Referat af bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 29.9.15

Til stede: Louise Thomasen, Lene Sørensen, Kim Gibhart Christensen, Anne Røjkjær

Afbud: Ane Dybdahl og Kristian Lassen

Opfølgning på seneste referat

SMS løsning – uafklaret

Skilt til badebro – der påtænkes opsat skilt med korrekt ordlyd til badesæsonen 2016.

Økonomi

Der er pt cirka 180 medlemmer Studstrup Borgerforening.

Der følges op på manglende indbetalinger fra borgere, der normalt er medlem af Borgerforeningen.

Sommer weekenden har i år givet et underskud på cirka 25.500 kroner – budgetteret underskud på 15.000 kroner. Det øgede underskud iagttages at være fordelt på mange forskellige poster, fra leje af toiletvogn til indkøb til fælles morgenmad. Der vil pågå en nærmere undersøgelse af dette.

Lagerlokaler

Borgerforeningen er opsagt i nuværende lagerlokaler per 31.12.15 – dette er en udfordring ift opbevaring af særligt udstyr til sommer weekenden. Muligheder for nye lokaler undersøges. Bestyrelsen hører gerne fra borgere, der kender til mulighed for lagerplads.

Mulighed for afholdelse af arrangementer i Borgerforeningen

DONGs sommerhus for enden af Studstrup Strandvej besigtiges ift mulighed for afholdelse af arrangementer i Borgerforeningen.

Sankt Hans 2015. Evaluering

Der oplevedes god tilslutning til arrangementet samt god stemning. Bålet i år brændte længe og godt. Der bør i 2016 være to tovholdere omkring arrangementet, ligesom der skal laves aftale om bålvagt. Bestyrelsen vil invitere Studstrup voksenkor til at synge for ved arrangementet.

Børnearrangementet med små bål til snobrød ønskes gentaget, evt. skal dette bål tændes tidligere? Det ønskes, at BAU tager sig af børnebål næste år.

Juletræsfest 2015

Bestyrelsen kontakter BAU ift årets juletræsfest. Der ønsker ikke aflysning af arrangementet igen i år. Arrangementet opleves at være et samlingspunkt for borgerne i Studstrup – store som små.

Letbanen

Lene Sørensen har deltaget i letbanemødet 17. september 2015 i Skødstrup Midtpunkt. For nærmere information om mødets indhold, se venligst noter her: http://www.studstrup.dk/2015/10/04/noter-fra-letbanemoedet-17-september-2015-i-skoedstrup-midtpunkt/

Trafik

P-forhold ved boldbanerne

Borgerforeningen har været i dialog med boldklubben omkring parkeringsforhold- og muligheder, ligesom der er opsat skilt om parkeringsmuligheder ved Studsen. Bestyrelse henviser borgere, der føler sig generet af ulovlige parkeringer om at kontakte færdselspolitiet, som er myndighed på området.

Der vil ved fodbold sæsonstart 2016 igen blive tager kontakt til boldklubben ift parkeringsforhold- og muligheder.

Ubetinget vigepligt ved ”småvejene” i Studstrup

Det forventes, at der i løbet af efteråret vil blive etableret ubetinget vigepligt ved ”småvejene” i byen. Fx ved villavejene, der støder ud til Præstekravevej.

Sikkerhed ved krydset v. Studstrupværket

Bestyrelsen kontakter ejeren af jordstykke i krydset Ny Studstrupvej/Skovlundvej over for boldbanerne mhp slåning af græs og budskads for at skabe øget sigtbarhed i krydset. Der vil endvidere etableres dialog med kommunen ift hastighedsbegrænsende tiltag.

Aarhus Kommune har foræret en større mængde blomsterløg til lægning

i krydset Ny Studstrupvej/Skovlundvej. Jens Garsteen er tovholder for arrangementet, der annonceres på facebook og http://www.studstrup.dk/

Miljø

Forespørgsel fra Aarhus Kommune vedr. borgerinddragelse ifm. fremtidig placering af store solanlæg og vindmølle.

Det er bestyrelsens klare holdning, at projektering og opsætning af alternative energikilder skal ske med mindst mulig belastning for borgerne. Konkret betyder det, at vindmøller bør opsættes hvor det blæser mest (f.eks. Vestjylland) og ikke efter en fordelingsnøgle for kommunerne. Tilsvarende bør solpaneler placeres, så de ikke er i øjnefaldende og ikke skaber irriterende refleksioner.

 Bestyrelsen opfordrer klart til at se planlægningen i et større perspektiv, så kommunerne samarbejder om den alternative danske energiforsyning, dvs. at der findes optimale løsninger på landsplan fremfor fokus på kommunekvoter og –mål.

Tilbud om foredrag om akupunktur

Bestyrelsen har modtaget tilbud om oplæg om akupunktur i Studstrup fra forretningsdrivende i Hjortshøj. Dette er ikke et arrangement, der falder ind under bestyrelsens opdrag.

Hjemmeside

Oprydning på og opdatering af HYPERLINK http://www.studstrup.dk foretages løbende.

Bestyrelsen hører meget gerne fra borgere ift feedback på hjemmesiden.

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd den 5. November 2015

Lene Sørensen deltager.