Referat fra Mågen og Svalens Generalforsamling 9. juni 2021

Referat af Generalforsamling i Mågen og Svalen 9. juni 2021

 Introduktion fra Kasserer Martin Pallesen

 • Lokation af generalforsamling ændret til Sølvmågevej 6

 • Valg af dirigent

      o Claus Bischoff er valgt som dirigent

 • Formalia

      o Varslet i tide

      o Forslag:

           ▪ Nedsættelse af fart på vejene

 • Beretning fra bestyrelsen ved Martin

      o For sen indkaldelse til generalforsamling

      o Vandhullet

            ▪ Der er ikke gjort noget da ingen har taget initiativ hertil

            ▪ Muligvis er der ingen der føler at problemet er stort nok.

            ▪ Post fjernet fra budgettet

       o Ingen andre aktiviteter i grundejerforeningen

       o Initiativer er velkomne

       o Uddybning af sagen om vandhullet for nye medlemmer

 • Regnskab

       o Redegørelse for regnskab fra Martin Pallesen

       o Restancer fra 2019 er indbetalt

       o Udgifter til parcelhusejernes forening

       o Ingen udgifter til bestyrelse, vejdag mv.

       o Flere gebyrer og negative renter

       o Græsslånings udgifter er normale

       o Snerydning har været lavere end normalt

       o Hensættelser til vejfond indeholder hensættelser fra 2019 (20.000)

       o 174,000 på konto

       o 190.000 på vejfond.

       o En mangler at betale til grundejerforeningen

       o Korrigering for hensættelse til vejfond. Godkendt af revisor.

 • Budget

       o Redegørelsen for budget fra Marting Pallesen

 • Valg af formand

       o Søren genvælges som formand

       o Martin genvælges som kasserer

       o Jane og Lissi genvælges til bestyrelsen

       o Trine M. vælges ind i bestyrelsen

       o Suppleant: Jesper fra disgesvalevej 4

       o Suppleant: Anders fra sølvmågevej 44

       o Revisor: Jacob Mouritzen

       o Revisor suppleant: Henrik Dam Juul

 • Eventuelt

       o For høj fart på studstrupvej

            ▪ Kan vi kontakte kommunen omkring fartskiltning

            ▪ Jens Otto foreslår at vi tager kontakt til Knud Nielsen?

       o Tiltagende støj fra motorvej

            ▪ Jacob Mouritzen beretter af støjen er højere end den tilladte ifølge støjkort.

            ▪ Kontakt Sanne Bjørn (Jacob Mouritzen)

 • Vejdag