Referat af generalforsamlingen

Referent: Mette Nicolaisen

1) Valg af ordstyrer/dirigent: Anders Heslop

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Overordnet gennemgang v. formand Claus Bischoff af de forløbne 5-6 måneder siden stiftelsen.

Bestyrelsen har holdt møde 1 gang per måned siden stiftelsen og der har været fokus på grundejerforeningens opstart, vedtægter og reglementer. Grundejerforeningen er blevet meldt ind i Parcelhusejernes Landsforening, hvorfra vi kan hente støtte og hjælp i mange henseender.

Desuden har der været kontakt til Århus kommune (Carsten Jensen og Frederik Larsen) i forbindelse med færdiggørelse / overtagelse af området.

På nuværende tidspunkt er kun midtervænget på Sølvmågevej færdiggjort mht. vej / kantsten, og Digesvalevej kun halvvejs færdig. Bestyrelsen kan lægge yderligere pres på kommunen for at få resten af vejene færdiggjort.

De steder hvor kantsten / rabatten er opkørt skal skaderne udbedres enten af kommunen eller de (vognmænd etc.) der har forårsaget dette.

3) Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.

4) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud

Gennemgang af budget forslag v. kasserer Morten Andersen – (se budgetforslaget her).

Startkapital / kontingent opstart er på 35.000 kr. – allerede indbetalt sidste år.

Vejfond. Opsparing til nye veje om ca. 15-20 år. Der blev diskuteret om hvorvidt vejfonden skulle startes allerede nu – og hvilket beløb der skulle afsættes hertil. Bestyrelsen havde foreslået 500,-/husstand i bidrag til vejfond.

Bidrag: Bestyrelsen havde foreslået 1000,-/husstand

Startkapital fra Kommunen. Efter overtagelse af området får grundejerforeningen 50.000 kr af kommunen. Hjælp til anlægning af fællesarealer m.m.

Forsikringer og Parcelhusejernes Landsforening – en samlet pakke hvoraf de udgør som anvist.

Vejfond – dette er først aktuelt om mange år, men opstart er vigtigt!

Mødeudgifter. Overskueligt beløb sat til at holde møder for. 150 kr. / møde.

Udgift til græsslåning på 15.000 kr. virker umiddelbart dyrt, men på den anden side var der også forslag om at denne post skulle dækkes slåning af rabatter foran hvert hus. For at området kan fremstå ensartet og pænt. I så fald vurderes det at 15.000 kr. ikke er tilstrækkeligt. – Der skal indhentes yderligere tilbud.

Snerydning

Kloakrensning – ved overtagelse af området fra kommunen skal kloakkerne renses for byggeaffald og andet. Herefter skulle hvert 5. år være tilstrækkeligt for at holde kloaknettet fri for tilstopning.

Der var forslag til at medlemmerne kunne mødes til arbejdsdag og selv stå for kloakrensning.

Besigtigelse af veje. Det ønskes at vejene gennemgås inden overtagelse for at undgå sjusk og evt. problemer senere hen. Beløbet er et overslag, flere tilbud kan indhentes.

Der blev holdt afstemning om fastsættelse af kontingent, og efter tæt løb blev beslutningen flg.:

Der betales 1000 kr. hvoraf de 250 kr. udgør opsparing til vejfonden.

5) Regnbueparkens medlemskab

Andelsforeningen / Ejerforeningen på Digesvalevej (de lige nr. 2-36) vil på deres grundejerforenings møde diskutere deres medlemskab i ”Mågen og Svalen”. De skal internt nå til enighed om hvorvidt de ønsker at indgå med én stemme per kontingent/husstand – 18 i alt eller om de vil tage imod tilbuddet om 5 x kontingent – og 5 stemmer.

En af begrundelserne for de 5 stemmer er for at skabe ligevægt på Digesvalevej med i alt 10 stemmer som på de andre veje. Men på nuværende tidspunkt ønsker de én stemme per hustand/kontingent.

6) Godkendelse af vedtægter

Vedtægterne blev gennemgået v. formand Claus Bischoff – og er alle standard i henhold til lokalplan 647. – Se desuden alle vedtægter på hjemmesiden.

Ændring til §22, stk 2. Bestyrelsen streger det sidste – dette vil være den letteste og billigste løsning for alle.

Desuden gennemgang af ordensreglerne for området. Disse giver bestyrelsen ret til at blande sig hvis nogle ikke overholder reglerne, men i det store hele er disse blot til for at alle kan have det godt med hinanden. Således blev det besluttet at fjerne tidspunkter for havearbejde (græsslåning og andet støj), hvorefter der var bred enighed om at man viser hensyn til hinanden i alle henseender.

Forslag til at man påsætter tidspunkter for haveafbrænding så man ikke er til gene for naboer mht. vasketøj m.m.

Ellers er vedtægterne godkendt.

7) Nedsættelse af festudvalg og fællesarealsudvalg.

Dette til forslag for at samle medlemmerne omkring sociale arrangementer samt fælles opbygning af områdets fællesarealer.

Social og festudvalg: fra bestyrelsen, Kirsten Juul-Dam. Desuden frivillig: Lars (Digesvalevej 3)

Ellers var der ikke den store tilslutning fra medlemmernes side…

Dette var blot et initiativ til samle alle medlemmerne i ”Mågen og Svalen” omkring festlige begivenheder osv.

Fællesarealsudvalg: fra bestyrelsen, Jesper Bach. Desuden frivillige:

Regina (Digesvalevej 14), René (Digesvalevej 8), Jacob (Sølvmågevej 28),

Susanne (Digesvalevej 3)

Ideen med dette udvalg var man i løbet af 2006 fandt frem til gode forslag som kunne resultere i en plan over hele området mht. beplantning, vedligehold osv. Implementering i faser da det tager tid at finde ud af hvordan et område skal se ud.

Arealet før skoven – hvad skal der ske med det?? Er vi interesseret i at overtage det?

Til næste generalforsamling kunne fællesarealsudvalget så komme med de forslag / ideer der er opstået.

8) Valg af revisor og revisor suppleant

Revisor: Jacob Damgaard B. Mouritzen og suppleant: Uffe Byskov.

9) Eventuelt

Det blev diskuteret om vi skal presse på for at overtage vejene/området fra kommunen eller vente.

Den generelle holdning var at vi ønsker at få vejene færdiggjort men vente så lang tid som muligt med at overtage vejene/området. Så længe kommunen har vejene er det dem der har ansvaret for dem.

Vi vil overtage alle vejene som en ”samlet afleverings forretning” – så at alle vejene skal være færdiggjort inden vi overtager.

Bestyrelsen vil søge bistand ved Parcelhusejernes Landsforening for at se på hvilke rettigheder og kriterier der findes.

Skilte med vejnumre ønskes for at gøre det lettere for alle at se numrene på hver vej. Der skal tages kontakt til kommunen herom.

Der blev klaget over at folk kører for hurtigt på den vej der sammenkobler alle 3 vænger på Sølvmågevej. Der er børn og hunde at tage hensyn til! Der skal ligeledes sættes et skilt op for nedsat hastighed.

Grunden på Sølvmågevej 2 kan ikke vedligeholdes så længe der ligger gamle byggematerialer fra de omkringliggende grunde!

Til information har der været kontakt til TDC i forbindelse med TDC TV, TV igennem telefonledningen. De forventer at dette kommer til Studstrup inden længe eftersom de går efter områder der ikke har mulighed for kabel TV eller Stofa Net.