Referat fra ekstraordinær generalforsamling 9.11.2021

Studstrup Borgerforening

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 9.11.2021

Ca. 35 var mødt op i klubhuset.

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Birger Agergaard som dirigent, som valgtes med applaus.

Dirigenten startede med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt

Valg af formand

Louise Gjerlev Jensen meldte sig som eneste kandidat, og blev valgt med stor applaus

.Valg til bestyrelse

Til bestyrelsen opstillede Michael Schram som bestyrelsesmedlem, og Lisbeth Vester Sørensen som suppleant. Begge valgtes med applaus.

Valg af revisor
Hanne Skovgaard blev valgt som revisor.

Evt.
Poul Bechager orienterede om korrespondance med politikere ang. sagen om en mulig busforbindelse mellem Studstrup og Skødstrup/Løgten. Poul finder det vanskeligt at få lydhørhed hos politikerne/kommunen. Flere bemærkede at vi måske i stedet skal se på hvad vi selv kan skabe af løsninger – f.eks. samkørsel.

Kassereren orienterede om, at næste kontingentopkrævning vil blive udsendt efter generalforsamlingen i 2022.

Referent
Hanne Skovgaard