Referat af bestyrelsesmøde

 1. Referent: Janne.
 2. Godkendelse af sidste referat:Blev godkendt.
 3. Dato for næste bestyrelsesmøde:27.03.06 hos Kirsten
 4. Henvendelse fra beboere:
  Flere havde bemærket at rabatterne på Digesvalevej og Sølvmågevej er blevet ødelagt. Claus tager kontakt til Frederik Larsen ved kommunen.
 5. Økonomi:
  Nyt punkt i budgettet: besigtigelse af veje inden overtagelse fra kommunen. Estimeres til 5000 Kr.
 6. Vicevært/gartner/snerydder/fællesarealer/belysning:
  Oluf har indhentet tilbud fra Ingolf Rasmussen på græsslåning af fællesarealer. 12 000. Kr./år plus moms. Græsset vil blive slået ca. en gang om måneden, og arbejdstiden er kalkuleret til ca. en time. Således en temmelig dyr løsning. Der vil blive indhentet andre tilbud.
 7. Administration:
  Revisorsuppleant fundet. Se senere.
 8. Husorden:
  Godkendt. Vil blive lagt ud på nettet.
 9. Opfølgning af punkter fra sidste møde
  1. Vedtægter: enkelte indsigelse og rettelser til vedtægterne:

       – Boligenhed ændres til bidrag, flere steder i teksten.

       – I § 13 stk. 3. skal det fremgå tydeligt, at ejerforeningen og

         andelsforeningen på Digesvalevej har 1 stemme for hvert bidrag de er

        pålagt til grundejerforeningen.

        – Forvirring omkring reference til § 24 i § 11. Claus vil se på dette.

2. Arrangement af generalforsamling.

 • Lokale er reserveret på Kalø skolen. Vi mødes kl. 18.30.
 • Morten køber øl/vand og chips.
 • Revisor: Jacob Damgaard B. Mouritzen
 • Revisor: suppliant: Uffe Byskov
 • Ordstyrer: Anders Heslop. Briefes inden mødet af formanden.
 • Referent: Mette Nicolaisen.

10. Udviklingskoncepter.

  1. Offentligt møde på Risskov amtsgymnasium om Bioethanol anlæg: Den 6. april kl.19.00-22.00. Formanden møder op.
  2. VVM (vurdering af virkning på miljø) redegørelse. Der skylles kvælstof-      og fosfatholdig vand ud i bugten. Denne er i forvejen hårdt plaget af iltsvind.
  3. Der kommer nyt møde ang. amoniaksagen, denne gang med  politikerfremmøde.

11. Eventuelt: Intet.

VIGTIGT:

Beboere, der fortsat ønsker at modtage et trykt eksemplar af bestyrelsesmødereferaterne, bedes gøre bestyrelsen opmærksom herpå. Referaterne er at finde på www.studstrup.dk, og for fremtiden vil kun medlemmer, der explicit har udbedt sig det, modtage et referat i postkassen.