Referat af Studstrup Borgerforening generalforsamling d. 9. marts

1. Valg af dirigent og referent.

Birger blev valgt som dirigent. Sanne Bjørn som referent.

Dirigenten erklærede forsamlingen for lovligt varslet.

2. Formandens beretning. Herunder en opsummering af hvad borgerforeningen står for og vores visioner. 

Formanden gav sin beretning. Beretningen blev godkendt.

Årsberetning Studstrup Borgerforening 2022

Det seneste år har været fuld med forandring for Borgerforeningen. Ikke mindste formandsskifte og corona har sat sit præg på året der er gået. Corona har lige som alle andre steder i verden haft betydning for vores lokalsamfund. Mange arrangementer er blevet aflyst og derfor valgte den daværende bestyrelse at give medlemmerne et gratis medlemssår. Corona påvirker ikke længere vores hverdag på samme måde og derfor har vi nu held med at gennemføre de planlagte arrangementer.  Derfor er det vores store håb at alle vores tidligere medlemmer har lyst til igen at blive en del af borgerforeningen og forhåbentlig har flere borgere i Studstrup lyst til at være med. Jeg oplever at mange beboere ikke ved hvad borgerforeningen er og derfor vil min første store opgave som formand være af bringe lys over hvad borgerforeningen er og hvad vi står for.

Min tid som formand startede i november måned hvorefter jeg har brugt en del tid på at sætte mig ind i de enkelte sager som borgerforeningen beskæftiger sig med. Jeg er blevet spurgt af mange hvad jeg nu vil ændre i Studstrup når nu jeg er blevet formand. Jeg synes vi bor i en fantastisk by. Et naturskønt, lukket område som vi alle har mulighed for at sætte vores præg på. Det er vigtigt for mig at understrege at jeg som enkeltperson hverken kan eller vil træffe beslutninger på vegne af borgerforeningen. Alle beslutninger taget i borgerforeningen bliver taget i fællesskab i bestyrelse. Og det er her min overbevisning at en bestyrelse fungerer bedst når alle bliver hørt og afgørelser træffes ved respektfuld samtale, hvilket bestemt er tilfældet i vores bestyrelse.

Der er mange sager i foreningen – store som små – akutte og langsigtede. Fælles for dem alle er at det er sager som betyder noget for os der bor i Studstrup. Måske betyder den enkelte sag ikke noget for dig, men det gør den måske for din nabo. Det er vigtigt for mig at alle interesser og aldersgrupper bliver hørt og er en del af borgerforeningen. Hvordan kan vi gøre Studstrup bedst mulig for så mange som muligt?

Studstrup er en mangfoldig by og derfor er der også et hav af holdninger til hvad vores by skal kunne og hvilke sager som er gode eller dårlig for byen. Her ser jeg formandsopgaven som vigtig. Nemlig at lytte til alle parter og hjælpe med at finde et kompromis som flertallet kan være tilfredse med. Jeg ønsker ikke at trække beslutninger ned over hovedet på mine medborgere, men samtidig ønsker jeg et lokalsamfund i udvikling hvor der er plads til de frivillige kræfter som ønsker at gøre en forskel for os alle.

Jeg ser frem til et år fuld af gode og festlige arrangementer, tillid til hinanden, velvilje til at finde kompromiser og ikke mindste til at hilse på jer alle sammen når vi i forårssolen eller i den lune sommeraften bevæger os gennem vores dejlige by.

3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskab. Regnskab findes på bagsiden. 

Kassereren afgav beretning. Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent og budget.

Der blev stillet to forslag

7 personer stemte for kontingent på 300 kr. 

Kontingent blev med flertal fastsat til 350 kr. pr. husstand. 

Budgettet blev godkendt med en justering if til den nye kontingentsats.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. På valg: Niels Brag – Kasserer, genopstiller ikke. 

Ny kasserer er Michael Schram.

Ny bestyrelsesmedlem er Lisbeth Vester Sørensen

Ny suppleant er Berit Schram

De to revisorer fortsætter.

Revisorsuppleant er Rasmus 

6. Underudvalg Status og fremtid 

Formanden fremlagde forslag til ny udvalgsstruktur, hvor alle underudvalg i borgerforeningen skal bestå af min. tre medlemmer i hvert udvalg, og at udvalgene refererer til bestyrelsen. Forslaget blev godkendt.

7. Trafik Forslag om at nedsætte hastigheden på Præstekravevej. 

Bestyrelsen fremlagde et forslag til at nedsætte hastigheden til 40 km/t på Præstekravevej. 

Det blev vedtaget at forsøge at få nedsat hastigheden til 40 km/t.

Trafikudvalget arbejder videre med hvordan det kan lykkes at få nedsat hastigheden i byen.

8. Projekt kysthjælper 

Willi Nors gav et oplæg om sit forslag om etablering af rev.

Generalforsamlingen tilkendegav principiel opbakning til projektet og til at bestyrelsen kan stoppe projektet, når der foreligger endelig skitse.

9. Biodiversitet (Stenhøj og beplantning på fiskerhøj) 

Willi Nors tegnede sit forslag til beplantning på Fiskerhøj

Generalforsamlingen tilkendegav opbakning til projektet

Louise, Anja og Willi mødes på Fiskerhøj, for at planlægge det sidste i forhold til placering

10.Indkomne forslag. 

Støj fra motorvejen:
Der aftales at bestyrelsen tager kontakt til kommunen

Midt trafik, bus:
Trin 1 
Vedtaget 
Trin 2
Ikke vedtaget

11. Eventuelt

1) der opleves fortsat ulovlig parkering langs fodboldbanen
Dette kan trafik udvalget arbejde videre med.

2) hundelort 
Der opleves at der mange steder i byen og i skoven ligger hundelort.
Dette kan miljøudvalget arbejde videre med

3) bord – bænksæt i byen 
Fodboldklubben ønsker ikke flere

4) Ny helhedsplan for 8541 (kan læses mere om i sidste blad)
Hvad ønsker vi for Studstrup i fremtiden.
Er der nogen der ønsker at gå ind i dette arbejde?
Bestyrelsen vil forsøge at finde en.