedligeholdelse af regnvandsbassinet blev drøftet. Bestyrelsen forventer at indhente et tilbud fra en lokal entreprenør vedrørende fjernelse/beskæring af beplantning i bassinet.