Referat fra Mågen og Svalens Generalforsamling 13.9.2020

Generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen

Søndag den 13. september 2020, kl. 15.00 i klubhuset, Studstrup stadion

Bestyrelsen kontaktes på martin.pallesen@nullgmail.com

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Claus Bishoff er valgt

Vedtægterne for generalforsamling gennemgås og godkendes.

2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Martin beretter:

Et stille år for bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde drejer sig mest og den daglige drift. Projekter herudover henlægges til øvrige initiativtagere.

Vandhullet:
Grundejerforeningen har ansvaret for at håndtere bevoksning på kanten af vandhullet. Bestyrelsen har fået nogle tilbud indhentet på rydning af beplantning omkring vandhullet. Der er er forslag til at sætte penge af i budgettet til rydningen.

Skiltning:

Der har været nogle tiltag omkring skiltning omkring hastig på vejene, men disse er gået i stå.

Forslag om at lade græsset vokse i grundejerforeningen er kommet ind, men det er bestyrelsens vurdering at der allerede er store arealer ved skoven, der allerede uderstøtter biodiversiteten.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

Martin beretter.

 • Udfordringer med inkrævning af kontingent.
 • Bankgebyr 300 kr.
 • Driftoverskud på 17.000
 • 155.000 på foreningskonto

Regnskab godkendt uden kommentarer

4 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag indsendes til bestyrelsens e-mailadresse: maagenogsvalen@nullgmail.com eller afleveres i postkassen ved Sølvmågevej 2.

5 Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud

Forslag til budget for 2020 fremgår af årsregnskabet for 2019.

 • 25.000 sat af til rydning omkring vandhullet
 • 10.000 hensat til vejfonden

  Diskussion omkring vandhullet:
 • Er det en engangsudgift – Det mener vi.
 • Vil kommunen gøre det – Formodentlig ikke
 • Er det et problem at der vokser træer i vandhullet – Det skygger og ødelægger udsigten.
 • Kan man leje en knuser
 • Husk at folk, der fælder træer skal have erfaring og sikkerhedsudstyr.
 • Der er et ønske om af lave flis af de fællede træer.

  Budget er enstemmigt vedtaget

6 Valg af formand

 • Formand Søren Therkildsen er genvalgt
  Martin Pallesen er genvalgt
  Jane er genvalgt
  René er genvalgt
  Lissie er genvalgt

  Jacob Mouritzen er genvalgt som revisor
  Henrik er genvalgt som revisor suppleant.

  Øvrige suppleanter bibeholdes i deres fravær.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen skal bestå af mindst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, jf. dagsordenens pkt. 6.

Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

•         Søren Therkildsen (formand)

•         Lissie Marie Trust

•         Rene Juel Andersen

•         Martin Hørmann Pallesen

•         Jane Elsborg

•         Suppleanter: Ida Marie Schaumann og Bente Hangaard

Alle opfordres til at overveje deres mulighed for at tage en bestyrelsespost i det kommende år.

8 Valg af revisor og revisorsuppleanter

Jacob er revisor. Henrik er revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg.

9 Eventuelt (under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning)

Det skal undersøges hvornår asfalten skal erstattes og/eller vedligeholdes.
Der er tidligere indhentet et tilbud på asfaltering (se de tidligere referater)

Eksempelvis er der på Lomvievej og Ibisvej sat 400.000 af til ny asfalt, hvilket muligvis er for lidt.

Kontakt kommune omkring huller i asfalten for enden af sølvmågevejs sidste stikvej. Otto og X vil se på det.

Kan vi sætte penge af til at sprøjte og/eller brænde. Det burde kunne gøres med miljøgodkendt ukrudtsmiddel. Vores nuværende ”græsslåningsmand” har viden omkring dette og kan gøre det mod ekstra betaling.

Græsset trænger til kalk og gødning.

René har meldt sig som tovholder på rydning af vandhullet.