Referat af generalforsamling i Studstrup Borgerforening 16. marts 2016

1. Valg af dirigent, referent og revisorer

Jens Garsteen blev valgt som dirigent, Lene Valentin Sørensen som referent, og Susanne Nørkjær og Sven Klitnæs som revisorer.

2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg

Formandens beretning v/ Lene Valentin Sørensen

Endnu et godt år er gået i Studstrup, og mange nye folk er kommet til. Heldigvis viser de fleste nytilkomne også interesse for vores borgerforening, og det gode sammenhold og sociale liv i byen er rent faktisk blevet lidt af et trækplaster!

Aarhus Kommune forærede i efteråret en større mængde blomsterløg til forskønnelse af 8541. Jens Garsteen var tovholder for arrangementet, hvor vi i krydset Ny Studstrupvej/Skovlundvej lagde flere hundrede løg på en dejlig solskins-søndag i oktober. Der var også sørget for kaffe, sodavand og kage til alle hjælperne. Der kom nogle fine billeder i 8541, og lige om lidt kan det flotte resultat ses, når man kører ud og ind af byen.

I Skødstrup Fællesråd er der i år blevet arbejdet med bl.a. de mange nye lokalplaner herude, behovet for flere ældreboliger, den nye cykelsti fra Hornslet og meget andet – mere herom under beretningen fra Fællesrådet ved Jens Garsteen.

Fællesrådet have også arrangeret et møde i efteråret om etableringen af letbanen og af, hvad det får af konsekvenser i 8541 – mere herom under beretningen fra Trafikudvalget ved Poul Bechager og Knud Nielsen.

Senest har der været møde om modstand mod ny lufthavn ved Thomasminde. Ved mødet 13.3.16 blev vi informeret om konsekvenserne, bl.a. støjgener og meget store udgifter til bare de indledende miljøundersøgelser. Fællesrådet fortsætter med at arbejde imod projektet, men man kan også selv gå ind i sagen – se mere på Facebook-gruppen Nej til Ny Lufthavn i Aarhus Nord.

Affaldsindsamling i foråret 2015. Der er vist desværre basis for at gentage succesen i år, men rigtig dejligt, at en af vores helt nye medborgere, Anders Krabbe, har lovet at stå for arrangementet i år – tak for det.

I 2015 var der god tilslutning til Sankt Hans. Der var god stemning og bålet brændte længe og godt. Det er en del arbejde i det, og fremadrettet bør der derfor være to tovholdere omkring arrangementet, ligesom der skal laves aftale om bålvagt. Bestyrelsen vil invitere Studstrup voksenkor til at synge for ved arrangementet. Børnearrangementet med små bål til snobrød ønskes gentaget. Evt. skal dette bål tændes tidligere, og vi håber, at BAU vil tage sig af børnebålet i år.

BAU (Børneaktivitetsudvalget) har været i krise gennem flere år, men er heldigvis ”i bedring” – dog er der fortsat behov flere hjælpere. Der er blevet afholdt fine arrangementer til både jul og fastelavn. Efter julefesten blev overskuddet af julegodter m.v. blev efterfølgende kørt til Ebeltoft og doneret til det lokale flygtningecenter.

Bestyrelsen har planer om, at hjemmesiden skal sættes lidt mere i system snarest muligt. Lidt problemer med Studstrup-mailen i løbet af året, men Kristian, der passer siden, er hurtigt på banen og gør det godt – tak for det.

Vi kan ikke længere bruge Kaløvigskolens lokaler, men har fået lov til at bruge klubhuset ved boldbanerne til møder og generalforsamlinger, men ikke til fester. Der har vi til gengæld fået lov at bruge DONGs sommerhus for enden af Studstrup Strandvej.

Lagerlokaler; Borgerforeningen blev opsagt i hidtidige lagerlokaler pr. 31.12.15, men har venligst fået lov at beholde hemsen til opbevaring af festteltet. De øvrige ejendele er nu flyttet til ny lagerplads på gården ved Åstrup. Disse ting skal dog sorteres i løbet af foråret med henblik på udsmidning eller evt. flytning til DONG’s sommerhus (service, glas m.v.). Vi har indtil viderer betalt ½ års husleje (1.250 kr.) for den nye lagerplads, og har også selv tilbudt 1.000 kr. til den gamle lagerplads for fortsat lån af hemsen.

Sommerweekenden blev igen flot afviklet ved Thomas’ faste styring og med hjælp fra BAU og de mange andre frivillige – stor tak til Thomas Frandsen Røjkjær og alle, der hjalp til.

P-forhold ved boldbanerne; intet problem p.t., men det kunne være godt, hvis trænerne kunne informere alle spillere ved sæsonstart, så problemerne ikke opstår igen. Bestyrelsen vil kontakte boldklubben herom.

Der har været flere indbrud i Studstrup i løbet af vinterhalvåret. Vi opfordrer til, at man venligt, men bestemt, konfronterer ukendte folk i byen og spørger, om man evt. kan hjælpe dem med noget, hvis deres adfærd giver anledning til undren. Derudover opfordrer vi også til, at man går sammen med sine naboer om at etablere nabohjælp, gerne formaliseret via systemet af samme navn – se mere på www.nabo.dk

Nogle få private grundejere har fremsendt forslag til kommunen om etablering af en bom ved Studstrup Strandvej. Studstrup Borgerforening er ikke høringsberettiget i sagen, men de berørte grundejere – undtagen medlemmerne af Studstrup Strandejerlaug – har alle fået tilsendt høringsbrev fra kommunen. Sagen drøftes på generalforsamling i strandejerlauget 17.3.16.

Badebroen kommer naturligvis op igen ved hjælp af Steen Carstens og de mange friske hjælpere – tak for det. Vi prøver igen i år at sætte et skilt op, der fortæller, at broen ejes og vedligeholdes af borgerforeningen. På skiltet vil der også blive noteret  et par regler ifm. brug af broen, bl.a., at det ikke er tilladt at fortøje både til broen. Vi vil også prøve, om vi kan få sat et skilt op ved slæbestedet vedr. reglerne for brug af vandscootere.

Strandmøblerne er blevet sat i stand af Egå Produktionsskole for et symbolsk beløb – tak for det.

Vi har fået en grill af Aarhus Kommune. Det er rigtig dejligt, og den er allerede blevet brugt flere gange.

Efter fire år som formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for et fantastisk samarbejde til de af jer, der fortsætter i bestyrelsen: Kim Gibhart Christensen, Louise Thomasen, Kristian Helkjær Lassen  og Ane Dybdahl, samt til Anne Røjkjær og Anja Ruff Rasmussen, der har valgt at træde ud efter mange års flot indsats.

Rigtig god vind fremover til den nye formand og bestyrelse.

Miljøgruppen v/ Lene Valentin Sørensen

Det har været et stilfærdigt år for Miljøgruppen, men fortsat med god information fra Studstrupværket om deres forskellige aktiviteter. Fra det forløbne år kan nævnes:

Ombygningen til biomasse er fortsat i gang, men forventes færdig i løbet af sommeren. Dog bibeholdes en del af kullene, da det er en del DONG’s forretning ift. elproduktion, og da det kun er den varme, der leveres til Aarhus Kommune, der skal være ”grøn”.

Vi har modtaget en forespørgsel fra Aarhus Kommune vedr. borgerinddragelse ifm. fremtidig placering af store solanlæg og vindmøller. Vi har svaret, at projektering og opsætning af alternative energikilder skal ske med mindst mulig belastning for borgerne. Konkret betyder det, at vindmøller bør opsættes hvor det blæser mest (f.eks. Vestjylland) og ikke efter en fordelingsnøgle for kommunerne. Tilsvarende bør solpaneler placeres, så de ikke er i øjnefaldende og ikke skaber irriterende refleksioner.

Vi opfordrer klart til at se planlægningen i et større perspektiv, så kommunerne samarbejder om den alternative danske energiforsyning, dvs. at der findes optimale løsninger på landsplan fremfor fokus på kommunekvoter og –mål. Kommunen vil dog gerne i dialog med borgerne og vil derfor prøve at lave et arrangement i 8541 her i foråret – se mere på www.voresenergi-aarhus.dk.

Aarhus Kommune arrangerer også en række workshops i nærmeste fremtid, hvor man kan få mulighed for at deltage i debatten om vedvarende energi – se mere på www.aarhus.dk/ve-workshop Der bliver bl.a. afholdt en workshop mandag 18. april 2016 kl.17-21 i Mejlby Forsamlingshus, Gammel Kaløvej 15-17, 8530 Hjortshøj.

Trafikudvalget v/ Poul Bechager og Knud Nielsen

Vi var blevet stillet i udsigt af Aarhus Kommune, at der i løbet af efteråret ville blive etableret ubetinget vigepligt ved ”småvejene” i byen. Det er dog ikke sket endnu, men vi forventer, at det i stedet bliver her til foråret, og at det bliver uden beregning for os. Kommunen vil sende projektet i høring ved de berørte grundejere efter Påske.

I september 2015 var der møde i Skødstrup Midtpunkt om letbaneprojektet og dets konsekvenser for 8541-området. Letbanen skal finansieres af besparelser på busdriften og vil således medføre ca. 100.000 færre bustimer! Der er dog ikke lagt op til ændringer af linje 17 på vores del af ruten.

Trafikudvalget har gentagne gange – og igen ifm. Midttrafiks høring for nylig – gjort opmærksom på, at der er behov for en kollektiv forbindelse fra Studstrup til Løgten-Skødstrup, men der ser desværre ikke ud til at være planer om dette, hverken ved kommunen eller ved Midttrafik.

Børneaktivitetsudvalget (BAU) ved Hanne Mari

Der er fortsat behov flere hjælpere og mere assistance til BAU, da de få, der fast kommer til planlægningsmøderne, efterhånden føler sig noget ”trætte”. Hvis der fortsat skal være gode og sjove aktiviteter for børnene til sommerweekenden, julefesten og fastelavn, er det derfor meget nødvendigt, at flere folk kommer på banen.

Fremover vil BAU prøve at rekruttere mere til enkeltopgaver og -arrangementer, så det bliver mere overskueligt at medvirke. Planlægningsmøderne bliver slået op på Facebook under Studstrup-gruppen. Næste møde er 20. april 2016 kl.20:30 ved Hanne på Præstekravevej 5.

3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd

Skødstrup Fællesråd v/ Jens Garsteen

Jens Garsteen har været næstformand og kasserer i Fællesrådet, men har nu valgt at koncentrere sin indsats om arbejdet i byplanudvalget under byudviklingsgruppen (BUG), der har fået tidl. journalist Jette Westphal som formand. BUG arbejder med infrastruktur og grønne områder i hele 8541.

Befolkningsudviklingen går mod 10-12.000 indbyggere inden for de kommende år, så der er stort  fokus på de mange nye lokalplaner i området. Fællesrådet ønsker i den forbindelse, at kommunen bliver bedre til den langsigtede planlægning ift. behovet for børnepasning og skole, ét-plans boliger til ældre osv. Der skal også  etableres en vejstruktur, så alle veje er sikret så meget som muligt for både bløde og hårde trafikanter.

BUG har længe påtalt de trafikale problemer, der er, og som stadig stiger, på Ny Studstrupvej og dens udmunding i Grenåvej. BUG har fået udarbejdet et forslag til en rundkørsel på Grenåvej, og der er god plads til den! To politikere og en embedsmand har set på løsningen, men er ikke klar til at vælge den i øjeblikket. Indtil videre etableres der nok en midlertidig lysregulering.

Cykelstien fra Hornslet til Løgten er ikke færdig endnu, da stiforbindelsen over Kirkholtvej endnu ikke er fastlagt. Kommunen har valgt at løse cykelstiopgaven ved at opdele Segaltvej, så kridtstreger markerer cykelområdet. En billig, men farlig løsning.

Derudover ønskes hastigheden på Grenåvej visse steder nedsat til 40 km/t og der ønskes mere ensartet vejbelysning i området. Særligt vil vejbelysning på strækningen mellem Studstrup og Løgten-Skødstrup kunne knytte de to byer bedre sammen.

Der arbejdes også med modernisering af Løgten bycentrum, regnvandsbassiner og rekreative områder, beplantning, etablering af sikre stisystemer, og meget andet. BUG har også kontaktet relevante personer for at sikre fornuftige løsninger, når man snart omlægger togdriften og noget af busdriften ifm. letbaneprojektet. I den forbindelse skal vi nok indstille os på forringelser af et vist omfang.

Det er vigtigt, at Studstrup også er repræsenteret i arbejdet med byudviklingen i 8541. Har du tid og lyst til at deltage, er du derfor meget velkommen til at kontakte Jens Garsteen på tlf. 29 43 56 67 eller e-mail HYPERLINK “mailto:rjgarsteen@nullgmail.com”rjgarsteen@nullgmail.com for at høre nærmere om arbejdet.

4. Kassererens beretning

Regnskabet for 2015 viser et resultat på 4373 kr.

På trods af en noget dyrere sommerfest end budgetteret, har et mindre forbrug på øvrige poster samt ekstra kontingentindbetalinger fra medlemmerne og omsætning fra arrangementer medført et overskud.

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2015 søger Borgerforeningen at have en kapital stående således at badebroen kan renoveres når den tid kommer. Det er dog ikke foreningens hensigt at spare mere op end den formue vi allerede råder over.

I 2015 udsendte vi kontingentindbetalingskort/PBS til alle husstande i Studstrup, dog undtaget sommerhuse og de der udtrykkeligt har frabedt sig medlemsskab af foreningen. Næsten alle i Studstrup bliver på denne måde mindet om foreningens eksistens og aktiviteter, og får en naturlig mulighed for at tilslutte sig. Vi ønsker derfor at fortsætte denne praksis. Desuden betød kontingentudsendelse til (næsten) alle, at vi har fået nogle flere betalende medlemmer.

Fire gamle medlemmer betaler stadig kontingent direkte til vores bankkonto, men på det gamle kontingent beløb 300 kr. Vi har ligesom sidste år valgt ikke at opkræve dem for det resterende beløb.

Sommerfestens økonomiske omfang er vokset over de sidste år, og var underbudgetteret i både 2014 og 2015. Vi foreslår derfor at der budgetteres mere realistisk for sommerfesten i 2016, og har derfor hævet budgettet til 25.000 kr.

Har justeret budgettet ned for aktiv-, fastelavns- og julefest, da historien viser at vi ikke har brugt så store beløb som budgetteret med..

Kontingentet på 325 kr. bør fastholdes uændret.

5. Kontingent og budget

Regnskabet og budgettet blev godkendt.

Derudover blev det besluttet,

at kontingentet fastholdes på 325 kr.

at budgettet for sommerfesten hæves til 25.000 kr.

at bestyrelsen må bevilge flere penge til juletræsfesten end budgetteret, hvis der er behov for det, f.eks. til underholdning

Derudover vil kassereren undersøge mulighederne for at bruge Mobilepay eller Swip ifm. foreningens arrangementer fremover.

6. Valg til bestyrelsen

Til lykke med valget til:

Hanne Skovgaard Jensen, formand

Vibeengen 7, 8541 Skødstrup

Tlf. 51 51 41 71

E-mail: hanneskovgaard2310@nullgmail.com

Inger-Marie Tryde Martensen, medlem

Studstrupvej 13 F, 8541 Skødstrup

Tlf.: 22 59 75 59

E-mail: rie.tryde.martensen@nullgmail.com

Anders Krabbe, suppleant

Præstekravevej 48, 8541 Skødstrup

Tlf. 29 72 73 02

E-mail: anderskrabbe@nullhotmail.com

Kim Gibhart Christensen, medlem (genvalgt)

Præstekravevej 30A

Tlf. 28 96 06 27

E-mail: kimkax@nullgmail.com

7. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

8. Evt.

Alt for mange kører alt for stærkt herude. Der henstilles derfor til, at at farten sættes ned til 50 km/t ved byskiltet, og at farten holdes derunder i resten af byen. Evt. kan fotovogn rekvireres ved politiet og der kan søges om lov til at etablere trafikchikaner for at mindske farten i og omkring Studstrup.

Der efterlyses også gode idéer til sikring af krydset ud for Studstrupvej 13/Sanatorievej, hvor  de mange amatørcykelryttere kommer i stort tal og i meget høj fart. Der kan måske sættes et buet spejl op eller laves en form for skiltning. Kontakt gerne bestyrelsen med andre forslag.

Slæbestedet er kommunens, og de kan kontaktes med henblik på evt. renovering. I forbindelse med sagen om den foreslåede lukning af Studstrup Strandvej undersøges det, om adgangen til slæbestedet evt. kan/skal reguleres for at mindske trafikken dertil.

Badebroen ønskes opsat i tidligere på året, end det sker nu. Bestyrelsen kontakter ”broformand” Steen Carstens for at høre, om det kan lade sig gøre.

Der henstilles til, at ALLE hundeejere sørger for at fjerne hundens efterladenskaber på både stier, fortove og veje, men også på de grønne arealer og på stranden. Husk derfor at tage posen med på turen, men tag den også med hjem i skraldespanden – den hører ikke hjemme i naturen!

En del børn fra Løgten-Skødstrup passes i Studstrup, hvilket bekræfter, at der er behov for offentlig transport mellem de to byer.

Der opfordres til, at  man benytter ”Rosenbakken”s mange gode faciliteter og tilbud, bl.a. fællesspisning, kurser og underholdning.

Borgerforeningens kommunikation blev drøftet, og bestyrelsen vil fortsat benytte sig af  hjemmesiden www.studstrup.dk samt af Studstrup-gruppen på Facebook. Derudover benyttes også skilteskabet midt i byen samt klapskiltet, der normalt sættes op ved indkørslen til byen.

Det foreslås, at punktet ”Indkomne forslag” fremover rykkes op på dagsordenen således, at eventuelle forslag vil blive behandlet inden der foretages valg til bestyrelsen. Forslaget blev taget til efterretning.